During your matura exam you are likely to deal with texts connected with crime, offence and punishment. You can be required to:

 • answer questions concerning a written text or recording dealing with the topic of crime;
 • fill in the gaps in a test assessing your lexical and grammatical knowledge;
 • relate a story concerning crime.

Vocabulary connected with crime

Crimes and Offences

 • crime – zbrodnia; przestępstwo
 • capital crime – przestępstwo zagrożone karą śmierci
 • non-capital crime – przestępstwo niezagrożone karą śmierci
 • crime rate – wskaźnik przestępczości
 • crime wave – fala przestępczości
 • organized crime – przestępczość zorganizowana
 • petty crime – występek
 • political crime – przestępstwo polityczne, przestępstwo z pobudek politycznych
 • white collar crime – przestępstwo urzędnicze
 • to commit a crime – popelnić zbrodnię/ przestępstwo
 • to convict someone of a crime – uznawać kogoś winnym popełnienia przestępstwa
 • reconstruction of a crime – rekonstrukcja zbrodni
 • offence – przestępstwo, przewinienie, wykroczenie
 • arrestable offence – przestępstwo zagrożone aresztem
 • capital offence – przestępstwo zagrożone karą śmierci
 • criminal offence – przestępstwo karne
 • non-capital offence – przestępstwo niezagrożone karą śmierci
 • notifiable offence – przestępstwo podlegające zgłoszeniu
 • offence against proparty – przestępstwo przeciwko mieniu
 • offence against public order – przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
 • offence against the person – przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
 • offence against the state – przestępstwo przeciwko państwu
 • public order offence – przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
 • summary offence – występek
 • traffic offence – przewinienie drogowe
 • indictable offence – przestępstwo podlegające oskarżeniu publicznemu
 • non-arrestable offence – przestępstwo niezagrożone aresztem bez nakazu

Uwaga!
Czasowniki to rob i to steal są często mylone.

 • Czasownik steal znaczy kraść, ukraść, np.:
  She stole my money. (Ukradła moje pieniądze).
 • Rob natomiast znaczy rabować, obrabować, np.:
  They robbed a bank. (Obrabowali bank.)
  They robbed the poor old lady of all her money. (Obrabowali tę biedną starszą panią ze wszystkich pieniędzy.)

Other offences

 • drink (drunken) driving – jazda po spożyciu alkoholu
 • parking ticket – mandat
 • defamation – zniesławienie
 • slander – zniesławienie (ustne); obmowa, pomówienie
 • libel – zniesławienie (pisemne), paszkwil
 • trespasser – osoba wchodząca na czyjś teren bez zgody właściciela
 • breaking and entering – kradzież z włamaniem
 • assault (on/ upon) – atak (na)
 • assault and battery – naruszenie nietykalności osobistej
 • drug dealer – diler narkotyków
 • pusher – diler narkotyków
 • juvenile delinquent – młodociany przestępca

Justice (wymiar sprawiedliwości)

 • to bring somebody to justice – oddać kogoś w ręce wymiaru sprawiedliwości
 • police – policja
 • prosecutor – prokurator (BrE)
 • attorney – prokurator (AmE)
 • to arrest – aresztować
 • to apprehend – aresztować
 • apprehended – aresztowany
 • custody – areszt, zatrzymanie do rozprawy
 • to take somebody into custody – osadzić kogoś w areszcie

Uwaga!
Słowo police oznacza policję i zawsze występuje w liczbie mnogiej, np.:

 • The police were investigating a tremendous cause.
  Policja prowadziła śledztwo w ważnej sprawie kryminalnej.
 • The police are adopting a new public relations policy.

At Court (w sądzie)

 • trial – proces
 • charge – oskarżenie; oskarżać
 • confess oneself guilty – przyznawać się do winy
 • confess – przyznawać się do
 • convict – skazaniec, więzień
 • deny – zaprzeczać, wypierać się
 • enquiry – dochodzenie, śledztwo
 • plea bargaining – ugoda sądowa
 • plea – zarzut wysuwany w obronie
 • plead – bronić się w sądzie
 • plead guilty – przyznać się do winy
 • perjury – składanie fałszywych zeznań, krzywoprzysięstwo
 • suspect – podejrzany
 • to bring a charge of sth against sb – wnosić oskarżenie o coś przeciw komuś

People at court

 • accused – oskarżony
 • defendant – oskarżony, pozwany
 • witness – świadek
 • judge – sędzia
 • jury – ława przysięgłych
 • barrister – adwokat

Uwaga! Czasowniki takie jak convict, accuse, itd. mogą łączyć się z przyimkami. Użycie przyimka nie jest konieczne w przypadku prostego zdania, np.:

 • Finally, he was accused. (Wreszcie został oskarżony.)

Jeśli jednak zdanie wymaga rozwinięcia, dodania informacji o tym, o co ktoś został oskarżony, przyimek jest już niezbędny. Z czasownikiem accuse łączy się przyimek of:

 • Finally, he was accused of breaking and entering. (Wreszcie został oskarżony o kradzież z włamaniem.)

The sentence (wyrok)

 • evidence – dowód, dowody
 • sentence – wyrok
 • acquittal (a statement that an accused is not guilty) – uniewinnienie
  The judge announced the decision about his acquittal.
  Sędzia ogłosił decyzję o jego uniewinnieniu.
 • acquitted – uniewinniony
 • prison – więzienie
 • jail – więzienie (AmE, pot.)
 • cell – cela więzienna
 • eviction – eksmisja
 • internment (confining a person in jail without official statement or accusation) – internowanie
  He never really was himself again after the internment.
  Tak naprawdę nigdy już nie był sobą po internowaniu.
 • penal servitude – uwięzienie połączone z ciężkimi robotami
 • solitary confinement – cela jednoosobowa; osadzenie w celi jednoosobowej
 • probation (the period of time when a criminal is not sent to jail but obliged to behave properly) – okres próbny, kuratela sądowa
  He was put on probation and has been behaving carefully so far.
  Został poddany kurateli sądowej i jak dotąd zachowuje się ostrożnie.
 • life sentence – dożywocie
 • corporal punishment – kara cielesna
 • suspended sentence – wyrok w zawieszeniu
 • fine – mandat, grzywn

Uwaga!
Prison i jail należą do grupy rzeczowników, których w większości sytuacji nie poprzedzamy przedimkiem. Do tej kategorii należą również nazwy miejsc takie jak school, hospital, college. Jeśli mówimy, że ktoś idzie do szkoły (uczyć się, na lekcje), do szpitala ( w związku ze złym stanem zdrowia, na kurację, operację, itp.) lub do więzienia ( w celu odbycia kary), rzeczowników tych nie poprzedzamy przedimkiem:

 • She was sent to prison.
  Została posłana do więzienia.
 • He went to school after a long absence.
  Poszedł do szkoły po długiej nieobecności.

Jeśli jednak miejsca te występują w innym kontekście, np. wybieramy się do szpitala z wizytą lub do więzienia na widzenie, rzeczowniki te poprzedzamy przedimkiem:

 • Let’s meet at the hospital and visit Mary there.
  Spotkajmy się w szpitalu i odwiedźmy tam Mary.
 • The group decided to organize a concert in the prison.
  Grupa postanowiła zorganizować koncert w więzieniu.

Uwaga!
Podczas egzaminu maturalnego możesz spotkać się z zadaniem polegającym na uzupełnianiu luk w zdaniach z takimi „podchwytliwymi” czasownikami.

Poniższa lista pomoże Ci zapamiętać, z jakimi przyimkami łączą się następujące czasowniki:

 • to be accused of… – być oskarżonym o…;
 • to convict sb of sth – uznać kogoś winnym czegoś;
 • to confess sth/ to sth… – przyznać się do…;
  He confessed shoplifting.
  He confessed to shoplifting.
 • to charge somebody with something – oskarżać kogoś o coś;
 • to be found guilty of… – zostać uznanym winnym za…;
 • to be sentenced to… – zostać skazanym na…;
 • to be booked for something – być notowanym za coś;
 • to be suspected of… – być podejrzanym o…

 

Idioms connected with crime:

 • a fence – paser
 • to do a bunk – zniknąć, ukrywać się
 • to get off scot-free – uniknąć kary
  The burglar got off scot-free.
  Włamywacz uniknął kary. (Włamywaczowi uszło na sucho.)
 • joy-riding – stealing a car and driving it for fun; kradzież samochodu i jeżdżenie nim dla przyjemności
  Those guys are keen on joy-riding.
  Ci chłopcy lubią jeździć kradzionymi samochodami dla zabawy.
 • to catch someone red-handed – złapać kogoś na gorącym uczynku
 • to ccok the books – fałszować rachunki firmy

 

Facebook aleklasa 2