O wierszu

 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia…
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną)…
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor…
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji)…
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę)…
 • Poeta oparł kompozycję utworu na pomyśle zestawienia dwóch racji…
 • Istotą utworu jest autorefleksja…
 • Temat główny został ujawniony w tytule…
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora…
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu…
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco…
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór – w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny…
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem – o to w nim chodzi.

O wierszu – czym jest

 • listem poetyckim – np. „Rozłączenie” Słowackiego
 • wyznaniem – credo poety – np. „Curriculum vitae” Staffa
 • poetyckim pejzażem, kadrem, fotografią
 • dialogiem – np. „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”
 • scenką udramatyzowaną – jak wyżej
 • manifestem programowym epoki – na przykład Romantyczność Mickiewicza
 • testamentem poetyckim – np. „Testament mój” Słowackiego
 • filozoficzną refleksją – wiele wierszy Szymborskiej, np. „Nic dwa razy”, „Nienawiść”
 • popisem sztuki rymotwórczej – w wielu przypadkach barokowej poezji, np. „Niestatek” Morsztyna
 • apostrofą do…
 • rekonstrukcją poetycką na temat ciągu dalszego wydarzeń – np. „Tren Fortynbrasa” Herberta

O wierszu – kto w nim mówi

 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną).
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor.
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji).
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę).

O wierszu bez tytułu

 • Spróbuję zatytułować utwór.
 • Poeta pozostawił kreację tytułu wiersza odbiorcom.
 • Wiersz nie otrzymał tytułu, lecz pierwszy wers doskonale go zastępuje.
 • Co mogłoby być tytułem utworu: Gatunek? Główna myśl?
 • Utwór bez tytułu daje większe możliwości interpretacyjne.

O tytule wiersza

 • Tytuł odgrywa kluczową rolę w interpretacji utworu.
 • Drogowskazem interpretacji jest tytuł wiersza.
 • Tytuł zastanawia. Pozornie nie ma nic wspólnego z treścią utworu.
 • Tytuł przykuwa uwagę, ale na tym kończy się jego rola.
 • Tytuł utworu zupełnie nie współgra z jego przesłaniem.
 • Po przeczytaniu wiersza tytuł nabiera zupełnie nowego sensu.
 • Tytuł utworu nie jest żadną wskazówką interpretacyjną.
 • Odpowiedź na poetyckie pytanie poety została ukryta w tytule.

O wierszu – jego kontekście

 • Wiersz ten jest głęboko obsadzony w okolicznościach historycznych, w których powstał.
 • Utwór wyraźnie koresponduje z atmosferą swojej epoki.
 • Dedykacja i podpis pod strofami wiersza bardzo kierunkują odczytanie sensu.
 • Interpretacja tego utworu nie może powstać w oderwaniu od kontekstu historii i biografii poety.
 • Wiersz prowadzi dialog z utworem starszym o sto lat.
 • Utwór jest wyraźną aluzją do…
 • Wiersz odwołuje się do…
 • Utwór przywołuje znane płótno…
 • Wiersz jest swoistą polemiką…
 • Taki wiersz mógł powstać tylko w tym okresie historycznym…

O wierszu – jego kompozycji

 • Utwór ma przemyślaną kompozycję.
 • Wiersz ten nazwać można kunsztowną wypowiedzią poetycką.
 • Precyzyjna konstrukcja utworu budzi podziw.
 • Jest to typowy, tradycyjny, klasyczny – sonet, oda, pieśń, tren…
 • Poeta dokonuje modyfikacji gatunku – pozornie zachowuje reguły, lecz poddaje je deformacji.
 • Kształt wiersza wyraźnie podyktowany jest modą na konceptyzm.
 • Kunsztowna budowa strof wywołuje nastrój skupienia i powagi.
 • Jest to wiersz umykający jakimkolwiek klasyfikacjom.
 • Twórca utworu powiela stary schemat…
 • Twórca utworu realizuje znany schemat – lecz przekształca go, odświeża.
 • Z pozoru – dialog, pieśń, żywot świętego. W rzeczywistości współczesna wersja starego, zapomnianego gatunku.
 • Konstrukcja utworu wydaje się znana, ale jest w nim coś nowego…
 • Kompozycja współgra z ideą utworu.

O wierszu – jego autorze – nie podmiocie lirycznym

 • Poeta należy do kręgu (skamandrytów, klasyków, awangardy)…
 • Poeta nakłada maskę – błazna, trefnisia, obserwatora…
 • Autor wiersza ukrywa swoje emocje.
 • Poeta dystansuje się wobec podmiotu lirycznego.
 • Poeta utożsamia się z podmiotem lirycznym.
 • Utwór jest wyraźnym credo poety.
 • Poeta ujawnia się w pierwszej strofie.

O wierszu na tle epoki

 • Utwór jest manifestem ideowym epoki.
 • Wiersz wyraża ideologię i nastrój swoich czasów.
 • Ten wiersz to poetycki program swoich czasów.
 • Utwór znakomicie ukazuje założenia swojej epoki.
 • Na tle epoki wiersz ten wydaje się utworem bardzo oryginalnym.
 • Wiersz wyrasta ponad epokę.
 • Wiersz wyprzedza swoje czasy – jest prekursorem epoki następnej.

O wierszu – co w nim najważniejsze

 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Poeta oparł kompozycję utworu o pomysł zestawienia dwóch racji.
 • Istotą utworu jest autorefleksja.
 • Temat główny został ujawniony w tytule.
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora.
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu:
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco:
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór – w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny.
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem – o to w nim chodzi.

O liryku miłosnym

 • Jest to wiersz – wyznanie…
 • Podmiot liryczny skupia się na wyrażeniu swoich uczuć, nie na adresatce.
 • Mamy do czynienia z listem poetyckim.
 • Podmiot wyznaje swoje uczucia w sposób mało oryginalny.
 • Adresatka uczuć kreowana jest na boginię (lalkę, wrażliwą istotę, bezduszną osobę itp.).
 • Wiersz jest portretem kobiety pięknej, ale nieosiągalnej.
 • Utwór to wyraz miłości niespełnionej.
 • Mamy do czynienia z subtelnym erotykiem.