Unijni eksperci z zakresu ekonomii i polityki społecznej już od dawna dostrzegali problem niedopasowania oferty edukacyjnej szkół średnich i wyższych do realnego zapotrzebowania na rynku pracy. Do grzechów głównych obecnego systemu kształcenia zaliczali zbyt duży poziom ogólności wynikający z braku równowagi pomiędzy ilością przekazywanej teorii a liczbą godzin poświęconych na praktykę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Na szczęście, wdrażana od 4 lat strategia wspierania placówek oświatowych, przynosi efekty w postaci młodej kadry specjalistów wykwalifikowanych w kluczowych dla gospodarki europejskiej dziedzinach.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W ramach strategii Unii Europejskiej na lata 2014-2020, możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy mają placówki oświatowe i szkoleniowe, których działalność opiera się na edukacji osób dorosłych. Wśród celów tematycznych znalazło się wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników, a także inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Wiąże się ono z innym celem – walką z ubóstwem.

Kształtujący się europejski rynek pracy stawia na podnoszenie jakości usług edukacyjnych i wyrównywanie szans w dostępie do tychże usług.

Dlaczego Unia się na to decyduje i jaki widzi w tym potencjał?

Lepsze powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy pozwala zapewnić odpowiednią liczbę absolwentów kierunków istotnych dla gospodarki. Pomóc ma w tym rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie w placówkach kształcenia zawodowego warunków, odpowiadającego rzeczywistemu środowisku pracy, a także dbałość o ścisłą współpracę szkół zawodowych z otoczeniem biznesu i szkołami wyższymi. Istotne jest też wsparcie inwestycji zajmujących się świadczeniem usług edukacyjnych dla osób dorosłych.

Jaki Unia Europejska widzi w tym potencjał?

 • swobodny przepływ ludzi i usług

Po pierwsze, potencjał opiera się na realizacji unijnych celów – strategii spójności i zrównoważonego rozwoju. Prężnie rozwijające się gospodarki Europy, takie jak m.in. Wielka Brytania czy Francja, odczuwają zapotrzebowanie na pracowników o konkretnych kwalifikacjach;

 • zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym

Idea nauki przez całe życie, realizowana pod postacią kursów zawodowych, pozwala wdrożyć w krajach Unii Europejskiej strategię długotrwałej i perspektywicznej walki z bezrobociem. Polityka unijna w zakresie wspierania placówek zajmujących się kształceniem osób dorosłych wynika także z walki z wykluczeniami na rynku pracy. Pracownicy sezonowi, ale również przedstawiciele zawodów ginących, żyjący w regionach, w których popyt na ich usługi jest niewielki, narażeni są na długotrwały brak zajęcia, a w dłuższej perspektywie – na wykluczenie społeczne i ubóstwo;

 • cyfrowy analfabetyzm (grupa 50+)

Podobne zagrożenia czyhają na osoby dojrzałe, szczególnie te z grupy wiekowej 50+, które swoje kwalifikacje zdobywały w zupełnie innych realiach gospodarczych i w odmiennym ustroju politycznym. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurostat, wciąż duże grono Polaków żyje poza światem cyfrowym. Zaskakujący jest fakt, że co czwarty Polak w swoim życiu nigdy nie skorzystał z komputera. Z uwagi na wiek i przyzwyczajenia, osobom dojrzałym znacznie trudniej jest – w porównaniu z osobami młodymi – nadążyć za rozwojem nowych technologii, ale też dostosować się do oczekiwań pracodawców. Równy dostęp do starannie przygotowanej oferty edukacyjnej pozwala takim osobom na przekwalifikowanie się i wykorzystanie swoich predyspozycji w profesjach, na które aktualnie istnieje popyt.

Zawody przyszłości: opiekun osoby starszej i opiekun medyczny

Poszukując zawodu dla siebie, warto wziąć pod uwagę profesję opiekuna osób starszych czy też opiekuna medycznego. Choć profesja ta stanowi pewnego rodzaju obciążenie zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, a sprawowanie opieki jest zajęciem szalenie odpowiedzialnym, daje niezmiernie dużo satysfakcji i sensu życia. Nic więc dziwnego, że w tym zawodzie świetnie sprawdzają się osoby dojrzałe, chcące czuć się potrzebne, mające pewien bagaż życiowych doświadczeń, ale też świadome tego, jakie profity (poza finansowymi) może przynosić praca. Zajęcia dla absolwentów tego kierunku z pewnością nie zabraknie – z roku na rok rośnie popyt na specjalistów. Obecne dane publikowane przez demografów dobitnie potwierdzają tę tezę. Pracowników potrzeba szczególnie w obliczu starzejących się społeczeństw Europy Zachodniej.

Wachlarz zawodowych możliwości

W sytuacji, gdy Unia Europejska wspiera kształcenie osób dorosłych, warto wykorzystać dobry moment i skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Dla osób, którym bliska jest idea nauki przez całe życie, przygotowano następujące kursy zawodowe:

 • Opiekunka dziecięca (z modułem język angielski lub język niemiecki zawodowy),
 • Opiekun medyczny (z modułem język angielski lub język niemiecki zawodowy),
 • Opiekun osoby starszej (z modułem język angielski lub język niemiecki zawodowy),
 • Przedstawiciel handlowy (z modułem język angielski lub język niemiecki zawodowy),
 • Pracownik biurowy (z modułem język angielski zawodowy),
 • Doradca klienta (z modułem język angielski zawodowy),
 • Telemarketer (z modułem język angielski zawodowy).

Sprechen Sie deutsch?

Ponadto, dla osób, które potrzebują jedynie podnieść kwalifikacje w zakresie języka obcego w danym zawodzie, przygotowano m.in. takie kursy:

 • Język angielski w zawodzie pracownik biurowy,
 • Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej,
 • Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej,
 • Język niemiecki zawodowy w gastronomii.

Co zawiera System Certyfikacji Zawodowych Certup?

Z Certup kursant otrzymuje:

 • szeroki wybór kierunków kształcenia (11 kursów z zakresu kształcenia zawodowego i 18 kursów z języka obcego zawodowego);
 • profesjonalnie opracowany program nauczania i lekcje prowadzone przez specjalistów;
 • komplet materiałów szkoleniowych;
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje i umiejętności.

Pełną listę dostępnych kursów można zobaczyć pod adresem https://certup.pl.