T

  • Tercyna – strofa trzywersowa rymowana aba bcb, najczęściej pisana 11-zgłoskowcem lub 13-zgłoskowcem. Jest składową częścią sonetu, w którym trzecia i czwarta zwrotka (tercyny właśnie) mają zazwyczaj charakter refleksyjny.
  • Testament poetycki – utwór poetycki stylizowany na testament. Zawiera najczęściej ostatnią wolę poety, pożegnanie się z najbliższymi, niesie też przesłanie dla współczesnych bądź potomnych (np. Testament mój Juliusza Słowackiego).
  • Topos – stały motyw, wątek, stereotypowe wyobrażenie. Pojawia się na przestrzeni wielu epok, pochodzi zwykle z mitologii, np. arkadia – pasterska kraina szczęśliwości, topos dworku szlacheckiego jako symbolu polskości.
  • Trawestacja – odmiana parodii, przerobienie utworu literackiego, zazwyczaj z poważnego i podniosłego na żartobliwy, z patetycznego na niski, wulgarny. Pozostaje w ostentacyjnej sprzeczności z charakterem treści naśladowanego dzieła.
  • Turpizm – od łac. turpis – brzydki – termin wprowadzony w latach 50. przez Przybosia, określa programowe eksponowanie w poezji brzydoty, kalectwa, choroby, motywów zniszczenia, rozkładu. Popularny w baroku – groteskowy kontrast z pięknem i w modernizmie – służył ekspresji i miał szokować. Powrócił w poezji powojennej.
  • „Ty” liryczne – w liryce inwokacyjnej adresat (człowiek, wartość lub inne pojęcie abstrakcyjne), do którego odnosi swoje rozważania podmiot liryczny. W Inwokacji Pana Tadeusza jest nim Litwa.