Pierwsze zdanie pracy

 • We wstępie sformułuję tezę:
 • Zacznę od potwierdzenia tezy zawartej w temacie
 • Zacznę od zaprzeczenia (zakwestionowania) tezy
 • We wstępie zarysuję okoliczności powstania dzieła…
 • Na początku przytoczę najważniejsze założenia epoki…
 • Przed analizą lektur warto przytoczyć okoliczności historyczne ich powstania.
 • Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa….
 • Wymienione w temacie dzieła tworzą zbiór utworów metafizycznych.
 • Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z najważniejszych zagadnień ludzkiej kultury.
 • Pytanie w temacie dotyczy reprezentantów nurtu … w polskiej literaturze.
 • Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie brzmi…
 • Wymienione w temacie lektury należą do… (arcydzieł polskich, klasyki narodowej)
 • Porównanie (charakterystykę) zacznę od przedstawienia postaci.
 • Zacznę od objaśnienia koncepcji, o której mowa w temacie.
 • Problem zawarty w temacie to powracający motyw literatury wszech czasów.
 • Jako punkt wyjścia do rozważań przytoczę motto…
 • We wstępie pracy pragnę zamieścić słowa znanego autorytetu w dziedzinie (etyki, prawa, literatury, sztuki…)…

Pierwsze zdanie

 • Egzystencjalizm jest nurtem filozoficznym XX wieku, ale podobne tendencje w interpretacji ludzkiego losu obserwowaliśmy już wcześniej
 • Autor, o którym mowa należy do …. turpistów, minimalistów, kubistów
 • Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z archetypów ludzkiej kultury
 • Wymienione w temacie dzieła wpisują się w krąg utworów metafizycznych
 • Ten okres w dziejach literatury cechuje głęboki humanizm, religijność, teocentryzm albo dla odmiany
 • Destrukcja – siła zniszczenia była dominującą w czasach wojny i jako taka przeniknęła do literatury
 • Antyteatr, antybohater – to znak naszych czasów.
 • Kreacjonizm zawsze pociągał odbiorców bardziej niż naśladownictwo natury – bo stwarzał szansę obcowania z nową jakością w sztuce.

Pierwsze zdanie – piszę co zamierzam robić

 • W swojej pracy zamierzam dowieść słuszności poglądów pozytywistów.
 • Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie poddam analizie cztery utwory literackie.
 • Teza postawiona w temacie pracy wymaga wnikliwej analizy reprezentatywnego dla nurtu utworu poetyckiego.
 • W interpretacji tego utworu będę podążał za myślą autora.
 • Komu przyznać rację, której ze szkól wymienionej przez temat? Omówię kolejno argumenty jednej i drugiej grupy.
 • Porównanie postaw( utworów, dzieł, koncepcji) przeprowadzę porządkując materiał według tematów.
 • Temat dyktuje potrzebę chronologicznego ułożenia przykładów literackich.

Pierwsze zdanie – własny pomysł!

 • Ilekroć czytam Treny – rodzi się w mojej głowie teza, że stały się one swoistą terapią dla Jana z Czarnolasu…
 • Dramat romantyczny narodził się – moim zdaniem – ze znudzenia klasycznymi formami teatralnymi.
 • Mój pomysł na dalsze losy Wokulskiego: ożenił się jednak z Izabelą Łęcką!
 • Moja odpowiedź na pytanie tematu: Kordian był po prosu za młody by unieść ciężar misji jaką sobie wyznaczył.
 • W pieśniach Kochanowskiego wszyscy doszukują się mądrości życiowych i recept na szczęście. Słusznie, jednak dla mnie Pieśni są … autocharakterystyką poety.
 • Moim zdaniem bezdomność Judyma nie była kwestią heroicznego wyboru. Tak naprawdę wynikała z faktu, że Joasia Podborska nie podobała mu się jako kobieta i tak naprawdę – nie kochał jej.
 • Proponuję interpretację tego utworu w izolacji od biografii poety i okoliczności historycznych.
 • Moim zdaniem autor po prostu eksperymentuje, a przy tym kpi z czytelnika.

Wstęp – pojęcie z tematu

 • Moralność. Według słownika – zespól norm uznawanych za słuszne przez społeczeństwo. Ale – czy w związku z tym tyle może być moralności co społeczeństw, czy jest jedna ponadczasowa?
 • Sprawiedliwość. Wartość najbardziej pożądana przez ludzi. Dlaczego tak trudna do osiągnięcia?
 • Fantastyka to świat wyobraźni, postacie i zdarzenia nierealne, baśniowe, rodem z ludowych podań… nadają poezji kolorytu i nastroju
 • Władza – to dyskusyjna wartość. Jest w niej coś co skłania ludzi do zbrodni, a jest w niej też ogromny potencjał czynienia dobra…
 • Patriotyzm – słowo może zużyte, zwłaszcza w uczniowskich wypracowania. Ale dla dawnych bohaterów nie był to pusty dźwięk – bo dla dźwięku nie oddaje się życia
 • Zazdrość – uczucie niskie – okazuje się czasem motorem bardzo twórczego działania
 • Wierność, honor, duma oto cechy rycerskie, co właściwie znaczą?

Wstęp – konkretne określenie celu:

 • Zadaniem które sobie stawiam w pracy jest … ocena czynu postaci
 • celem mojej pracy jest analiza utwory pt.
 • zamierzam dokonać interpretacji i analizy wiersza pt.
 • Zdaniem tej pracy będzie odpowiedź na pytanie:
 • Potwierdzenie lub zaprzeczenie tezy tematu – to cel jako sobie stawiam jako autor tej pracy
 • Motywem przewodnim tej pracy będzie pytanie o….
 • Zamierzam dowieść słuszności tezy zasygnalizowanej w temacie

Chcę podkreślić wagę:

 • W kompozycji utworu kluczową rolę odgrywa…
 • Bardzo ważnym zabiegiem autora jest…
 • Za ważne, a może najważniejsze w dziele uważam…
 • Nie sposób pominąć dominującej kwestii…
 • Za najistotniejszą rzecz uznam..
 • Najwyższą wagę przykładam do…..
 • Pierwszoplanowy – temat, bohater, termin – to…

O utworze

 • Utwór jest reprezentatywnym przykładem gatunku
 • Mamy do czynienia z dziełem dość schematycznym
 • Powieść należy do grona tych, które doskonale się czyta, ale nie zawiera żadnego głębszego przesłania
 • To jest utwór swoje epoki, dziś naprawdę przebrzmiały..
 • Lektura tej powieści daje poczucie obcowania z arcydziełem, kontaktu z wielką sztuka
 • Nie jest to może arcydzieło, ale znakomity popis zdolności stylistycznych pisarza
 • Dziś czyta się ten utwór jako świadectwo obyczajowości swoich czasów

O wierszu – kto w nim mówi:

 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną )
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji)
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera ( nakłada maskę, wciela się w rolę0

O wierszu bez tytułu

 • Dokonam próby zatytułowania utworu
 • Poeta pozostawił kreację tytułu wiersza odbiorcom
 • W tym przypadku brak tytułu – to tytuł, celowe niedopowiedzenie
 • Wiersz nie otrzymał tytułu, lecz pierwszy wers doskonale go zastępuje
 • Co mogłoby być tytułem utworu: gatunek? Główna myśl?
 • Utwór bez tytułu daje większe możliwości interpretacyjne

O obrazie

 • To jedno z najbardziej znanych płócien mistrza z Florencji
 • Mamy do czynienia z arcydziełem powszechnie znanym, lecz niezbyt rozumianym – świadczą i tym rozbieżne interpretacje
 • Tytuł dzieła wydaje mi się mylący ( lub właśnie zdradza główną myśl artysty)
 • Dzieło jest klasycznym przykładem – pejzażu, portretu, sceny batalistycznej, martwej natury…

O twórcy artysta

 • Możemy go śmiało nazwać nowatorem
 • Typowe dla tego autora jest – takie a takie podejście do spraw ludzi i świata.
 • Typowa dla poety postawa to postawa – erudyty, romantyka, mistyka, realisty
 • Twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy
 • Pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że…

O bohaterze

 • Główny bohater dzieła nie jest postacią jednoznaczną
 • Bohater umyka prostym klasyfikacjom
 • To postać złożona – z jednej strony twardy realista – z drugiej niepoprawny wizjoner
 • Mamy do czynienia z postacią wielkiego formatu
 • To postać godna szacunku, ale nie budzi sympatii ani ciepłych uczuć

O bohaterze wbrew opinii

 • uznawany ogólnie za ideał wydaje się pompatyczny i nieprawdziwy
 • tradycyjnie lubiany, mnie wydaje się postacią dwulicową
 • to postać popularna dzięki swojej odwadze, lecz czy nie przereklamowana?
 • twórca zamieszcza w utworze zbyt jednoznaczną ocenę bohatera –narzuca ją odbiorcy, a ja jako czytelnik tego nie lubię
 • wszyscy go potępiają, tymczasem warto przeanalizować motywy postępowania postaci
 • tradycja literacka uczyniła zeń postać posągowa. Tymczasem ja mam sporo wątpliwości

Przytoczyć akcję:

 • Jest to właściwie dość banalna historia romansu panicza ze służącą – tyle że w powieści Nałkowskiej staje się materiałem badawczym,
 • Niby epizod – a właśnie taki wypadek odwrócił bieg wydarzeń
 • Aby unaocznić tezę muszę przypomnieć kilka faktów z życia bohatera
 • Układ zdarzeń nie jest przypadkowy – został podporządkowany filozofii autora
 • Kilka wypadków potwierdza moją myśl:
 • Wydarzenia, które potwierdzają te tezę to:

Chcę przywołać słowa bohatera:

 • … i właśnie wtedy padają wiekopomne słowa
 • w takiej sytuacji bohater mówi…
 • przypomnę, że bohater wypowiadał się na ten temat…
 • główny bohater zadeklarował swoją postawę , mówiąc…
 • poglądy bohatera ujawniają następujące słowa…
 • wśród wielu ciekawych wypowiedzi, wagę przykładam do następujących:
 • credo postaci brzmi tak…
 • bohater tak naprawdę ujawnił się w słowach…
 • kilka refleksji bohatera potwierdza tę tezę…

O bohaterze

 • Główny bohater dzieła nie jest postacią jednoznaczną
 • Bohater umyka prostym klasyfikacjom
 • To postać złożona – z jednej strony twardy realista – z drugiej niepoprawny wizjoner
 • Mamy do czynienia z postacią wielkiego formatu
 • To postać godna szacunku, ale nie budzi sympatii ani ciepłych uczuć

O autorze

 • Twórca wniósł do literatury nowe postrzeganie dość już zużytego tematu
 • Możemy go śmiało nazwać nowatorem
 • Typowe dla tego autora jest -takie a takie podejście do spraw ludzi i świata.
 • Typowa dla poety postawa to postawa – erudyty, romantyka, mistyka, realisty
 • Twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy
 • Pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że

O utworze

 • Utwór jest reprezentatywnym przykładem gatunku
 • Mamy do czynienia z dziełem dość schematycznym
 • Powieść należy do grona tych, które doskonale się czyta, ale nie zawiera żadnego głębszego przesłania
 • To jest utwór swoje epoki, dziś naprawdę przebrzmiały..
 • Lektura tej powieści daje poczucie obcowania z arcydziełem, kontaktu z wielką sztuk.a
 • Nie jest to może arcydzieło, ale znakomity popis zdolności stylistycznych pisarza
 • Dziś czyta się ten utwór jako świadectwo obyczajowości swoich czasów

O tytule wiersza

 • tytuł odgrywa kluczową rolę w interpretacji utworu
 • drogowskazem interpretacji jest tytuł wiersza
 • tytuł zastanawia. Pozornie nie ma nic wspólnego z treścią utworu
 • tytuł przykuwa uwagę, ale na tym kończy się jego rola
 • tytuł utworu zupełnie nie współgra z jego przesłaniem
 • po przeczytaniu wiersza tytuł nabiera zupełnie nowego sensu
 • tytuł utworu nie jest żadną wskazówką interpretacyjną
 • odpowiedź na poetyckie pytanie poety została ukryta w tytule

O wierszu na tle epoki

 • Utwór jest manifestem ideowym epoki
 • Wiersz wyraża ideologię i nastrój swoich czasów
 • Ten wiersz to poetycki program swoich czasów
 • Utwór znakomicie ukazuje założenia swojej epoki
 • Na tle epoki wiersz ten wydaje się utworem bardzo oryginalnym
 • Poemat nie przystaje ( nie pasuje) do wymowy swojej epoki
 • Wiersz wyrasta ponad epokę
 • Wiersz wyprzedza swoje czasy – jest prekursorem epoki następnej

O liryku miłosnym

 • Jest to wiersz – wyznanie…
 • Podmiot liryczny skupia się na wyrazie swoich uczuć nie na adresatce
 • Mamy do czynienia z poetyckim listem
 • Podmiot wyznaje swoje uczucia w sposób mało oryginalny
 • Adresatka uczuć kreowana jest na boginię ( lalkę, wrażliwą istotę, bezduszną osobę Itp.)
 • Wiersz jest portretem kobiety pięknej ale nieosiągalnej
 • Utwór to wyraz miłości niespełnionej
 • Mamy do czynienia z subtelnym erotykiem.

O autoportrecie

 • Artysta chyba idealizuje swoja postać
 • Kreacja na postać Chrystusa wydaje się obrazoburcza, jest irytująca
 • Płótno działa na wyobraźnie
 • Nie umiem tego dzieła odczytać, ale jego atmosfera współgra z wierszem
 • Dzieło nastrojowe, ogólnie chwalone, niezwykłe i…niezrozumiałe

O obrazie – z pokorą

 • Dzieła awangardowe zupełnie do mnie nie przemawiają
 • Rozmach płótna zachwyca, przeraża, zastanawia, fascynuje
 • Nie czuję się na siłach by zrozumieć myśl twórcy
 • Obraz robi wrażenie – odbiorca czuje się przeciętny i zwykły
 • Płótno działa na wyobraźnie
 • Nie umiem tego dzieła odczytać, ale jego atmosfera współgra z wierszem
 • Dzieło nastrojowe, ogólnie chwalone, niezwykłe i… niezrozumiałe

O obrazie nowatorskim w swojej epoce

 • Nic dziwnego, że współcześni krytycy nie zrozumieli dzieła
 • Odwaga artysty w jego czasach mogła szokować
 • Dzieło prekursorskie, wykracza poza ramy swojej epoki
 • Jak wszystkie dzieła nowatorskie – zostało odrzucone przez współczesnych
 • Obraz podzielił los innych dzieł nowatorskich -stał się przedmiotem skandalu
 • W swoich czasach tak szokujący – dziś wydaje się skromny i przestarzały
 • Ten obraz nadal jest ponad epokowy – nie da się zaliczyć do żadnego z nurtów

O filmie polskim

 • Cenię sobie polskie realia – miło oglądać własną stolicę a nie Nowy Jork
 • Możemy poszczycić się naprawdę dobrymi aktorami
 • Po obejrzeniu tego filmu wyzbywam się kompleksów
 • Lubię polskie filmy, zwłaszcza komedie – stwarzają bliskie mi klimaty
 • Polskie produkcje wciąż pozostawiają wiele do życzenia
 • Powiem krotko: braki budżetowe były zbyt widoczne
 • Film niepotrzebnie stawia sobie ambicje produkcji amerykańskiej
 • Nie zgadzam się z opinia że polski film to strata czasu . Dowodem…

O filmie z humorem

 • miał być epokowy fresk, a wyszła licha miniaturka
 • naprawdę imponująca jest …lista wykonawców
 • to będzie łabędzi śpiew reżysera
 • lubię filmy epickie, o ile nie składają się z samych dłużyzn
 • ten film pocięty na segmenty ma szansę na karierę w Brazylii
 • byłem pewny że telenowela, tymczasem doczytałem że dramat historyczny
 • świetny scenariusz napisał mu noblista, ale przydałoby się jeszcze nieco sztuki filmowej…

Zwrócić uwagę na epizod..

 • pozornie błahy szczegół okazuje się ważny dla rozwoju akcji
 • diabeł tkwi w epizodach – bywają bardzo ważne dla odczytania dzieła.
 • Umyka podczas lektury a warto zwrócić uwagę na taki szczegół fabularny…
 • Ta historia to scena epizodyczna, ale symbolizuje wymowę całej powieści
 • Nikt nie zwraca uwago na ten epizod, a szkoda
 • Wprowadzenie tego pobocznego wątku ma swój sens!

Chcę podsumować segment pracy

 • Konkluzja powyższego wywodu jest następująca…
 • Przed omówieniem następnego utworu podsumuję
 • Przed następnym dowodem – kilka słów podsumowania
 • Powyższy wywód prowadzi do refleksji
 • Tytułem podsumowania powyższych refleksji dodam
 • Wniosek tej części rozważań:
 • Argumenty dotyczące tej części rozważań prowadza do wniosku

Nowy wątek – dygresja

 • w tym miejscu pozwolę sobie na dygresję
 • na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie
 • trudno odmówić sobie refleksji
 • odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń
 • pozwolę sobie na dygresję
 • warto na chwilę odstąpić od głównego wątku, by przytoczyć

Nagła zmian wniosków

 • I oto wniosek będzie zaskakujący
 • Okazuje się ze w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej
 • Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy
 • Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar
 • Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło
 • To jest coś co zmusza mnie do zmiany stanowiska
 • W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy
 • Zdarzają się sytuacje w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie., tak jak w tej chwili.

Rozgryzłem symbol

 • Scena symboliczna kończąca utwór ma moc pointy
 • interpretacja symbolu jest prosta
 • symbolika sceny polega na
 • symbol odczytuję następująco
 • sens symbolu to refleksja o …
 • symbole tak się mnożą , że trudno je odczytać
 • sens symbolu ujawnia autor w tytule dzieła

Zakończyć powrotem do myśli o epoce, autorze, bohaterze z początku pracy

 • A zatem romantyzm dopuszczał praktyczne, czy wręcz humorystyczne ujęcie zagadnienia.
 • W analizowanych wyżej utworach autor ujawnił talent satyryka i ujawnił niezwykle poczucie humoru.
 • I oto autor zaskoczył nas … tradycyjnością ujęcia, zwłaszcza po szumnych zapowiedziach nowatorstwa.
 • W okresie modernizmu powyższe postawy okazały się dość typowe i popularne.
 • Utwór, który dogłębnie omówiłem to tragifarsa – połączenie humoru z tematem godnym tragedii.
 • Po pełnej analizie czynów i konstrukcji bohatera mogę zaliczyć go do grona postaci tragicznych.

Zakończyć powrotem do własnego odkrywczego pomysłu:

 • Nie było trudno obronić – pozornie dziwną – teorię
 • Okazuje się, że należy schodzić z utartych dróg interpretacji, aby odkryć coś nowego
 • Podobno wartość dzieła mierzy się ilością możliwych odczytań. Mam nadzieję, że znalazłem jeszcze jedno
 • I tak oryginalna teoria okazała się zupełnie prawdopodobna
 • Pomysł pisarza okazał się eksperymentem – tak jak przewidywałem. Niepotrzebnie kolejne pokolenia traktują go tak serio.
 • Zakończę refleksją o swoim pomyśle – mnie też zaskoczył!

Zakończyć notką: kim się okazał bohater?

 • Bohater romantyczny okazał się bohaterem przegranym
 • Lalka pozostała lalką – pustą ładną porcelaną bez duszy
 • W finale mamy do czynienia z jeszcze jednym nawróconym zbrodniarzem.
 • Dowiódł swojego rycerstwa ( szlachetności, wiary, uczciwości) – okazał się postacią godną podziwu
 • Z persony tragicznej pozostał mały, zalękniony człowieczek
 • Nie wytrzymał próby – obnażył oblicze oszusta ( zdrajcy, tchórza, outsidera)
 • kiedy maska spadła oczom widzów ukazała się zmęczona, przeciętna twarz….

Zakończyć z fasonem

 • Takie moje ostateczne wnioski, a ich poszukiwanie okazało się dla mnie swoistą przygodą intelektualną
 • Koniec pracy skłania mnie do powtórnego postawienia pytania początku. A odpowiedź brzmi tak:
 • Zakończę pracę słowami prawdziwego autorytetu naszych czasów….
 • W finale pracy stwierdzam z zaskoczeniem, że nie należy zbyt pochopnie formułować tez…
 • W zakończeniu pozwolę sobie na dygresję
 • Zakończę swoją pracę – sentencją, maksymą, ludowym, znanym przysłowiem, aforyzmem
 • Koniec wieńczy dzieło. W niosek ciąg przemyśleń
 • Koniec pracy domaga się wniosku. Oto on:
 • Zwykle motto lub cytat zamieszcza się na początku pracy ja przywołam go na końcu – tytułem wniosku finalnego….

Spójność między częściami pracy

 • Nawiążę do wątku głównego…
 • Powrócę do tematu…
 • Wrócę do pytania zawartego w temacie…
 • Następny argument jest następujący…
 • Powołam się także na…
 • Powyższa myśl inspiruje do refleksji…
 • Ten przykład nie wyczerpał tematu…
 • Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź….
 • Swoją tezę poprę cytatem….
 • Kontynuując powyższą myśl, przytoczę inny przykład…
 • Następny wniosek wynika z poprzedniego…
 • Powyższa refleksja skłania do następnej…
 • W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę…
 • Wspomniany wcześniej pogląd powraca tu wyraźnie…
 • Nadmieniłem już o tym zagadnieniu – tu nabiera wyraźnych kształtów…
 • Odrzucona na początku teoria okazuje się słuszna…
 • Po takiej refleksji powraca porzucona myśl…
 • Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca…
 • Wniosek poprzedni wydał się tylko dygresją, tymczasem okazuje się bardzo ważny…

O utworze – zamiast pisać “kolejny utwór”

 • Przytoczę następny przykład…
 • Przywołam inny utwór – równie znany (ważny, istotny, sławny, ceniony)…
 • Podobny sens nadał swojemu dramatowi…
 • Na to samo pytanie szuka odpowiedzi poeta w…
 • Podobną myśl znajduję w innym dziele…
 • Z tezą (utworem, przesłaniem) kojarzy się poemat (wiersz, powieść)…
 • Do lektur dotyczących zagadnienia należy też…
 • Kto wie, czy nie najważniejszym utworem do tego tematu jest…
 • Ciekawą choć odmienną interpretację zagadnienia znajdziemy w utworze z XIX wieku…
 • Inne mniej znane dzieło tego autora (tej epoki, tego nurtu) to:
 • Przywołam inny argument literacki…
 • Podobny motyw pojawia się w…
 • Utwór… to zupełnie nowy głos w tej sprawie…
 • Motyw powraca w innej lekturze (postaci, formie)…
 • Do kręgu lektur o podobnej tematyce należy też…
 • Jeśli przyjrzeć się utworowi… autorstwa X…
 • Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze…
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka…
 • Spoza kanonu lektur, ale świetnie oddająca temat pozycja to…
 • Sądzę, że można tu śmiało jeszcze przywołać…
 • Nie sposób nie wspomnieć o bardzo poczytnym utworze…
 • Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie tematu, to…
 • Temat ten jest także głównym problemem utworu…
 • Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w…
 • W utworze pisarza X znajdziemy zupełnie różne naświetlenie problemu…
 • Podobną tematykę podejmuje utwór…
 • Poszukując odpowiedzi na to samo pytanie, autor X dał w swojej książce inną odpowiedź.
 • Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
 • Tymczasem kolej na następny przykład.
 • Powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
 • Moim zdaniem jeszcze ciekawiej obrazuje temat inne dzieło…
 • Inne znakomite ujęcia problemu to poemat…

Zdania o kompozycji

 • Mamy do czynienia z klasycznym wzorcem powieści (sonetu, noweli)…
 • Utwór odbiega nieco od typowego schematu powieści.
 • Autor dokonał modyfikacji gatunku.
 • Twórca realizuje założenia przypisane gatunkowi.
 • Jest to modelowy przykład gatunku.
 • Miniaturę poetycką autorki cechuje lapidarność myśli.
 • Dzieło można nazwać minipowieścią…
 • Ten utwór to realistyczny obraz z przeszłości.
 • Poetka stworzyła w swojej powieści precyzyjny świat
 • Autor celowo (przypadkiem) łamie konwencje gatunku.
 • Dramat szekspirowski łamie klasyczne konwencje.
 • Dramat oświeceniowy nawiązuje do reguł klasycznych, wskrzesza je, powraca do antycznej koncepcji teatru.
 • Dramat romantyczny odwołuje się do osiągnięć teatru szekspirowskiego.
 • Dramat symboliczny odrzuca realistyczną normę zgodności z rzeczywistością.
 • Utwór jest przykładem teatru awangardowego, zwanego antyteatrem.
 • Ta komedia nie odbiega od ustalonego przez klasyków wzorca.
 • Dramat, o którym mowa, jest dziełem nowatorskim.
 • Powieść należy do reprezentatywnych przykładów realizmu.
 • Nowela spełnia wymagania gatunku, ustalone jeszcze prze Boccaccia.

Nowy wątek

 • W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
 • Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie.
 • Trudno odmówić sobie refleksji…
 • Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
 • Warto na chwilę odstąpić od głównego wątku, by przytoczyć…
 • Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat..
 • Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
 • Wspomniany już wątek pojawia się znowu…
 • Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
 • To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
 • Okazuje się, że omawiany już wcześniej wątek powraca…

Oceny i opinie

 • Według mnie…
 • Sądzę, uważam, jestem zdania, że…
 • Postać, powieść, problem oceniam następująco…
 • Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące…
 • Oceniam pozytywnie, negatywnie…
 • Mam pochlebną (niepochlebną) opinię o tej postaci…
 • Według mojej oceny…
 • Postawię werdykt…
 • Trudno wyrokować, lecz…
 • Opinia, jaką mogę wyrazić…
 • Moja ocena postaci (czynu) będzie surowa…
 • Nie mnie oceniać tę decyzję…
 • Nie czuję się uprawniony do ocen, lecz….
 • Wrażenie, które pozostało mi po tej lekturze, należy zaliczyć do…

Autor

 • pisarz, poeta, publicysta, twórca
 • autorytet, jakim jest w dziedzinie…
 • prekursor, nowator
 • skandalista
 • kontynuator nurtu…
 • wpisuje się w krąg… (wyznawców, realistów, moralizatorów)
 • twórca awangardowy
 • klasyk, tradycjonalista
 • piewca (natury, klasycyzmu, piękna, brzydoty)
 • reprezentant nurtu
 • przedstawiciel szkoły
 • wszechstronnie uzdolniony artysta
 • umysł renesansowy
 • wyznawca ideologii swojej epoki
 • kreator ideologii swojej epoki
 • jeden z najpotężniejszych umysłów swoich czasów
 • możemy go śmiało nazwać nowatorem
 • typowe dla tego autora jest – takie a takie podejście do spraw ludzi i świata…
 • typowa dla poety postawa to postawa – erudyty, romantyka, mistyka, realisty
 • twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy
 • pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że…

Postać

 • bohater, osoba,
 • bohater romantyczny
 • bohater realistyczny
 • antybohater
 • everyman
 • czarny charakter
 • bohater tytułowy
 • główny bohater
 • bohater drugiego planu
 • postać tła
 • wzór parenetyczny
 • postać przeciętna – nieprzeciętna
 • oryginał, indywidualista, niepowtarzalna jednostka
 • konstrukcja sztuczna, realistyczna
 • do głębi prawdziwy
 • wytwór ideologii swojej epoki
 • typ: nieszczęśliwy kochanek, rycerz, idealista, społecznik, zbrodniarz…
 • ideał, wzór, bohater pozytywny
 • antyprzykład, antywzór, postać negatywna
 • to postać obdarzona silnym charakterem
 • Główny bohater jest postacią dominującą w utworze…
 • Postać, z którą mam do czynienia, nie jest przeciętna…
 • To jest osobowość! Silna, dominująca, budząca szacunek…
 • Autor ukształtował postać bardzo indywidualną (oryginalną, ekstrawagancką, niespotykaną)…
 • Bohater X to indywidualista, trudno znaleźć wielu podobnych do niego.

Wiersz

 • utwór poetycki
 • liryk
 • poetycki list, monolog, dialog
 • Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia…
 • Mamy do czynienia z liryką wyznania (konfesyjną)…
 • W tym przypadku podmiot liryczny ujawnia się jak sam autor…
 • Głos mówiący skupia się na relacji (opisie, ekspresji uczuć, refleksji)…
 • Podmiot liryczny reprezentuje głos ogółu.
 • Wypowiedź podmiotu lirycznego zdradza głęboki indywidualizm osoby mówiącej.
 • Podmiot liryczny wciela się w znanego bohatera (nakłada maskę, wciela się w rolę)…
 • Dominantą kompozycyjną wiersza jest kontrast.
 • Poeta oparł kompozycję utworu o pomysł zestawienia dwóch racji…
 • Istotą utworu jest autorefleksja…
 • Temat główny został ujawniony w tytule…
 • W tym utworze dominuje ekspresja uczuć autora…
 • Pomysł poetycki autora sprowadza się do…
 • Sens wiersza zawiera się w zdaniu:…
 • Przesłanie utworu sformułować można następująco:…
 • Radosny nastrój utworu to tylko pozór – w gruncie rzeczy temat główny jest bardzo poważny…
 • Ten utwór to swoista gra z czytelnikiem – o to w nim chodzi.

Cytować – swoista sztuka

 • Niebo gwiaździste nade mną , prawo moralne we mnie…. Immanuel Kant
 • Słynne słowa mogłyby być dewizą mojego bohatera
 • Filozof zestawia dwa porządki – nieba i ziemi by zobrazować fakt, że człowiek nie pozostaje na ziemi bez żadnych kierunkowskazó.
 • Jeśli mowa o poszukiwaniu dróg postępowania – slowa Kanta mogą być poważną podpowiedzią
 • Osiem prostych słów, które dziś zna caały świat zawierają uspokajającą prawdę
 • Kant sformułował jedną z najprostszych prawd – te słowa są dla mnie autorytetem
 • Przytoczę słowa większego jeszcze autorytetu
 • Dla wielu ten cytat jest myślą przewodnią
 • Powyższe wnioski świetnie zilustruje myśl….
 • Odpowiem na ten argument nie swoimi słowami
 • Autorem słów, które chcę przywołać jest
 • Ktoś już zastanawiał się nad tym zagadnieniem i sformułował