Zasada 1

Pisz na temat

 • Po pierwsze:
  Wyszukaj w temacie tzw. czasownik operacyjny, czyli określający, co masz w swojej pracy zrobić. Od tych słówek naprawdę wiele zależy. Przede wszystkim sposób realizowania tematu – polecenie wpływa często na wybór takiego a nie innego kształtu pracy. Jeśli trzeba coś udowodnić, dobrą formą będzie rozprawka. Jeżeli jesteś proszony o rozważenie problemu, możesz wybrać esej. Słowo „oceń” w niektórych przypadkach sugeruje formę recenzji.
 • Po drugie:
  Odpowiednio dobierz materiał literacki. Temat często zawęża Twoje poszukiwania do jednego tekstu czy autora. Inne utwory możesz co najwyżej wspomnieć – nie dostaniesz punktów za coś, co jest odległe od modelu odpowiedzi. Trzymaj się wymienionych w temacie przykładów, odpowiadaj na pytania w nim zawarte.

Zasada 2

Zadbaj o spójność pracy.

Czy znajomość odpowiednich lektur i umiejętność interpretowania tekstu wystarczą, by napisać dobrą pracę? Bez nich się na maturze nie obejdzie, trzeba jednak jeszcze umieć połączyć swoje wnioski w spójną całość.

Praca jest całością logiczną
Teoretycznie każdy o tym wie, w praktyce ciągle zdarzają się wypracowania będące zlepkiem przypadkowo zestawionych faktów:

Wiersz powstał w roku…
Utwór ma budowę…
W pierwszym wersie znajdziemy…

Równie wielu autorów wypracowań szkolnych nadaje swoim pracom charakter wyliczenia:

Pierwszym przykładem może być…
Kolejny przykład to…
Inną lekturą, w której…

To już jakaś próba uporządkowania, ale bardzo niedoskonała.

 

Jak w takim razie konstruować pracę?

Przede wszystkim zastanowić się, dlaczego dany fakt (np. przykład literacki) ma znaleźć się w tym, a nie innym jej miejscu. To nie powinno być dziełem przypadku! Pierwszym – i koniecznym – krokiem jest walka z wewnętrznym chaosem w pracy.

1. Zrób plan

Na maturze jest szczególnie ważny – będziesz miał zbyt mało czasu, aby napisać wypracowanie w brudnopisie, a później przepisać je na czysto. Na dodatkowej kartce możesz co najwyżej popracować nad ważniejszymi fragmentami Twojego tekstu: wstępem, zakończeniem, połączeniami dającymi spójność. To się przyda – zwłaszcza jeśli masz problemy z kompozycją wypracowania. Poza tym:

 • Pamiętaj, że matura ma sprawdzić Twoje umiejętności, nie encyklopedyczną wiedzę. W jak największym stopniu wykorzystaj dołączony do tematu tekst (lub fragment tekstu) – staraj się wyszukać w nim wszystko, co wiązałoby się z poleceniem.
 • Zastanów się, co chcesz napisać! Uporządkuj wnioski; wybierz treści, które uważasz za najważniejsze – od nich powinno się zacząć. Pamiętaj, że realizacja tematu maturalnego nie polega na pisaniu wszystkiego, co wiesz o utworze wskazanym w temacie. Jeśli polecenie dotyczy dwóch tekstów, zastanów się, dlaczego zestawiono je ze sobą. Wyszukaj podobieństwa i różnice, pomyśl, jakie są ich przyczyny. Tylko niech Twój konspekt nie przybierze kształtu wyliczanki!
 • Unikaj streszczania! Na nowej maturze nie będzie nagradzania za dokładną znajomość losów Konrada Wallenroda. Biografia bohatera może być, oczywiście, ważna, ale tylko te szczegóły, które wyraźnie wiążą się z istotą tematu.
 • Staraj się zobaczyć (i wyraźnie zaznaczyć w swoim wypracowaniu!) związek między wnioskiem a przykładem z tekstu, przyczyną i skutkiem.

Kilka przydatnych sformułowań:

• Ten wpływ łatwo dostrzec w…
• Zupełnie inaczej pokazuje tę kwestię…
• Z tego wynika, że…
• Podobny pogląd zawarł w swych dziełach…
• Z poglądem tym polemizuje…
• Z drugiej jednak strony…
• Nasuwa się pytanie…
• Załóżmy, że…
• Jak widać…

 

2. Zastanów się nad wstępem i zakończeniem

Nie może ich zabraknąć i nie mogą nie dotyczyć tematu. Konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji – wrażenie chaosu powodują i zbyt długie rozpoczęcie, i szczątkowe zakończenie (dwie najczęściej spotykane wady).

 • Wstęp wprowadza w istotę problemu – może się zaczynać od kwestii ogólniejszych, ale musi doprowadzić do wyraźnego powiązania z tematem. Stale ośmieszany błąd: zaczynanie od życiorysu autora („Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu koło Nowogródka…”). Zamiast takiej sztampy radzimy stawiać we wstępie tezę. Konkretny pogląd, odpowiedź na pytanie, nawiązanie do postawionego w temacie zagadnienia.
 • Zakończenie powinno być wynikiem wcześniejszych rozważań, nie jedynym odniesieniem do głównego zagadnienia.
  To miejsce na podsumowanie, ewentualnie ugruntowanie, przypomnienie własnej oceny. Ale jeśli jest ona istotą pracy musi pojawiać się w pełnej realizacji wcześniej . Na końcu tylko podsumowanie, wniosek końcowy, jasna odpowiedź jeśli w temacie było pytanie! Dobrym pomysłem może być też rozważenie aktualności jakiegoś problemu, zastanowienie się, co może dać dzisiejszemu czytelnikowi lektura wskazanego w temacie utworu.

 

3. Zadbaj o językowe zespolenie elementów

Brak spójności jest jedną z poważniejszych usterek kompozycyjnych! Niespójność tekstu często jest powodowana przez pominięcie jakiegoś istotnego elementu treści – z tego powodu odbiorca nie jest w stanie zrozumieć całego rozumowania. Zdarza się, że istotna informacja bywa formułowana w nielogiczny sposób – to również utrudnia odbiór tekstu. W tym miejscu pisanie wypracowania przypominałoby nieco matematykę: po A nie może pojawić się C, wcześniej konieczna jest informacja B.

Spójność nie jest jednak trudna do uzyskania i zazwyczaj wcale nie wymaga stosowania skomplikowanych konstrukcji. Pomagają drobiazgi – czasem wystarczy jeden wyraz, by powiązać treści ze sobą.

Rady:

 • Używaj wyrazów spajających (zaimków, spójników itp.)
  • zaimki: Przykładem jest Juliusz Słowacki. W jego utworach…
  • spójniki i grupy wyrazów o podobnej funkcji: więc, toteż, ponieważ, mimo że, w rzeczywistości, ponadto, oprócz tego, żeby, następnie, jednakże, przede wszystkim, poza tym, natomiast, z drugiej strony…
 • Stosuj odpowiedni szyk (przydatne jest np. takie sformułowanie wypowiedzi, by treść zakończenia jednego zdania wiązała się z początkiem kolejnego ze zdań).
 • Wykorzystuj celowe powtórzenia: Mickiewicz całe życie tęsknił za utraconą ojczyzną. Ojczyzną, która kojarzyła mu się z…

 

Jak wprowadzić nową myśl, jak rozpoczynać kolejne akapity

Unikanie wszelkich językowych schematów to cenna umiejętność, podnosząca wartość pracy, a tym samym jej ocenę. Na szczęście nasz język jest dostatecznie bogaty, daje możliwość wyboru spośród różnych konstrukcji składniowych, podsuwa wiele atrakcyjnych rozwiązań.
Oto niektóre z nich:

A. Pragniesz wykorzystać dodatkowy kontekst literacki. Zamiast używać wciąż sformułowania „kolejny utwór”, możesz napisać:

• Powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
• Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład…
• Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim…
• Nie koniec na tym. Niedawno czytałam książkę…
• Jeśli przyjrzymy się utworowi pt. … autorstwa X…
• Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze pt. …
• Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
• Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka…
• Sądzę, że można tu śmiało przytoczyć…
• Nie sposób nie wspomnieć o bardzo poczytnym utworze…
• Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie, to…
• Temat ten jest także głównym problemem utworu pt. …
• Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w…
• Podobną tematykę podejmuje utwór pt. …
• Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
• Tymczasem kolej na następny przykład.

B. Jak wprowadzić nową myśl?

• Czas na wniosek zamykający powyższe rozważania.
• Spójrzmy teraz na tę sprawę z innej strony…
• Rozważmy inny aspekt tej kwestii…
• Zadam teraz kolejne pytanie…
• Pragnę przejść do następnego problemu…
• Sprawa, którą omówiłem, pociąga za sobą temat następny.
• I oto rodzi się nowy problem, który trzeba przeanalizować.
• Myślę, że ta praca nie może obejść się bez przytoczenia następującego problemu. Jest nim…
• Nie pomińmy obrazu (skojarzenia, problemu, faktu) tak ważnego, jak…
• Jak powyższe wnioski dają się zastosować we współczesności?
• Bezsprzecznie warto omówić jeszcze jeden problem.
• Jest coś jeszcze, co zmusza do rozmyślania na ten temat.
• Omówiłem prozę – czas i miejsce, by zwrócić uwagę na wartość dramatu.
• Moją koncepcję potwierdza także myśl zawarta w…

C. Wprowadzasz argumenty przeciwne:

• Przeciwnikom tezy zawartej w temacie odpowiem teraz sumą wniosków.
• Teraz pragnę przytoczyć argumenty przeciwników tej tezy.
• Pozostają jeszcze inni bohaterowie i inne poglądy. Aby zachować obiektywizm, należy je przywołać.
• Inną cechą (osoby, utworu, wydarzeń) jest…
• Druga strona tej sprawy wygląda następująco…
• Okazuje się, że nic nie jest jednoznaczne. Moje twierdzenie też.
• Chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze…
• Przeanalizujmy jeszcze jedno zagadnienie. Mianowicie…
• Czas, by popatrzeć na to wszystko z innego punktu widzenia.
• Co pozostało jeszcze niewyjaśnione?
• A teraz popatrzmy na całą rzecz z perspektywy zgoła odmiennej.
• Wyżej stawialiśmy pytania. Teraz czas na odpowiedzi…
• Nie mogę pominąć poglądu pana X, tak ważnego dla tematu, który rozważamy.
• Oto jeszcze jeden człowiek, osobowość, która musi tu być przywołana.
• Czy można spojrzeć na tę kwestię inaczej? Myślę, że tak.

D. Bliżej zakończenia:

• Jak już wspomniałem, moje zainteresowania biegną w kierunku…
• Stawiam pytanie: co może wydawać się istotą problemu?
• Czas na podsumowanie…
• Pora zamknąć rozdział przemyśleń.
• Jakie będą konkluzje powyższych rozważań?

Uwaga akapity!
Dla większej przejrzystości pracy, która podniesie jej atrakcyjność i ułatwi czytanie, każdą nową myśl najlepiej zaczynać od akapitu. Chodzi jednak nie tylko o estetykę, ale przede wszystkim o to, aby nowa treść pozostawała w logicznym związku z poprzednią i była w zgodzie z koncepcją pracy.

 

Dobrze określ i pilnuj… siebie!

 • Jeśli przyjąłeś w pracy konwencję wypowiedzi pierwszoosobowej – konsekwentnie się jej trzymaj.
 • Jeśli nadałeś pracy charakter wywodu naukowego, i piszesz w I osobie liczby mnogiej:

przejdźmy…
zbadajmy…
przeanalizujmy…

to też utrzymuj tę samą formę przez całą pracę.

Jeśli nie lubisz takich form, najbezpieczniej będzie wybrać konstrukcje nieosobowe:

 • warto zwrócić uwagę… zamiast zwróćmy uwagę…
 • należałoby zbadać… zamiast zbadajmy…

Uwaga!
Mimo że temat nowej matury każe skupić uwagę na jednym czy dwóch tekstach, nie należy rezygnować z odwołań do innych utworów. Dzięki nim praca nabiera obiektywizmu, a egzaminator pewności, że Twoja wiedza jest niemała. Nie bój się także wyrażania własnych opinii.

Zobacz:

Jak napisać wypracowanie maturalne?

Co powtórzyć przed pisemną maturą?

Cytat w pracy maturalnej