Przed egzaminem koniecznie powtórz gramatyczne zagadnienia:

z fonetyki
– podział głosek
– uproszczenia i upodobnienia
– akcent i intonację

z części mowy i fleksji
– podział na odmienne i nieodmienne części mowy

ze składni
– podział na części zdania
– analizę gramatyczną i logiczną zdań pojedynczych
– rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie
– związki wyrazowe w zdaniach
– mowę zależną i niezależną
– imiesłowowe równoważniki zdania

ze słowotwórstwa
– kategorie słowotwórcze
– wyrazy złożone

z leksykologii
– skróty i skrótowce
– zapożyczenia
– treść i zakres wyrazu
– style i stylizacje językowe