Generation gap – konflikt pokoleń

 • one’s own identity – własna tożsamość
 • independence – niezależność
 • self-sufficient – samowystarczalny
 • to make choices – dokonywać wyborów
 • values – wartości
 • inability – niemożność
 • to fly into a rage – wpaść we wściekłość
 • support – wsparcie
 • relationship – stosunki
 • an equal partner – równy partner
 • to run away from home – uciec z domu
 • discussion – dyskusja
 • a family row – kłótnia rodzinna
 • to quarrel – kłócić się
 • an argument – kłótnia, sprzeczka
 • to argue – kłócić się, sprzeczać
 • to fall out with sb – poróżnić się z kimś
 • to go one’s separate ways – rozstać się, iść każdy w swoją stronę
 • rebel – buntownik
 • to rebel against sth – buntować się przeciwko czemuś
 • to get on well with one’s parents – dobrze żyć z rodzicami
 • parents’ consent – zgoda rodziców
 • to set limits – ustalić granice
 • to scold sb, to tell sb off – besztać kogoś, okrzyczeć
 • to answer sb back – odzywać się niegrzecznie do kogoś, odszczekiwać się
 • rebellion – bunt
 • rebellious, disobedient – nieposłuszny
 • to get on sb’s nerves – grać komuś na nerwach

Alcoholism – alkoholizm

 • alcoholic – alkoholik, alkoholiczka
 • to be addicted to sth – być uzależnionym od czegoś
 • addict – osoba uzależniona
 • alcohol abuse – nadużywanie alkoholu
 • weakness – słabość
 • treatment – leczenie
 • disastrous results – zgubne, katastrofalne skutki
 • to damage one’s liver – uszkodzić wątrobę
 • shameful – haniebny
 • embarrassing – krępujący, wprawiający w zakłopotanie
 • to give up drinking – rzucić picie
 • self-help group – grupa samopomocy
 • anti-alcohol centre – centrum antyalkoholowe
 • teetotaller – abstynent
 • to undergo therapy – poddać się terapii

Domestic violence – przemoc w rodzinie

 • acts of violence – akty przemocy
 • maltreatment – maltretowanie
 • to beat sb up – pobić kogoś
 • to ill-treat, mistreat – źle traktować, znęcać się
 • to abuse sb – prześladować kogoś, maltretować, także: wykorzystywać seksualnie
 • cruelty – okrucieństwo
 • fear – strach
 • shame – wstyd
 • humiliation – poniżenie
 • to punish – karać
 • to smack – dać klapsa
 • bruises – siniaki
 • dignity – godność
 • to report sth to the police – zgłosić coś na policję
 • to defend – bronić
 • a battered wife – maltretowana żona
 • a trauma – stres, uraz

Divorce – rozwód

 • disintegrate – rozpadać się
 • to split up – rozstać się, zerwać
 • to demand a divorce – żądać rozwodu
 • to file for divorce – złożyć pozew o rozwód
 • unfaithful – niewierny
 • unfaithfulness – niewierność
 • affair – romans
 • to commit adultery – dopuścić się zdrady pozamałżeńskiej
 • to neglect one’s family – zaniedbywać rodzinę
 • to abandon sb – porzucić, opuścić kogoś
 • in court – w sądzie
 • legal reason – powód prawny
 • family duties – obowiązki rodzinne
 • a painful experience – bolesne doświadczenie
 • to suffer – cierpieć
 • to put up with sth – wytrzymywać, znosić coś
 • to pay alimony – płacić alimenty
 • to be awarded custody of children – otrzymać prawo opieki nad dziećmi
 • a custody battle – walka o prawo opieki nad dzieckiem

Adoption – adopcja

 • legal guardian – prawny opiekun
 • a childless couple – bezdzietna para
 • to put the baby up for adoption – oddać dziecko do adopcji
 • to abandon a child – porzucić dziecko
 • orphan – sierota
 • orphanage – sierociniec
 • foster parents – rodzice zastępczy
 • adoptive parents – rodzice adopcyjni
 • emotional deprivation – niedostatek uczuć
 • disabled child – dziecko niepełnosprawne
 • retarded, mentally handicapped – upośledzone
 • to relinquish one’s parental rights – zrzec się praw rodzicielskich

Generation gap
The problem of generation gap is as old as the hills and it results from the inability of the younger and the older generation to understand each other. It is especially strong during the period of adolescence when teenagers want to be more independent and look for their own identity. Nevertheless, they are not self-sufficient and their parents want to influence their choices. As long as they are under age, they need their parents’ consent. Teenagers would like to be equal partners and begin to rebel against limits set by their parents. They start to answer back to adults, fly into a rage easily, quarrel a lot and in extreme cases run away from home.

Alcoholism
Alcoholism is a tragedy not only for an addict but also for his family. It is a shameful and embarrassing addiction which can ruin family life. Alcohol abuse has disastrous results for the health. It damages one’s liver, brain and heart and it has extremely bad psychological effect. It is extraordinarily difficult to give up drinking without a professional help. Fortunately, there exist anti-alcohol centres and self-help groups in every bigger city. Before an alcohol addict becomes an absolute teetotaller he should undergo therapy and work hard on his character.

Domestic violence
We are planning to organise a wild-scale campaign against domestic violence. We want to defend battered wives and mistreated children who rarely report the acts of violence to the police. They keep it secret because of fear and shame. Children from the families where cruelty and humiliation take place suffer from trauma all their lives. It is high time someone spoke for the rights of the abused and ill-treated. There is a great difference between smacking a child and beating him up.

Divorce
A divorce is always a painful experience both for adults who decide to split up and for children who observe their family disintegrate. There are a lot of cases when one of the couple neglects his or her family or commits adultery. His or her partner finds it difficult to put up with this situation and files for divorce. The matters get worse when the custody battle starts. The children suffer because only one parent is awarded custody of them. The other one can usually see them from time to time and he or she has to pay alimony.

Adoption
It is really sad that there are so many children in orphanages waiting for adoption. The situation seems a bit ‘better’ when the mother puts the baby up for adoption soon after the delivery. In such case it is easier to find foster parents for the infant so that he or she will not suffer from emotional deprivation in the future. There are a lot of childless couples who want to become adoptive parents. Nevertheless, the procedure is long and complicated. Before somebody becomes a legal guardian, the court has to give its decision and parents have to relinquish their parental rights.

 

Facebook aleklasa 2