Wymień przyczyny, jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia wraz z całym narodem wiary chrześcijańskiej. Jak zmieniła się sytuacja Polski po tej decyzji księcia?

966 rok to ważna data w dziejach historii Polski. W roku tym Mieszko I wraz z całym narodem przyjął chrzest z Rzymu za pośrednictwem Czech. Przyczyny tej decyzji możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

1. Największy wpływ na podjęcie decyzji miała sytuacja zewnętrzna Polski:

 • Konieczność pozyskania księcia czeskiego jako sojusznika w walce ze słowiańskimi Wieletami.
  Polska w tym czasie stale walczyła z Wieletami, których łączyło przymierze z naszym bezpośrednim silnym sąsiadem – Czechami. Dzięki ślubowi Mieszka z Dobrawą – księżniczką czeską – i przyjęciu chrztu sojusz Wieletów z Czechami został rozerwany, a ich siła znacznie w ten sposób osłabiona.
 • Obawa przed przymusową chrystianizacją Polski przez Niemców.
  Król Niemiec, a od roku 962 cesarz, Otton I, otwarcie głosił potrzebę chrystianizacji Słowian, co wiązało się ze zdobyciem nowych ziem przez cesarza. Otton planował chrystianizację również Polski. Jednak Mieszko ubiegł go i sam przyjął chrzest.
  Przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czech z Rzymu sprawiło również, że Kościół niemiecki tracił możliwość mieszania się w wewnętrzne sprawy polskie. Polska przyjmując chrzest, uzyskała miano obszaru misyjnego (był bezpośrednio podporządkowany papieżowi), w ten sposób Mieszko I uniknął podporządkowania Polski niemieckiemu Kościołowi. Zostało utworzone biskupstwo misyjne w Gnieźnie, którego pierwszym biskupem został Jordan.
 • Dążenie do zapewnienia Polsce równorzędnego miejsca wśród państw chrześcijańskiej Europy.
  Chrzest umożliwił sprowadzenie do Polski grupy kleru doświadczonego w organizowaniu Kościoła i państwa. Instytucje kościelne wniosły do Polski również znajomość pisma i form kancelaryjnych, niezbędnych w ówczesnej dyplomacji. Księża przyczynili się do upowszechnienia w Polsce oświaty, zakładając przy kościołach szkoły.
  Przyjęcie chrztu przez Polskę umożliwiło dostęp do skarbów kultury europejskiej. Otworem stanęły przed naszym krajem literatura i sztuka pamiętające Greków i Rzymian, a także niezmierny zasób wiedzy i doświadczeń w dziedzinie prawa, administracji i polityki.

2. Przyczyny wewnętrzne:

 • Przede wszystkim przyjęcie chrztu pozwalało na lepsze zespolenie młodego organizmu państwowego. Ujednolicenie wierzeń religijnych na ziemiach polskich znacznie przyśpieszyło proces integracji społeczeństwa państwa polskiego.
 • Chrześcijaństwo podnosiło autorytet władcy jako reprezentanta Boga na ziemi.
 • Utworzenie hierarchii kościelnej pozwalało lepiej administrować krajem. Kościół miał duży wpływ na rządzenie krajem.