Tag "fundusze unijne"

Fundusze unijne dla szkół – kształcenie zawodowe

Unijni eksperci z zakresu ekonomii i polityki społecznej już od dawna dostrzegali problem niedopasowania oferty edukacyjnej szkół średnich i wyższych do realnego zapotrzebowania na rynku pracy. Do grzechów głównych obecnego systemu kształcenia zaliczali zbyt duży poziom ogólności wynikający z braku równowagi pomiędzy ilością przekazywanej teorii a liczbą godzin poświęconych na praktykę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Na szczęście, wdrażana od 4 lat strategia wspierania placówek oświatowych, przynosi efekty w postaci