Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę romantyzmu, jaką poznałeś.

„Patria” znaczy ojczyzna. Patriota, to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patriotyzmu i ukazuje bo­haterów – patriotów. Dzieje się tak pewnie dlatego, że historia naszego kraju obfitowała w wojny, zabory i powstania. W takich wypadkach najbar­dziej widać patriotyczne czyny i często człowiek kochający ojczyznę poświęca dla niej życie. Nie oznacza to, ze w czasie pokoju już nie trzeba być patriotą. Przeciwnie – trzeba nadal myśleć o swoim kraju, o reformach, o prawie i porządku. Jest to może patriotyzm mniej widoczny, lecz także cenny.

Czasy zaborów obfitowały we wzory patriotów.

Wiele takich postaci znajdujemy w utworach Adama Mickiewicza. Jest nim przecież tytułowy Tadeusz Soplica i Jacek Soplica, który ciężko odpokutował swój błąd młodości. Pa­triotą jest przecież Ordon. Są patriotami bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec” i żolnierze z Westerplatte, którym wiersz swój poświęca KI. Gałczyński. Jest także wielu innych.

Natomiast wg. mnie, najbardziej kochającą swój kraj osobą, wręcz literackim wzorem patrioty jest tytułowy bohater noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik”. Latamik był to stary człowiek, Polak, który miał za sobą udział w wielu walkach o wolność. Sienkiewicz przedstawia go jako emigranta, który nie mogąc wrócić do kraju, zajął się pracą latarnika w Aspinwall. Skawinski – bo tak nazywa się główny bohater – pewnego dnia otrzymał szczególną przesyłkę. Było w niej dzieło Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Skawinski ujrzawszy polskie słowa, odczuł całą swą miłość do ojczyzny i wielką tęsknotę za nią. Tak zaczytał się w „Panu Tadeuszu”, że zapomniał o zapaleniu latarni i stracił posadę, a przecież praca latarnika była dlań, po jego wojennej tułacz­ce i nędzy, wszystkim. Okazało się jednak, że ojczyzna jest sprawą ważniejszą, jej wspomnienie w słowach „a teraz przenoś moją duszę utęsknioną” sprawi­ło, że Skawiński zapomniał o teraźniejszości. Zapamiętał się we wspomnie­niu, tym bardziej, że słynne zdanie „Litwo, ojczyzno moja” Mickiewicza, wy­raża także tęsknotę patrioty za krajem. Według mnie, losy Skawińskiego obrazują patriotyzm. Współczuję bohaterowi i sądzę, że należy rozumieć fakt, że zaniedbał obowiązki. Utwór Sienkiewicza ukazał, jak silnym uczu­ciem jest przywiązanie do kraju, jak może opanować człowieka. Po raz pier­wszy zwróciłem uwagę na moc i w ogóle istnienie takich uczuć dzięki Wisławie Szymborskiej Poetka mówi:

Bez tej miłości można żyć,
mieć serce puste jak orzeszek..
Kończy Szymborska swoją „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” słowami:
można nie kochać CIĘ i żyć,
ale nie można owocowa

Ten cytat i jego wymowa będą najlepszym zakończeniem mojej pracy. Pa­triotyzm jest uczuciem, które czyni człowieka w pełni wartościowym, bez niego nie umiera się fizycznie, lecz duchowo.