WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY – jest to zwany inaczej wiersz zdaniowo-rymowy, o kompozycji typowej dla utworów średniowiecznych. Nazwa taka bierze się stąd, że w każdym wersie zamyka się całe zdanie lub jednorodny człon zdaniowy, natomiast rymy w wierszu średniowiecznym uzyskane są przez powtarzalność formy gramatycznej np. czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej np: nosimy – prosimy. Jeżeli chodzi o ilość sylab w wersach – jest ona różna, choć w Bogurodzicy spotykamy pierwsze próby dążenia do zgodnej ilości sylab. Aby zapamiętać cechy wiersza średniowiecznego, należy uświadomić sobie i zapamiętać trzy powyższe zasady-cechy:

  • zdanie = wers;
  • proste, gramatyczne rymy;
  • różna ilość sylab w wersach.