Tag "Mieszko I"

Wymień przyczyny, jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia wraz z całym narodem wiary chrześcijańskiej. Jak zmieniła się sytuacja Polski po tej decyzji księcia?

Wymień przyczyny, jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia wraz z całym narodem wiary chrześcijańskiej. Jak zmieniła się sytuacja Polski po tej decyzji księcia? 966 rok to ważna data w dziejach historii Polski. W roku tym Mieszko I wraz z całym narodem przyjął chrzest z Rzymu za pośrednictwem Czech. Przyczyny tej decyzji możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 1. Największy wpływ na podjęcie decyzji miała sytuacja zewnętrzna Polski: Konieczność pozyskania księcia czeskiego jako sojusznika w walce ze słowiańskimi

Jaką politykę zagraniczną prowadzili pierwsi Piastowie?

Stałym strategicznym celem w polskiej polityce zagranicznej pierwszych Piastów było zapewnienie krajowi bezpieczeństwa oraz dbałość o rozszerzanie polskich wpływów w Europie. Najważniejsze wydarzenia w Polsce pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) Chrzest w 966 roku, który miał nie tylko znaczenie wewnętrzne, ale również międzynarodowe – podkreślał suwerenność państwa i stanowił swojego rodzaju przepustkę do ówczesnej społeczności europejskiej. Wielkie znaczenie dla Polski miały stosunki z Niemcami, najpotężniejszym w tamtych czasach mocarstwem na kontynencie: za panowania Mieszka I kontakty polsko-niemieckie były poprawne.

Początki państwa polskiego

Od przełomu VIII-IX w. na ziemiach polskich istniało kilka organizacji plemiennych. Utworzyły one dwa państwa plemienne: Wiślan i Polan. Państwo Wiślan – z ośrodkiem w Krakowie – obejmowało obszar dzisiejszej Małopolski. U schyłku IX w. zostało ono podporządkowane państwu Wielkomorawskiemu, a na początku. X w. wraz ze Śląskiem znalazło się pod panowaniem książąt czeskich. Państwo Polan obejmowało ziemie wokół Gniezna, Kruszwicy i Poznania. To właśnie ono pod władzą dziedzicznych książąt

Mieszko I – Władca bez korony

Dane personalne Imię: Mieszko Data urodzenia: nieznana Personalia rodziców: Siemomysł, władca Polan, matka nieznana z imienia Zawód: władca Polan, książę Polski Panował: ok. 960-992 Stan cywilny: siedem żon, gdy był jeszcze poganinem, potem Dobrawa, księżniczka czeska, a po jej zgonie Niemka Oda Dzieci: oprócz tych, których nie znamy z imienia – Bolesław zwany Chrobrym (syn Dobrawy), Mieszko, Świętopełk i Lambert (synowie Ody) Zmarł: 25 V 992 r. Zanim powstała Polska Terytorium, które później nazwano Polską,

Mieszko I i Bolesław Chrobry budowniczymi państwa polskiego

Dlaczego Mieszka I i Bolesława Chrobrego można nazwać budowniczymi państwa polskiego? Mieszka I i Bolesława Chrobrego można nazwać budowniczymi państwa polskiego, gdyż na trwale włączyli w skład swego państwa ziemie, które potem były zawsze podstawą naszego kraju. Potrafili nadać mu sprawną organizację i obronić przed najazdami nieprzyjaciół. Zawierali takie układy, które zapewniły trwałość stworzonemu przez nich państwu. Mieszko I i Bolesław Chrobry potrafili skutecznie bronić swoich ziem. Mieszko I odparł w 972 r. wyprawę zbrojną niemieckiego margrabiego

Polska pierwszych Piastów: od okresu plemiennego i budowy państwa do jego załamania i przezwyciężenia tego kryzysu (IX-XI w.).

Według analizy obcojęzycznych źródeł, głównie tzw. Geografa Bawarskiego, w IX w. dorzecze Odry i Wisły (za wyjątkiem północno-wschodniego odcinka tej drugiej) zamieszkane były przez plemiona polskie należące do umownej grupy zachodniosłowiańskiej. Najdokładniejsze informacje zachodni autorzy podali o plemionach śląskich, wymieniając kilka z nich: Bobrzanie, Dziadoszanie (rejon środkowej Odry), Ślężanie (na południe od obecnego Wrocławia), Opolanie, Golęszyce (rejon źródeł Odry i ziemi cieszyńskiej). Prawdopodobnie mnogość informacji o Śląsku jeszcze przez Rzymian zwanego Silesią, wynikała z ożywionych kontaktów handlowych

Państwa wczesnofeudalne – Polska

Wczesnofeudalna Polska pojawia się w połowie X w. w wyniku przekształcenia organizacji plemiennej – polańskiej, w państwo ponadplemienne. Mimo niewątpliwych zasług legendarnych poprzedników, za twórcę państwa, a co najmniej pierwszego, historycznego władcę, uważany jest Mieszko I. W ciągu swego panowania (druga poł. X w.), zapewnił krajowi granice w przybliżeniu podobne do dzisiejszych. Szczególną uwagę poświęcił ujściu Odry i opanowaniu Pomorza, a u schyłku swych rządów – Śląsku. Poprzez przyjęcie chrztu

Granice Polski pierwszych Piastów

Według analizy obcojęzycznych źródeł, głównie tzw. Geografa Bawarskiego, w IX w. dorzecze Odry i Wisły (za wyjątkiem północno-wschodniego odcinka tej drugiej) zamieszkane były przez plemiona polskie należące do umownej grupy zachodniosłowiańskiej. Najdokładniejsze informacje zachodni autorzy podali o plemionach śląskich, wymieniając kilka z nich: Bobrzanie, Dziadoszanie (rejon środkowej Odry), Ślężanie (na południe od obecnego Wrocławia), Opolanie, Golęszyce (rejon górnej Odry i ziemi cieszyńskiej). Prawdopodobnie mnogość informacji o Śląsku jeszcze przez Rzymian zwanego Silesią, wynikała z ożywionych kontaktów handlowych