Neologizm słowotwórczy to wyraz nowo utworzony od wyrazu już istniejącego w słownictwie danego języka, a zatem wyraz powstały niedawno. Tymczasem wszystkie te derywaty nie są już dzisiaj odczuwane jako neologizmy. Dowodzi to rozwoju polszczyzny, zwłaszcza jej słownictwa.

  • azylant: azyl–ant (ktoś, kto otrzymał azyl);
  • zmywarka: zmyw–arka (urządzenie, które zmywa);
  • komputeryzować: komputer–yz(ować) (wprowadzać komputery).

Uwaga!
Osobnego komentarza wymaga ostatni przykład – czasownik odrzeczownikowy. Formantem słowotwórczym jest cząstka -yz-, podczas gdy cząstka -ować jest końcówką fleksyjną. Cząstek fleksyjnych nie można uznawać za słowotwórcze.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Co to są neologizmy?

Neologizmy

Neologizmy, archaizmy, dialektyzmy, onomatopeje

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/leksykalne-slowotworcze-srodki-stylistyczne-2