Have you met someone new lately?

Or maybe you’ve known somebody for a long time but you still don’t know him or her? Do you want to know more about this person?

(Czy poznałeś kogoś nowego ostatnio?
A może znasz kogoś od dłuższego czasu, ale nadal nie znasz jego albo jej? Czy chcesz wiedzieć więcej o tej osobie?)

Well, think of this person. Close your eyes and concentrate! After 5–10 seconds write down what colour you could ‘see’ around this person. Which colour is the best to describe this person?
Read the description of a colour that you’ve seen and you’ll know what kind of person is your dreamboy/ dreamgirl!

(Cóż, pomyśl o tej osobie. Zamknij oczy i skoncentruj się. Po 5 –10 sekundach zapisz, jaki kolor widziałeś naokoło tej osoby. Który kolor jest najlepszy do jej opisania?
Przeczytaj opis koloru, który widziałeś, a dowiesz się, jaką osobą jest Twój chłopak/ Twoja dziewczyna marzeń!)

 

YELLOW
This person’s happy and relaxed. But if you are not a close friends of such a person, be careful cause it’s a very ambitious fighter.

(ŻÓŁTY – ta osoba jest szczęśliwa i zrelaksowana. Ale jeżeli nie jesteś bliskim przyjacielem takiej osoby, bądź ostrożny, ponieważ to jest bardzo ambitny wojownik.)

RED
The person is full of passion and energy! But look out! This person is also very impulsive and always wants to win!

(CZERWONY – ta osoba jest pełna pasji i energii! Ale uważaj! Jest także bardzo impulsywna i zawsze chce wygrywać!)

BLUE
This is a loyal person for sure! You can count on him/ her every time. This person never panics so he/ she is always very helpful.

(NIEBIESKI – to jest na pewno lojalna osoba! Możesz na niego/ nią zawsze liczyć. Ta osoba nigdy nie panikuje, więc zawsze jest bardzo pomocna.)

BROWN
This is a healthy person but needs a warm and loving partner. Although everybody thinks he/ she is strong, the truth may be completely different.

(BRĄZOWY – oznacza zdrową osobę, która potrzebuje ciepłego i kochającego partnera. Chociaż każdy myśli, że on/ ona jest silny/ -a, prawda może być całkiem inna.)

GREEN
This person is very possessive! He/ she is also quite selfish and wants to achieve a lot. So you may be hurt if you are different.

(ZIELONY – ta osoba jest bardzo zachłanna! on/ ona jest także dosyć samolubny/ -a i chce dużo osiągnąć. Więc możesz zostać zraniony, jeżeli jesteś inny.)

BLACK
Such a person always does things against everyone. He/ she wants to change his/ her life all the time and never believes destiny.

(CZARNY – taka osoba zawsze robi rzeczy na przekór każdemu. On/ ona chce cały czas zmieniać swoje życie i nigdy nie wierzy
w przeznaczenie.)

VIOLET
Such a person wants to have a magical, mystical relationship. He/she lives in a fantasy world and isn’t a mentally mature person.

(FIOLETOWY – taka osoba chce mieć magiczny, mistyczny związek. On/ona żyje w świecie fantazji i nie jest psychicznie dojrzałą osobą.)