Tag "wojna trzydziestoletnia"

Geneza i przebieg wojny trzydziestoletniej 1618-1648

Geneza konfliktu Kryzys feudalizmu europejskiego – konflikt między siłami feudalnymi, reprezentowanymi przez obóz habsbursko-katolicki, a siłami rodzącego się kapitalizmu, reprezentowanymi przez protestanckie Czechy, państwa niemieckie, a także Francję. Zderzenie tendencji absolutystycznych, reprezentowanych przez dynastię Habsburgów, z decentralis­tycznymi, reprezentowanymi przez lenników cesarza w Rzeszy (Czechy i księstwa protestanckie). Konflikt natury wyznaniowej pomiędzy reformacją a katolicką kontrreformacją. Hegemonistyczne dążenia państw habsburskich na początku XVII w. Powstanie Czechów przeciwko Habsburgom zapoczątkowane wyrzuceniem przez okno zamku hradczańskiego wysłanników cesarza w maju