Tag "egzamin ósmoklasisty"

Zagadnienia do powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Przed egzaminem koniecznie powtórz gramatyczne zagadnienia: z fonetyki – podział głosek – uproszczenia i upodobnienia – akcent i intonację z części mowy i fleksji – podział na odmienne i nieodmienne części mowy ze składni – podział na części zdania – analizę gramatyczną i logiczną zdań pojedynczych – rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie – związki wyrazowe w zdaniach – mowę zależną i niezależną – imiesłowowe równoważniki zdania ze słowotwórstwa – kategorie

Nauka o języku. TEST

* – pytanie elementarne; ** – pytanie łatwe; *** – typowe pytanie egzaminacyjne (ani specjalnie łatwe, ani specjalnie trudne); **** – pytanie trudne; ***** – pytanie wyjątkowo trudne. **** 1. Wskaż szereg głosek, w którym znajdują się wyłącznie głoski wargowe nosowe i przedniojęzykowe zwarto-wybuchowe. 1.    m, m’, t, d, t’, d’ 2.    n, ń, t, d, t’, d’ 3.    m, m’, p, b, p’, b’ 4.    n, ń, p, b,