Tag "Czechy"

Południowi i wschodni sąsiedzi Polski w XII-XIV w.

Czechy Władcy czescy z dynastii Przemyślidów już od X w. byli lennikami niemieckimi, a Czechy uważane były za kraj Rzeszy Niemieckiej. W 1198 r. otrzymali oni tytuł królewski. W XIII w. królowie czescy, uznając zwierzchność ce­sarską, stali się praktycznie niezależnymi wład­cami, uzyskali również prawo księcia-elektora (biorącego udział w wyborze cesarza). Wiek XII to również czas rozkwitu gospodarczego i wzro­stu potęgi politycznej Czech (stały się najpotęż­niejszym krajem Rzeszy). Przemysł Ottokar II

Kraje Europy wschodniej i południowej we wczesnym średniowieczu

Pierwsze państwa słowiańskie W okresie wędrówek ludów wyodrębniły się trzy odłamy Słowian: Słowianie zachodni (żyjący między Łabą a Bugiem), Słowianie wschodni (na wschód od Bugu) Słowianie południowi (osiadli na Półwyspie Bałkańskim). Z pierwszym państwem słowiańskim spotykamy się w VII w nad środkowym Dunajem – tamtejsze plemiona pod wodzą Samona zjednoczyły się i zrzuciły zwierzchnictwo Awarów (koczowniczego ludu tureckiego). Po śmierci Samona państwo rozpadło się. Państwo Wielkomorawskie W IX w. w