Zachęcamy do korzystania z poniższego zestawu określeń, konstrukcji zdaniowych i zas­tępowania nimi wypowiedzi, które wydają się zbyt proste, ubogie lub zużyte, oklepane, mało oryginalne. Przedstawione propozycje z pewnością wzbogacą Twoją prace, uszlachetnią styl. Zawsze jednak, zanim użyjesz zdań lub określeń z powyższego rejestru, sprawdź, czy będą pasować do kontekstu Twojej wypowiedzi! Czyli – korzystaj do woli, ale rozumnie…

Autor

• twórca, prozaik, literat, powieściopisarz, dramaturg
• pisarz, poeta, publicysta, twórca, mistrz pióra
• autorytet, jakim jest w dziedzinie…
• prekursor, nowator
• skandalista
• kontynuator nurtu…
• wpisuje się w krąg… (wyznawców, realistów, moralizatorów)
• twórca awangardowy
• klasyk, tradycjonalista
• piewca (natury, klasycyzmu, piękna, brzydoty)
• reprezentant nurtu
• przedstawiciel szkoły
• wszechstronnie uzdolniony artysta
• umysł renesansowy
• wyznawca ideologii swojej epoki
• kreator ideologii swojej epoki
• jeden z najpotężniejszych umysłów swoich czasów

Co robi autor?

• tworzy, kreuje, ustanawia wizję świata,
• reprezentuje poglądy,
• definiuje pojęcia,
• rewiduje poglądy,
• odtwarza przeszłość, prorokuje przyszłość,
• zestawia własne przemyślenia,
• dzieli się doświadczeniami,
• dokonuje eksperymentu.

Analizować

badać, rozpatrywać, wgłębiać się, rozważać.
Możesz analizować wiersz lub problem. Lecz przecież możesz także:

• dokonywać analizy,
• zaprezentować analizę,
• przeprowadzić badanie,
• prześledzić zagadnienie,
• dokonać opracowania,
• poszukiwać ukrytych sensów i znaczeń,
• wniknąć w głębsze warstwy znaczenia utworu.

Bohater

postać, osoba, istota, jednostka, osobowość, osobistość, główna persona utworu, (imię, nazwisko), indywidualność

• bohater romantyczny, realistyczny,
• drugiego planu, postać tła
• antybohater, czarny charakter
• everyman
• bohater tytułowy, główny bohater
• postać literacka,
• wzór parenetyczny
• postać przeciętna – nieprzeciętna
• oryginał, indywidualista, niepowtarzalna jednostka
• wytwór ideologii swojej epoki

Typ bohatera: nieszczęśliwy kochanek, rycerz, idealista, społecznik, zbrodniarz…

• ideał, wzór, bohater pozytywny
• antyprzykład, antywzór, postać negatywna
• to postać obdarzona silnym charakterem

W roli „nazwy” bohatera mogą występować także: jego zawód (myśliwy, filozof), status, pozycja np. (biedak, żebrak).

Bohater główny:

• znajduje się w centrum świata powieści,
• funkcjonuje jako główny sprawca działań,
• zajmuje centralne miejsce utworu,
• organizuje warstwę fabularną powieści,
• występuje jako główna persona utworu.

Cecha

przymiot, zaleta lub wada, jeśli zaleta – to walor, jeśli wada – ujemny rys charakteru, przywara.

• cechą charakterystyczną utworu jest…
• niewątpliwym walorem dzieła jest…
• wśród innych tytułów ten utwór wyróżnia się…
• zaletą powieści (dramatu) jest na pewno…
• wartością niezaprzeczalną dzieła jest…
• ujemną stronę utworu znajduję w…

Charakteryzować

Fakt, że coś charakteryzuje utwór, osobę, zjawisko, można wyrazić następująco:

• utwór cechuje…/utwór określa…
• utwór wyróżnia, czyni oryginalnym, odmiennym…
• nadaje mu konkretny charakter,
• czyni utwór nietypowym,
• decyduje o specyfice dzieła.

Chcieć

Chciałbym napisać – inaczej:

• pragnąłbym napisać, pragnę dodać,
• zamierzam napisać,
• jest moim marzeniem, aby opisać tu…

Ciekawość

Coś jest ciekawe – frapujące, fascynujące, interesujące, intrygujące, pociągające, zajmujące, nieprzeciętne, zachwycające.
Coś mnie interesuje (ciekawi) lub:

• zachwyca mnie,
• dostarcza mi niebywałych wrażeń i doznań,
• wydaje mi się ogromnie zajmujące,
• wywołuje we mnie refleksje, przemyślenia,
• zafascynowało mnie całkowicie,
• zawojowało moje myśli.

Ciekawy

interesujący, fascynujący, nieprzeciętny, frapujący, intrygujący, wciągający, zachwycający.

Człowiek

istota ludzka, homo sapiens, jednostka, indywidualność, osoba, mężczyzna, kobieta, postać, typ (śmiertelnik, bliźni).

Czynić

występuje przede wszystkim w znaczeniu:

• działać,
• wypełniać misję, zadanie,
• wykonać pracę,
• przyjąć aktywną postawę,
• być istotą czynną,
• dokonać czegoś;

czynić w znaczeniu: robić wrażenie:

• wstrząsnąć kimś,
• oddziaływać na kogoś,
• odcisnąć piętno,
• poruszyć kogoś, coś (sumienie),
• być inspiracją,
• wzbudzać emocje.

Czytać, czytanie, czytelnik

Czytanie jest to:

• lektura,
• pochłanianie książek,
• wędrówka przez prozę, dramat,
• przygoda czytelnicza,
• odbiór słowa pisanego,
• proces recepcji dzieła literackiego,
• percepcja literatury.

A zatem czytelnik to:

• odbiorca lektury,
• adresat powieści,
• miłośnik prozy,
• sympatyk literatury.

Dobro, dobry

Dobro – to wartość etyczna, zbiór wartości pozytywnych. Dobry to inaczej:

• pozytywny,
• dodatni,
• wartościowy,
• pełen walorów,
• nienaganny,
• świetny,
• wspaniały,
• doskonały,
• wyborny.

Dziedzina

pole, niwa, problematyka, krąg, zakres, sfera, domena.

Dzieje

losy, przypadki, przygody, przeżycia, fabuła, wypadki, fakty.
Dzieje bohatera to przecież inaczej:

• losy postaci,
• wydarzenia biograficzne,
• wydarzenia fabularne,
• łańcuch wypadków,
• kolejne zdarzenia,
• wypadki,
• koleje losu,
• oś fabularna, oś wydarzeń,
• fabuła,
• ciąg, bieg wydarzeń.

Dzieło

twór, utwór, dorobek, praca, twórczość, arcydzieło,
osiągnięcie (sukces).

Emocje

Emocje to nic innego, jak:

• silne uczucia, odczucia, wzruszenia,
• wstrząs uczuciowy,
• mocne wrażenia,
• silne przeżycia.

Emocjonować się (np. czymś) to:

• ogromnie coś przeżywać,
• doznawać silnych, głębokich wzruszeń,
• odczuwać coś niezwykle mocno,
• przeżyć wstrząs uczuciowy.

Etyka (zasady etyczne)

Pojęcie etyka inaczej może brzmieć:

• zbiór zasad postępowania,
• ogół przyjętych norm moralnych,
• istota wiedzy o tym, co dobre, a co złe,
• zestaw kryteriów moralnych.

Epoka (epokowe)

Zamiast powtarzać termin epoka, piszemy:
• przedział czasu,
• doba, czasy (np. renesansu),
• stulecie,
• etap dziejowy.

A jeśli coś jest epokowym wydarzeniem – to znaczy, że jest wydarzeniem:

• przełomowym,
• szalenie istotnym,
• ważnym w dziejach ludzkości,
• historycznym, odwracającym bieg historii.

Frapujący – fascynujący (patrz – ciekawy).

Fabuła – (patrz – dzieje)

Główny (temat, bohater)
bohater, temat, problem może być główny lub:

• pierwszoplanowy,
• wiodący,
• centralny,
• najistotniejszy,
• naczelny,
• być osią utworu,
• dzierżyć palmę pierwszeństwa.

Groźba

Istnieje groźba czegoś (np. obojętności). A zatem istnieje (czyha):

• zagrożenie,
• niebezpieczeństwo,
• przykra możliwość,
• groźna ewentualność,
• obawa przed złem.

Idea, ideał

doskonałość, wzór, przykład lub pragnienie, marzenie,
program, hasło, sprawa, idol.

Jeśli utwór posiada ideę, to inaczej:

• istotą tego utworu jest…
• centralna myśl utworu to …
• główne przesłanie utworu to…
• naczelny problem dzieła to…

Jeśli ktoś jest ideałem, to stanowi:

• wzór doskonałości,
• istotę doskonałą,
• przykład,
• wzorzec parenetyczny,
• uosobienie marzeń i wyobrażeń.

Można jeszcze idealizować, czyli:

• gloryfikować (np. świat),
• przecenić i przerysowywać (wartość),
• ubarwiać lub wybielać (historię),
• mitologizować lub apologizować (np. przeszłość).

Jest

Coś jest, ja jestem, czyli:

• istnieje,
• stanowi coś sobą,
• funkcjonuje jako,
• znajduje się,
• zajmuje swoje miejsce, stanowisko,
• egzystuje.

Kochać

Można kochać, a więc można też:

• miłować, wielbić, ubóstwiać
• darzyć afektem lub uczuciem,
• żywić gorące uczucia,
• darzyć wielkim afektem,
• darzyć namiętnością,
• usychać z miłości,
• ofiarować komuś swoje serce.

Porównaj także z użyciem słowa „lubić”.

Kompozycja

Kompozycja (np. utworu) to inaczej:

• struktura dzieła literackiego,
• budowa utworu,
• konstrukcja powieści,
• układ elementów dzieła.

Komponować to także:
tworzyć, stwarzać, kreować, budować, konstruować, powoływać do istnienia.

Koncepcja (porównaj idea).

Jest to także:

• pomysł,
• nowa myśl,
• istota pomysłu,
• centralny chwyt,
• centrum zagadnienia,
• główny problem.

Koniec

kres, finisz, finał, zakończenie, schyłek, zmierzch.

Książka

utwór, dzieło, pozycja, lektura, powieść (lub inny gatunek), tytuł, proza.

Literatura

Tak szerokie pojęcie, jakim jest literatura, można zastąpić w taki oto sposób:

• piśmiennictwo danego typu,
• zbiór dzieł literackich,
• dziedzina słowa pisanego,
• twórczość w materiale słowa,
• pisarska dziedzina sztuki,
• beletrystyka (nie zawsze),
• proza, dramat, liryka,
• dorobek literacki.

Lubić

Oczywiście, nie można wciąż powtarzać: lubię daną powieść lub bohatera, zatem proponuję:

• jestem zwolennikiem,
• jestem wielbicielem,
• przepadam za…
• budzi we mnie zachwyt,
• należę do wielbicieli, sympatyków,
• obdarzam sympatią,
• aprobuję, popieram, wyróżniam…

Łatwy

prosty, przystępny, nietrudny, lekki.

Motyw

temat, obraz, myśl przewodnia.

Mówić

gadać, twierdzić, rzec, wyrzec, wyrażać się, ględzić, perorować, dyskutować, palnąć mowę, czas przeszły: powiedział, stwierdził, dał do zrozu­mienia.

Myśleć (myśl)

Można także napisać:

• zastanawiam się, roztrząsam, wgłębiam się
• sądzę, że…
• mniemam, iż…
• uważam, że…
• według moich przemyśleń…
• moje wnioski prezentują się następująco…
• jestem zdania, że…
• twierdzę stanowczo, że…
• to wynik moich medytacji, przemyśleń…
• z toku mojego rozumowania wynika, że…
• Myślę, że – to dobry wstęp do ujawnienia swoich poglądów.

Myśl (porównaj z idea).

Ocena (oceniać)
Ocena – na przykład czynów postaci lub utworu to także: opinia, werdykt, osąd, wyrok, krytyka, wynik, recenzja.

Oceniać

to stawiać werdykt lub wymierzać wyrok.

• oszacować coś,
• recenzować, sklasyfikować,
• wydawać sądy,
• opiniować.

Odpowiedzialność (być odpowiedzialnym)

• poczucie odpowiedzialności,
• przyjmowanie skutków swojej decyzji,
• ponoszenie konsekwencji swojego czynu,
• stawienie czoła skutkom swojego czynu,
• brać na siebie odpowiedzialność.

Opiewać

opisuje, rozpatruje, składa hołd, odrysowuje, omawia, odtwarza, daje obraz.

Opinia (patrz ocena)

Opracować (omówić)

Opracowywaliśmy utwór, to znaczy że:

• omawialiśmy utwór,
• analizowaliśmy powieść,
• poddaliśmy utwór obserwacji,
• interpretowaliśmy dzieło, badaliśmy je,
• pracowaliśmy nad utworem,
• przyjęliśmy wobec dzieła postawę badacza, krytyka itd.

Patriotyzm

miłość ojczyzny, umiłowanie kraju.

Pejzaż

Autor prezentuje pejzaż, czyli:

• krajobraz,
• panoramę,
• wizję,
• obraz,
• „mapę” terytorium,
• fotografię terenu.

Pisać

Ktoś pisze wiersz. Autor napisał. Inaczej mówiąc:

• stworzył utwór,
• nakreślił obraz,
• powołał do istnienia,
• wykreował,
• skonstruował,
• skomponował.

Początek (wstęp)

W początkach powstania powieści, działalności itp.
Taką konstrukcję zastąpią:

• geneza,
• u zarania, u źródła,
• na starcie,
• pierwotnie, podczas narodzin,
• w okresie początków,
• okoliczności powstania.

Podmiot

głos mówiący, osoba mówiąca.

Poeta

liryk, literat, autor, wierszokleta, rymotwórca (patrz – autor).

Problematyka

ogół problemów, ogół zagadnień, tematyka, zakres, zawartość treściowa.

Pojęcie

To słowo można zastąpić wyrazem:

• zagadnienie,
• problem, myśl,
• motyw,
• termin.

Posiadać

• mieć,
• być posiadaczem, być właścicielem.

Postać

 • bohater, osoba,
 • bohater romantyczny
 • bohater realistyczny
 • antybohater
 • everyman
 • czarny charakter
 • bohater tytułowy
 • główny bohater
 • bohater drugiego planu
 • postać tła
 • wzór parenetyczny
 • postać przeciętna – nieprzeciętna
 • oryginał, indywidualista, niepowtarzalna jednostka
 • konstrukcja sztuczna, realistyczna
 • do głębi prawdziwy
 • wytwór ideologii swojej epoki
 • typ: nieszczęśliwy kochanek, rycerz, idealista, społecznik, zbrodniarz…
 • ideał, wzór, bohater pozytywny
 • antyprzykład, antywzór, postać negatywna
 • to postać obdarzona silnym charakterem
 • Główny bohater jest postacią dominującą w utworze…
 • Postać, z którą mam do czynienia, nie jest przeciętna…

Postawa

Postawa bohatera lub autora to jego:

• stanowisko (może je zajmować).
• pozycja,
• sytuacja,
• położenie (majątkowe, społeczne),
• punkt widzenia,
• stosunek wobec…

Podsumowując

sumując, reasumując, kończąc, dokonując syntezy, zbie­rając wnioski, finalizując dzieło.

Pouczać

Znaleźć w utworze pouczenie to:

• odczytać morał w nim ukryty,
• rozszyfrować przesłanie,
• znaleźć jego wartość dydaktyczną,
• odkryć naukę, dotrzeć do sedna,
• pojąć dydaktyzm dzieła,
• prawidłowo zinterpretować.

Problematyka

Jest to często używane (czasem nadużywane) pojęcie.
Problematyka dzieła. Inaczej:

• przesłanie,
• wymowa utworu,
• ogół zagadnień zawartych w dziele,
• zbiór sensów dzieła,
• istota dzieła, tematyka dzieła, wykładnia dzieła.

Pyta, stawia pytanie

Obojętne: człowiek czy dzieło.
Jeśli pyta, to:

• zapytuje o… dopytuje się…
• indaguje w sprawie,
• zestawia wątpliwości,
• egzaminuje, poddaje przesłuchaniu,
• zwraca się z wątpliwością.

Powód

Powód napisania utworu. Powód takiego, a nie innego działania.
Można także napisać:

• motywacja czynu,
• bodźce lub impulsy działania,
• zbiór przyczyn,
• źródła czynu tkwią w…
• u podstaw powstania dzieła leży…
• pobudką działania bohatera była…

Słowa (cytat, wypowiedź)

wyrazy, wypowiedź, myśl.

• przytoczyć czyjeś słowa
• posłużyć się wypowiedzią,
• cytat uczynić mottem,
• przytoczyć trafną myśl,
• przypomnieć sławne credo pisarza.

Spostrzega

dostrzega, obserwuje, zauważa, widzi.

Streścić (streszczenie)

W kilku zdaniach streścić fabułę. Czyli:

• krótko zrelacjonować treść (relacja),
• zaprezentować treść,
• prześledzić wątek fabularny,
• przedstawić krótkie sprawozdanie z wydarzeń,
• ująć treść w kilku słowach,
• przedstawić rejestr wypadków,
• przytoczyć akcję.

Światopogląd

Pojawia się, gdy omawiamy swój lub bohatera światopogląd.
Inaczej:

• prezentujemy widzenie świata,
• obrazujemy ideologię,
• określamy zbiór zasad lub wyznawanych reguł,
• oceniamy, charakteryzujemy poglądy i przekonania,
• poddajemy weryfikacji zapatrywania,
• wygłaszamy opinie, credo, werdykt.

Temat

przedmiot (rozważań), materia, motyw,
Temat pracy, powieści czy rozważań.
Jest to także:

• motyw (np. literacki),
• sens, istota, główne zagadnienie,
• materiał (dyskutowany, rozważany),
• centralny problem,
• przedmiot mowy, nauki, sztuki,
• myśl (przewodnia w powieści).

Tworzyć (twórczość)

Czym jest twórczość danego autora?
Jest to jego:

• dorobek literacki
• plon pracy twórczej,
• zbiór dzieł,
• warsztat twórczy.

Tworzyć – to…
kreować, komponować, konstruować, budować, pisać, układać, produkować.

Twórca (patrz autor) – to ktoś, kto tworzy
konstruktor, kompozytor, pisarz, poeta, człowiek-artysta, człowiek posiadający talent, wyobraźnię twórczą, ponosi wysiłek twórczy, jest realizatorem myśli, jest ulubieńcem mas.

Uogólniać

Ktoś uogólnia sprawę, czyli:

• generalizuje,
• upowszechnia, sprowadza do wspólnego mianownika,
• ujednolica, utożsamia, uniformizuje

Uważać

• myślę, sądzę, mniemam, twierdzę, że…
• według mnie, moich poglądów, moich zapatrywań,
• stwierdzam, opiniuję, wnioskuję, przedstawiam swój sąd,
• moje stanowisko jest następujące…
• prezentuję taki oto punkt widzenia,
• jestem zdania, że…
• wydaję wyrok

Używać

Pisarz używa takich i innych sposobów.
Inaczej mówiąc:

• operuje chwytami (ironią, groteską, satyrą),
• praktykuje takie i inne gatunki,
• preferuje następujące środki stylistyczne,
• stosuje następujące zabiegi literackie,
• poddaje utwór zabiegom artystycznym,
• korzysta z zestawu tropów poetyckich,
• czerpie z zasobu języka,
• nie unika upiększeń, poematów, chwytów itd.

Walka (wojna)

Walka (stron, osób, głosów) może to być także:

• bitwa, bój, batalia, starcie, bijatyka,
• pojedynek (na szable lub słowa),
• polemika, dyskusja, wymiana poglądów, swary, kłótnia, awantura, rozmowa o zabarwieniu polemicznym, debata lub rozprawa skłóconych stron, konflikt,
• kampania wojenna, pożoga wojenna, nawałnica, zawierucha, burza wojny, ogień, żagiew wojenna.

Wartość

Wartość ludzi, książek trudno przecenić.
Inaczej można ją określić jako:

• wszystko, co cenne i dobre,
• zbiór pozytywnych cech,
• zbiór walorów dzieła.

Wiersz

 • utwór poetycki
 • liryk
 • poetycki list, monolog, dialog

Przykłady:

 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia…
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną)…
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor…
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji)…
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę)…
 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Poeta oparł kompozycję utworu o pomysł zestawienia dwóch racji…
 • Istotą utworu jest autorefleksja…
 • Temat główny został ujawniony w tytule…
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora…
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu:…
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco:…
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór – w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny…
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem – o to w nim chodzi.

Wierzyć

Czasami piszemy – głęboko wierzę, że…
Można także wyrazić się następująco:

• jestem przekonany, pewny,
• nic nie zachwieje moją pewnością,
• bezgranicznie ufam ,
• obdarzam zaufaniem.

Wniosek

konkluzja, wynik rozważań, sąd, werdykt.

Wydarzenie

zdarzenie, wypadek, przygoda.

Wyobrażenie

Zwykle pisarz, artysta przedstawia odbiorcom swoje wyobrażenie. Jest to inaczej:

• wizja świata,
• własna kreacja świata lub sytuacji,
• fantazja, fantastyczne widzenie.

Zachęcać

zagrzewać, pobudzać, inspirować.

Zaciekawić

zainteresować, wzbudzić zainteresowanie, przyciągnąć, przykuć uwagę, zaintrygować.
Zajmować się to inaczej:

• obracać się w kręgu tematów,
• zajmować się, być pochłoniętym (jakąś sprawą),
• specjalizować się w tematyce
• zajmuje się tematem.

Woleć

• preferować, faworyzować (np. krąg zagadnień),
• centralne miejsce w jego twórczości zajmuje problematyka,
• istotą, przedmiotem, osią jego rozważań jest…

Zauważać

stwierdza, podkreśla, czyni uwagę, zwraca uwagę.

Zestaw

Zestaw tematów, lektur, pojęć.
Termin ten można zastąpić. Jest to:

• zbiór (zasad),
• kanon (lektur),
• wybór (tytułów),
• rejestr (wydarzeń),
• zestawienie (zagadnień),
• krąg, sfera zagadnień.

Życie

Czyjeś życie, ludzkie życie przegrane lub uratowane.
Także:

• żywot, życiorys, biografia,
• istnienie, egzystencja, funkcjonowanie,
• wegetacja, pozostawanie przy życiu.