Zasadą jest, że postępowania sądowe w Polsce charakteryzują się dwuinstancyjnością co oznacza, że wyrok sądu I instancji może być zaskarżony przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia sprawy do sądu II instancji. Kredytobiorcy frankowi zastanawiając się ile będzie trwał proces frankowy, często zapominają, że nawet po wydaniu korzystnego wyroku przez sąd II instancji, bank ma jeszcze możliwość podjęcia dalszych działań. Bank może mianowicie zaskarżyć prawomocny wyrok skargą kasacyjną.

Czym jest skarga kasacyjna?

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od prawomocnych wyroków w określonych, wskazanych w ustawie sprawach. W sprawach frankowych możliwym jest złożenie skargi kasacyjnej o ile dochodzone roszczenie nie było niższe niż 50 000,00 zł. W sprawach frankowych roszczenia przewyższające kwotę 50 000,00 zł są normą. Kredytobiorcy, którzy chcieliby upewnić się jaka może być wartość przedmiotu sporu w ich konkretnej sprawie, mogą dokonać wstępnego oszacowania przysługującego im roszczenia przy wykorzystaniu kalkulatora kredytu frankowego.

Należ również pamiętać, że Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania jeżeli 1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; 2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów; 3) zachodzi nieważność postępowania lub 4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Jeżeli żadna z tych przesłanek nie zostanie wykazana, Sąd Najwyższy odrzuci skargę kasacyjną na tzw. przedsądzie.

Czy kredytobiorca musi zeznawać przed Sądem Najwyższym?

W przypadku złożenia przez bank skargi kasacyjnej kredytobiorcy, poza przedłużeniem okresu niepewności co do utrzymania korzystnego wyroku w mocy, obawiają się, że będą musieli zeznawać przed Sądem Najwyższym. Postępowanie w przedmiocie skargi kasacyjnej rządzi się jednak swoimi prawami, a Sąd Najwyższy nie dokonuje oceny materiału dowodowego ani nie przeprowadza postępowania dowodowego.

Informacja ta jest o tyle dobra, że kredytobiorcy nie muszą po raz kolejny doświadczać stresu związanego z przesłuchaniem ich w charakterze stron. O ile jednak Sąd Najwyższy nie będzie przesłuchiwał kredytobiorcy, o tyle jego zeznania mają istotne znaczenie na wcześniejszym etapie postępowania, zwłaszcza przed sądem I instancji. Do zeznań takich warto się więc przygotować i zawczasu przeanalizować o co może zapytać sąd na sprawie frankowej. Rzetelne, rzeczowe zeznania kredytobiorcy z pewnością przybliżą go bowiem do wygrania sprawy frankowej z bankiem.

Ile trwa skarga kasacyjna w sprawach frankowiczów?

Nie da się z góry wskazać ile trwa rozpoznanie skargi kasacyjnej w sprawie frankowej, na pewno nie jest to jednak niestety krótki okres czasu. Patrząc realnie na termin rozpoznania skargi kasacyjnej czeka się z reguły kilka lat od dnia wpływu skargi kasacyjnej do sądu (przy założeniu, że skarga nie zostanie wcześniej odrzucona w tzw. przedsądzie). Na długi czas oczekiwania wpływ ma przede wszystkim ograniczona liczba sędziów przy jednoczesnym napływie do Sądu Najwyższego skarg kasacyjnych (i nie tylko) z terenu całego kraju.

W jaki sposób skarga kasacyjna wpływa wykonanie wyroku frankowego?

Co do zasady wyrok staje się wykonalny z chwilą jego uprawomocnienia się. Niestety nie oznacza to, że bank nie ma żadnych możliwości podjęcia próby doprowadzenia do odejścia od tej reguły. Zgodnie z art. 388 KPC jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Decyzja sądu w zakresie wstrzymania wykonalności zależy od jego własnej oceny, niemniej każdorazowo złożenie takiego wniosku przez bank może być zagrożeniem dla wykonania wyroku frankowego. W praktyce jednak relatywnie rzadko sądy wstrzymują wykonanie orzeczeń w sprawach frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162