Tag "konkordat wormacki"

Walka o inwestyturę

Ruch reformatorski w Kościele zachodnim Upadek autorytetu papiestwa, zeświecczenie biskupów i opatów i niemoralne życie duchowieństwa mające miejsce w X w. wywołały reakcję w postaci ruchu odnowy Kościoła. Jego ośrodkami stały się niektóre klasztory, a zwłaszcza klasztor w Cluny (we francuskiej Burgundii). Panowały tam surowe obyczaje i dbano o podnoszenie poziomu moralnego i umysłowego mnichów. Klasztor wyjęto spod zwierzchnictwa biskupów i poddano go bezpośrednio papieżowi. Uzyskał też pozwolenie na wprowadzanie

Papiestwo u szczytu potęgi

Konkordat wormacki (1122) Walka cesarstwa z papiestwem zakończyła się konkordatem wormackim 1122 r. Ta ugo­da między cesarzem Henrykiem V a papieżem Kalikstem II wprowadzała zasadę wyboru bis­kupów przez duchowieństwo. Inwestytury, tj. nominacji na dostojnika kościelnego, udzielać miał papież, natomiast cesarz przez nadanie be­neficjum podkreślał swoje prawa senioralne wobec biskupstwa. Konkordat był bardziej ko­rzystny dla papieży. Wpływ władzy cesarskiej na episkopat osłabł. Opłaty z majątków kościel­nych, należne cesarzowi, zostały znacznie zmniejszone.