MIMESIS – kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wymóg, aby dzieło sztuki było odwzorowaniem rzeczywistości.

  • Stąd wszystkie prądy literackie, które postulują „prawdziwość”, a przynajmniej prawdopodobieństwo istnienia świata przedstawionego w dziele (np. realizm), nazywamy kierunkami mimetycznymi.
  • Z kolei prądy, które głoszą odstępstwo od naśladowania rzeczywistości, od jej imitowania występują przeciwko mimesis.
    Teorię mimesis rozwinął i dokładnie omówił Arystoteles (Poetyka).

Jest kilka sposobów naśladowania rzeczywistości:

  • Twórca może ją przedstawić piękniejszą (idealizacja) lub brzydszą (karykatura) niż jest.
  • Twórca przedstawia tylko ogólne zdarzenia i typowe dla ogółu zachowania.
  • Twórca może przedstawiać nie tylko to, co rzeczywiście się zdarzyło, ale to, co mogło się zdarzyć, co jest prawdopodobne.
  • Twórca może dowolnie konstruować kompozycję zdarzeń, dzięki czemu wypracowuje zupełnie nowy styl.