Tag "przymiotnik"

Przymiotnik

Temat: kultura Rafal, 19, Warsaw: I must admit I’ve been learning English for about 10 years now and for all this time I’ve been searching for more and more efficient methods. I’ve tried a lot: private tutoring – it was quite OK, but I wanted to kill two birds with one stone and I decided to learn with my girlfriend. Of course it didn’t work out – we were laughing,

11. Od jakich części mowy tworzymy przymiotniki? Dokonaj analizy wyrazów: przemiły, ostrzegawczy, drewniany, przydrożny, prawoskrętny, swojski, przenośny.

11. Od jakich części mowy tworzymy przymiotniki? Dokonaj analizy wyrazów: przemiły, ostrzegawczy, drewniany, przydrożny, prawoskrętny, swojski, przenośny. Oto analiza powyższych przymiotników. Wyraz podstawowy podkreślono: przemiły: prze-miły (bardziej niż miły) – przymiotnik odprzymiotnikowy; ostrzegawczy: ostrzeg-awczy (ten, który ostrzega) – przymiotnik odczasownikowy; (Uwaga na oboczność fonetyczną g : ż) drewniany: drewń-any (zrobiony z drewna) – przymiotnik odrzeczownikowy; (Uwaga na zapis fonetyczny zmiękczenia głoski n.) przydrożny: przy droż-ny (ten, który jest przy drodze) – przymiotnik

19. Określ funkcje formantów w przymiotnikach: kościsty, widzialny, żelazny, łamliwy, niedotykalski.

W tym ćwiczeniu analizujemy przymiotniki: kościsty: kość-isty (pełen kości – formant oznacza duże natężenie tego, co nazywa wyraz podstawowy); widzialny: widź-alny (taki, który daje się widzieć – formant wyraża możliwość poddania się czynności wyrażonej czasownikiem podstawowym); żelazny: żelaz-ny (zrobiony z żelaza – formant wskazuje na związek ze znaczeniem wyrazu podstawowego: w tym wypadku oznacza relację materiał – produkt); łamliwy: łam-liwy (łatwo dający się łamać – formant wyraża skłonność do poddania się czynności

Przymiotnik TEST

Przymiotnik TEST   1. Spośród podanych wyrazów wskaż tylko przymiotniki: a) różowy b) ładnie c) chłopięcy d) napisany e) czerstwy f) umykający g) wredny h) maluśki Odp. …………………. 2. Jakimi częściami mowy są pozostałe z powyższych wyrazów? Odp. …………………. 3. Dopisz stopień wyższy i najwyższy do przymiotnika (jeśli to możliwe): a) ciekawy …………………………………..     …………………………………………………. b) marmurowy­ ……………………………..     …………………………………………………. c) kwadratowy­ ……………………………..     …………………………………………………. d) chory ……………………………………..     …………………………………………………. 4. Popraw błędy w zdaniach: a) Ta książka jest bardziej ciekawa od tamtej. b) Czytam

Przymiotnik

Przymiotnik Przymiotnik –  samodzielna, odmienna część mowy  Odpowiada na pytania   jaki?, jaka?, jakie? który?, która? które? czyj?, czyja?, czyje? biały płaszcz kamienne schody pilny uczeń matczyna miłość braterska przyjaźń porównanie homeryckie  Funkcja                          nazywa cechy i właściwości rzeczowników ciekawa płyta, młodzieżowa bluza, babcine okulary określa kształt i barwę okrągły stół, biała lampa określa materiał, z jakiego dana rzecz jest wykonana lniane zasłony, drewniany płot Zapamiętaj na przykładzie: Rzeczownik książka można opisać za pomocą różnych