L

 • Lakoniczność – jest to cecha stylu, inaczej zwięzłość, konkretność, lapidarność. Nazwa pochodzi od dawnej Lakonii (Sparty), gdzie obowiązywała zasada skrótowości i precyzji wypowiedzi.
 • Lingwizm (poezja lingwistyczna) – popularna w latach 70. XX wieku, charakteryzuje ją szczególne nakierowanie na język, demaskowanie jego konwencji i stylów, jak również gry językowe, zabawa metaforami i brzmienie (patrz np. Białoszewski, Nowa Fala).
 • Liryka inwokacyjna
  Adresat wypowiedzi jest ważniejszy od „ja” lirycznego, wyznanie ma charakter prośby, apelu, manifestu, a nawet rozkazu, przeważa funkcja impresywna języka, dominują zdania rozkazujące i wykrzyknienia, a także bezpośrednie zwroty do lirycznego „ty”. Przykład: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś…
 • Liryka bezpośrednia
  Największa „jawność” podmiotu lirycznego, zaimki „ja” i „mnie”, formy czasownikowe w pierwszej osobie. Również ton wypowiedzi odkrywa liryczne wyznanie. „Ja” liryczne jest w centrum wypowiedzi, świat zewnętrzny jest widziany przez subiektywną kreację podmiotu lirycznego, przeważa funkcja ekspresywna języka.
 • Liryka zbiorowa
  Celem wypowiedzi jest określenie sytuacji wspólnej wszystkim ludziom, skłania do uogólnień na temat ludzkiego losu czy wartości; podmiot liryczny wyrażony w liczbie mnogiej – „my”, „nam”. Wypowiedź dotyczy wspólnych doświadczeń określonej grupy – np. narodu. Podmiot liryczny utożsamia swoją postawę z poglądami grupy – np. liryka pokoleniowa (Kolumbowie).
 • Podział liryki
  • ze względu na sposób obecności podmiotu lirycznego:
   • pośrednia,
   • bezpośrednia,
   • zwrotu do adresata,
   • zbiorowego wyznania;
  • ze względu na tematykę:
   • miłosna,
   • patriotyczna,
   • religijna,
   • filozoficzna.
 • Synkretyczne gatunki
  • Sielanka (liryka + przewaga dramatu)
  • Ballada (liryka + epika + dramat)
  • Powieść poetycka (epika + liryka)
  • Poemat dygresyjny (epika + elementy liryki w warstwie dygresyjnej)
 • Struktura czasowa liryki
  Jest to zawsze czas teraźniejszy, nawet jeśli treścią wiersza są wspomnienia (przeszłość) czy marzenia (przyszłość).
 • Sytuacje liryczne – podział
  • sytuacja monologu lirycznego – w postaci czystej
  • sytuacja narracyjna (elementy dialogu bohaterów lirycznych)
 • Wyznaczniki liryki
  • obecność podmiotu lirycznego
  • afabularność (świat uczuć, refleksji uogólnień filozoficznych)
  • monolog (liryczny)