Past Simple & Past Continuous

Porównaj zdania w obu czasach

Past Simple

I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj).
You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu).
Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?)
She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze).
It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz).
Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy się historii w godzinę?)
They helped us a lot. (Dużo nam pomogli).

Past Continuous

I was watching this movie when he rang. (Oglądałem ten film, kiedy on zadzwonił).
You were writing letters for seven hours. (Pisałeś listy przez siedem godzin).
Was he buying a book and talking on the phone in the same time? (Czy on kupował książkę i rozmawiał przez telefon w tym samym czasie?)
She was driving for two days. (Ona prowadziła samochód przez dwa dni).
It wasn’t raining when I was outside. (Nie padało, kiedy byłam na zewnątrz).
Were we learning history yesterday? (Czy wczoraj uczyliśmy się historii?)
They were helping us all day long. (Oni pomagali nam przez cały dzień).

 

Past Simple (czas przeszły prosty) i Past Continuous (czas przeszły ciągły) to dwa czasy przeszłe. Użyjesz ich, gdy mówisz o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Mało tego! Wiesz, kiedy dana czynność miała miejsce!

Co koniecznie musisz powtórzyć, by sprawnie posługiwać się czasem Past Simple?
Na pewno II formę czasownika, której używa się w konstrukcji tego czasu: osoba + II forma czasownika, np.

She went there. – Ona tam poszła.
They lived in Spain between 1976-1993. – Oni mieszkali w Hiszpanii w latach 1976-1993.

Wśród czasowników w II formie są:

  • czasowniki regularne – w ich przypadku do formy podstawowej dodaje się końcówkę -ed (lub tylko -d, jeśli czasownik kończy się na -e), np. watch – watched (oglądać), play – played (grać), start – started (zaczynać).

Ważne!
Jeżeli czasownik kończy się na samogłoskę + y, dodajemy -ed:
stay – stayed (zostać)
Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę + y, przy dodaniu -ed ‘y’ zastępujemy na ‘i’:
try – tried (starać się)

  • Czasowniki nieregularne – formy przeszłej tych czasowników musisz nauczyć się na pamięć! Nie ma zasad co do tworzenia ich form przeszłych, np. write – wrote (pisać), leave – left (zostawić), take – took (brać). Niektóre z czasowników mają taką samą formę teraźniejszą i przeszłą, np. put – put (położyć), cost – cost (kosztować; o cenie).

Zwróć uwagę!
READ – czytać, tak samo piszemy w czasie teraźniejszym i przeszłym, np.
I read book every day. – Codziennie czytam książkę.
I read book yesterday. – Wczoraj przeczytałem książkę.
Musisz jednak pamiętać, że ‘read’ w czasie przeszłym czytamy jak ‘red’!

Zobacz:

PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)