Interpunkcja

Przecinek – użyty pojedynczo oddziela części wypowiedzenia; podwójnie – wydziela wyraz lub grupę.

Zasady zastosowania przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym

W zdaniu pojedynczym stosujemy

 • Przecinek oddziela takie same części zdania (przydawki, podmioty, okoliczniki) tworzące szereg:
  • Polacy, Niemcy, Węgrzy i Czesi spotkali się… (podmiot szeregowy)
  • Ona jest kobietą fantastyczną, piękną, intrygującą. (przydawki przymiotne)
  • Wrócił do szkoły zdrowy, wypoczęty, pełen sił i ochoty do nauki.
  • Rzecz dzieje się na Litwie, w powiecie nowogródzkim, w okolicach Soplicowa i Dobrzynia w latach 1811-1812.
  • Efektem jest „Pan Tadeusz”, pełen nostalgii poemat narodowy o raju utraconym.

Uwaga! Nie oddzielamy przecinkiem przydawek nierównorzędnych:
Kolejny czarny płaszcz kupiłam w Rzymie.
(pierwsza przydawka określa całe połączenie – drugą przydawkę i określany rzeczownik).

Zapamiętaj prostą zasadę: czasowniki w zdaniu muszą być oddzielone albo spójnikiem, albo przecinkiem, np.
Mama ugotowała wczoraj zupę, ulepiła pierogi i upiekła ciasto.

 • Przecinek występuje między elementami powtórzonymi:
  • Długo, długo o tym myślał.
  • W Dobrzynie, bracie, wielkie, wielkie zamieszanie.
 • Poprzedza spójniki o funkcji przeciwstawnej i wynikowej: ale, lecz, a, więc, toteż, zatem, jednak:
  • Mówił szybko, ale wyraźnie.
  • Dobro zawsze zwycięża, a nie zło.
  • Marek pilnie się uczył, toteż egzamin zdał doskonale.
  • Starał się, jednak nie udało mu się zakwalifikować do finału.
 • Poprzedza konstrukcje dopełniające, precyzujące:
  • Pociąg do stolicy, czyli Warszawy.
 • Przecinkiem oddziela się wyrażenia porównawcze, jeśli mają charakter dopowiedzenia:
  • Dziś, podobnie jak wczoraj, nie położę się spać.
 • Zwykle umieszcza się przecinek w porównaniach paralelnych:
  • zarówno…, jak (i);
  • Podobnie ubierali się zarówno mieszczanie, jak i szlachta.
  • tak…, jak.
  • Był tak szybki, jak wiatr.

Uwaga! Jeśli porównanie składa się tylko z wyrazu porównującego (jak, jakby, jako) i słowa-skojarzenia, przecinka nie ma: Ma zęby jak koń.

 • Gdy zastosujemy wtrącenie, dodatkowe uzupełnienie treści składające się z kilku słów, imiesłowów, wyrażeń przyimkowych, musimy oddzielić je przecinkiem:
  • Lubił czytać książki, głównie przygodowe, od początku nauki w szkole.
  • Zagospodarowali się tu, jak widać, na dobre.
  • Matematyka jest, moim zdaniem, jednym z najciekawszych przedmiotów.
  • Mickiewicz urodził się na Litwie, w Nowogródku, i Litwę zawsze uważał za swoją ojczyznę.
  • Mickiewicz pisze swoje dzieło w latach 1832-1834, już na emigracji, w Paryżu.
 • Oddziela się przecinkiem wyrazy w wołaczu, zwykle poza związkami składniowymi:
  • Pani Ewo, proszę wejść!
  • Panie Tadeuszu, nich pan podejdzie!
  • Tomek, przestań hałasować!
 • Po wykrzyknieniach typu: och, ach, ech, oj, stojących na początku zdania, umieszcza się przecinek, np.:
  • Ach, gdyby to można było przewidzieć.
 • Wyrazy stojące poza zdaniem: ściśle, słowem, innymi słowy, rzeczywiście ujmuje się przecinkiem, np.:
  • Słowem, jest to coś, co mogłoby się stać tematem najbardziej wstrząsającego dramatu.
  • Innymi słowy, oblała egzamin.
  • Rzeczywiście, nawet to ładne.

W zdaniu pojedynczym nie stosujemy

Nie ma przecinka przed spójnikami o charakterze łącznym, rozłącznym i wyłączającym:

 • i, oraz, albo, lub, tudzież, a, bądź, czy, ani, jakby, niż, ni.
  • Wrócił do pracy zdrowy i wypoczęty.
  • Chciałbym się uczyć biologii lub chemii.
  • Nie poruszał ręką ani nogą.
  • Między ustami a brzegiem pucharu.

Uwaga! Gdy te spójniki są powtórzone, oddziela się je przecinkami:
Lubił i komedie, i horrory, i melodramaty.

 • Jeśli porównanie składa się tylko z wyrazu porównującego (jak, jakby, jako) i słowa – skojarzenia, przecinka nie ma:
  • Ma zęby jak koń.

 

W zdaniu złożonym

 • Jeśli mamy do czynienia ze zdaniem podrzędnie złożonym, przecinek stawiamy w wypadku połączenia zdań następującymi spójnikami i zaimkami:
  • by, aby, żeby,
  • bowiem, albowiem, bo,
  • gdyż, ponieważ,
  • że, ,
  • jak, niż,
  • który, kiedy, gdzie,
  • mimo że,
  • póki,
  • co,
  • choć.
 • Wszedł, aby móc sprawdzić.
 • Powiedz, jak to robisz.
 • Uważaj, co jesz.
 • Mickiewicz od 1829 roku przebywał w Odessie, gdzie poznał środowisko postępowej inteligencji rosyjskiej.

Uwaga! Nie rozdziela się połączeń: chyba że, mimo że, właśnie gdy, zwłaszcza że, pod warunkiem że. Przecinek stawia się przed nimi: Ojciec nie wiedział, mimo że powinien.

Pamiętaj! Przecinkiem rozdzielasz zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego:

 • bez względu na kolejność tych zdań;
 • bez względu na to, czy zdanie podrzędne jest połączone z nadrzędnym za pomocą spójnika, czy zaimka względnego.
  Kiedy deszcz przestał padać, na niebie pojawiła się tęcza.
  Robert biegł tak szybko, że nie mogłem go dogonić.
  Zachwyciły mnie Bieszczady, w które wybrałem się w zeszłym roku.
 • Zawsze oddzielone są zdania współrzędne bezspójnikowe:
  • Wyszedł wczoraj, nie wrócił.
  • Czuł się nie najlepiej, jechał coraz wolniej.
  • Zawodnik biegł, wszyscy patrzyli na niego z podziwem.
Zawsze oddzielone są zdania współrzędne

 • przeciwstawne (wprowadzają je odpowiednie spójniki: a, ale, lecz, zaś, natomiast):
  • Ja mówię jedno, a ona coś zupełnie innego.
  • Przy jego boku walczyły Legiony Polskie, a cesarz cenił sobie odwagę Polaków
  • Już mieli zaczynać, lecz ktoś im przeszkodził.
  • Ja się starałem, natomiast Marek nie.
  • Ksiądz Robak umiera raniony w bitwie z Moskalami, ale praca emisariusza nie idzie na marne.
 • synonimiczne (czyli):
  • Wyjadę ostatni, czyli zapłacę najwięcej za pobyt.
  • Do Soplicowa wkracza wielka historia, czyli wojska polskie podążające na Rosję.
 • wynikowe (zatem, więc, toteż, dlatego):
  • Umówiłem się, więc czekam.

Uwaga! Przed spójnikiem a w zdaniu złożonym przecinek stawiamy zawsze bez względu na charakter zdania.

 • Wyodrębnia się przecinkami człon wtrącony.
  • Książka, którą mi pożyczyłeś, zrobiła na mnie spore wrażenie.
  • Nauczyciel, który uczy mnie geografii, prowadzi także kółko naukowe.

Uwaga! Przecinek możesz postawić w wyrażeniach złożonych przed spójnikami i, oraz, tudzież, albo, lub, czy, bądź, ani, ni wtedy, kiedy występują one po zdaniu wtrąconym (tj. ujętym w dwa znaki interpunkcyjne).
Ojciec wybiera się na wakacje, o których tak marzył, i będzie sobie mógł wreszcie wypocząć.

 • Przecinek w wypowiedzeniach złożonych, w których jednym ze składników jest równoważnik zdania, stawiasz w taki sposób, jak w wypowiedzeniach, które składają się z dwóch zdań.
  • To dobrze, że już skończyłeś.
  • Zawsze go fascynowało to, co odległe i tajemnicze.
  • To świetnie, że wakacje zaczynają się już za miesiąc.
 • Gdy równoważnik zdania zawiera imiesłów zakończony na -ąc lub wszy, bez względu na to, czy ma on określenia, oddziela się go przecinkiem:
  • Przeglądał gazety, leżąc.
  • Jadąc, czytałem książkę.
  • Krzycząc głośno, tłumaczyła swoje zdenerwowanie.
  • Uczestnicy polowania ustawiali się w szyku, czekając, aż ogary nagonią zwierza.
  • Wojski przykładał ucho do ziemi, nasłuchując kroków zbliżającej się zwierzyny.
  • Nie będąc źródłem energii, witaminy spełniają ważną rolę w organizmie.

Oczywiście obawa przed dwuznacznym zrozumieniem całego zdania pozwala postawić przecinek gdzie indziej: Krzycząc, głośno tłumaczyła swoje zdenerwowanie.

Uwaga! Nie oddziela się przecinkiem imiesłowowych równoważników zdania, gdy występują bezpośrednio po spójniku lub zaimku: Kolega powiedział, że biorąc udział w konkursie, mamy szansę na pierwszą nagrodę.

Pamiętaj! Nie rozdziela się przecinkiem zdań

 • współrzędnych łącznych (i, oraz, tudzież):
  • Zapiszę się na zajęcia i będę systematyczny.
 • rozłącznych (albo, lub, bądź)
  • Wyjdę albo zostanę.
  • Rozpocznę w tym roku studia bądź pójdę do pracy.
  • Wieczorem wybiorę się na spacer lub będę oglądał telewizję.
 • połączonych spójnikami wyłączającymi: ani, ni,
 • porównawczymi: niż.

Uwaga! Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wymienione spójniki powtarzają się w zdaniu. Przecinek stawiasz wówczas przed drugim i następnym spójnikiem.

Nie lubię ani cukierków, ani wafelków.
Ani nie mam czasu, ni ochoty.
Albo pójdę do Olki na urodziny, albo pojadę z Agą na lodowisko.

 • Nie oddziela się też utartych zwrotów mających charakter zdań:
  • Licho wie co tu teraz począć.

Facebook aleklasa 2

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c186-ortografia/podstawowe-zasady-polskiej-interpunkcji

Pamiętaj o znakach interpunkcynych