Podanie

Podanie jest pismem urzędowym z prośbą skierowaną z reguły do jakiejś instytucji, urzędu, władz, a więc ma jednoznacznie określony układ i formę. Musi być napisane starannie na papierze podaniowym lub na komputerze na kartce formatu A4.

Podanie powinno się składać z następujących elementów:

 • miejscowości i daty (prawy górny róg),
 • informacji o nadawcy (lewy górny róg),
 • informacji o odbiorcy (prawy górny róg, pod nazwą miejscowości i datą, poniżej danych nadawcy),
 • treści właściwej podzielonej na 3 akapity:
  • I akapit rozpoczynamy zwrotem: Zwracam się z prośbą o…
  • II akapit rozpoczynamy zwrotem:Prośbę swoją motywuję tym, że…
  • III akapit składa się ze zdania: Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
 • własnoręcznego podpisu (prawy dolny róg).

Uwaga 1.

Datę można zapisać na 3 różne sposoby:

24.06.2011 r.
24 czerwca 2011 r.
24 VI 2011 r.

Pamiętaj, że:

24.06.2011 r.
Jest to najczęściej stosowany sposób zapisu daty, czyli wszystko wyrażone cyframi arabskimi, z kropkami po cyfrach oznaczających dzień i miesiąc

24 czerwca 2011 r.
Jeżeli nazwę miesiąca zapisujemy słownie, to podajemy ją zawsze w przypadku zależnym (w dopełniaczu – czego?), a nie w mianowniku, nie stawiamy kropek po cyfrach oznaczających dzień i miesiąc.

24 VI 2011 r.
Nie stawiamy kropki między składnikami daty, jeżeli miesiąc zapisany jest cyfrą rzymską.

Uwaga 2.

W informacjach o nadawcy podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres z kodem pocztowym,
 • numer telefonu,
 • ewentualnie adres e-mailowy.

Uwaga 3.

W informacjach o odbiorcy podajemy:

 • imię i nazwisko (może być poprzedzone zwrotem grzecznościowym Sz. P.) lub można podać stanowisko (Prezes, Dyrektor), nazwę instytucji.
 • Dane odbiorcy podajemy w mianowniku (kto?)

Uwaga 4.

Treść podania zawiera prośbę i jej umotywowanie przy pomocy odpowiednich argumentów. Musi być krótka i rzeczowa. Aby wyodrębnić, czego nasz list dotyczy, zapisujemy zwrot Dotyczy: i poniżej umieszczamy numer ogłoszenia, datę i miejsce jego zamieszczenia lub piszemy – jakiej sprawy dotyczy np.

– Dotyczy:
odpowiedzi na ogłoszenie nr … z dnia … zamieszczonego w…;

– W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia, zamieszczone w…

  • W I akapicie – wymieniamy prośbę.
   Jak zacząć?
   Pierwsze zdanie to uprzejmy zwrot do adresata. Bez szaleństw, nadmiernego entuzjazmu – według schematu:

– Zwracam się z uprzejmą prośbą o…
– Uprzejmie proszę o…
– Chciałabym uprzejmie prosić o…
– Proszę o…

  • W II akapicie prośbę uzasadniamy, czyli podajemy powody, dla których powinna być pozytywnie rozpatrzona.
  • W III akapicie – wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

– Żywię nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
– Z nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
– Wyrażam nadzieję na przychylną decyzję w mojej sprawie.
– Liczę na Państwa przychylność.

Uwaga 5.

Do podania można dołączyć załączniki, które wprowadza się wyrażeniem: Załączniki: zapisanym w lewym dolnym rogu pod podpisem.
Załączniki wymienia się w punktach. Pod ostatnim punktem należy się jeszcze raz własnoręcznie podpisać.

 

Podanie – wzór (bez załączników)

Piotr Szczęsny Wysokie Mazowieckie, 26.11.2010 r.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. M. Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem

Sz.P. Anna Domuradzka
Dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w naszej szkole w czasie ferii zimowych zawodów pływackich.
Prośbę swoją motywuję tym, że organizacja zawodów sportowych umożliwiłaby uczniom naszej szkoły czynne i zdrowe spędzenie wolnego czasu. Ponadto członkowie SU mieliby okazję do współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego oraz do wykazania się umiejętnościami organizacyjnymi.
Przy naszej szkole mieści się basen i dzięki zawodom moglibyśmy popularyzować sport, jakim jest pływanie.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

(własnoręczny podpis) Piotr Szczęsny

 

Podanie – wzór (z załącznikami)

Magdalena Wójcik Białystok, 15.05.2011 r.
ul. Sikorskiego 28/13
18–100 Łapy
Sz.P. Janina Kowalska
Dyrektor XXX LO im. Karola Darwina
w Białymstoku

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu biologiczno-chemicznym w XXX LO im. Karola Darwina w Białymstoku.
Prośbę swoją motywuję tym, że w bieżącym roku szkolnym kończę naukę w II Gimnazjum im. C.K. Norwida w Łapach. Interesuję się biologią i chemią.
Jestem laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i finalistką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. W przyszłości chciałabym studiować medycynę. Mam nadzieję, że nauka w XXX LO im. Karola Darwina w Białymstoku umożliwi mi realizację zamierzeń.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

(własnoręczny podpis) Magdalena Wójcik

Załączniki:

1. – 2 zdjęcia,
2. – bilans zdrowia 15-latka,
3. – zaświadczenie Kuratorium Oświaty w Białymstoku o uzyskaniu tytułu laureata,
4. zaświadczenie Kuratorium Oświaty w Białymstoku o uzyskaniu tytułu finalisty.

(własnoręczny podpis) Magdalena Wójcik

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/34-zyciorys-curriculum-vitae

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/25-list-motywacyjny

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/26-plan

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/5-zastepniki-czyli-czym-zastapic-wyraz

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/7-wyrazy-obce-i-jak-ich-uzywac

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/6-jak-poprawic-styl