Tag "egzamin z angielskiego"

FAMILY LIFE

During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with family and social relationships. You can for example deal with a text concerning the changing role of the family, traditional and modern families, discuss problems such as family relationships, etc. Family – rodzina, rodzinny family – rodzina be in the family way – (pot.) być w ciąży family likeness – podobieństwo rodzinne family man – domator, człowiek żonaty

Powtórka – czas PAST SIMPLE (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I was – byłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp. you were – byłeś Were you? – Czy byłeś? you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp. he was – był she was – była it was – było Was he?

SCHOOL SYSTEM – SYSTEM SZKOLNY

compulsory schooling – obowiązek szkolny to attend school  – uczęszczać do szkoły syllabus – program zajęć certificate – świadectwo school-leaving certificate – świadectwo ukończenia szkoły expel somebody from school – wyrzucić kogoś ze szkoły My best friend is going to be expelled from school. He’s an extremely lazy person. He didn’t write even one composition during the last term and he hardly ever did his homework. I offered to revise with

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

correspondence courses – kursy ko­res­pon­dencyjne ballet school – szkoła baletowa additional classes – zajęcia dodatkowe optional classes – zajęcia fakultatywne private lessons – korepetycje debating club – klub dyskusyjny drama group – kółko dramatyczne amateur theatre – teatr amatorski pottery – ceramika language course – kurs językowy language school – szkoła językowa football/ rugby/ basketball etc. practice – zajęcia sportowe choir practice – chór My parents want me to attend

SCHOOL ORGANIZATION – ORGANIZACJA SZKOŁY

school organization – organizacja szkoły registration/ enrolment – wpis do szkoły school year – rok szkolny lesson – lekcja break – przerwa lunch break – przerwa obiadowa register – dziennik classroom – klasa (sala lekcyjna) grade (US) – klasa (grupa osób) year (GB) – klasa (grupa osób) semester/ term – semestr schedule/ timetable – plan lekcji school regulations – regulamin school life – życie szkoły absence – nieobecność to miss

STUDIES – STUDIA

university – uniwersytet technical university – politechnika business school – szkoła biznesu medical school – akademia medyczna day studies – studia dzienne extra-mural studies – studia zaoczne evening studies – studia wieczorowe a first degree/ undergraduate studies – studia licencjackie graduate studies – studia magisterskie postgraduate studies – studia podyplomowe i doktoranckie to be admitted to university – zostać przyjętym na studia academic year – rok akademicki lecture – wykład to

EXAMINATION/EXAM – EGZAMIN

school report – wyniki w nauce za dany semestr to repeat a year/ a class – powtarzać klasę test – klasówka pop quiz/ short test – kartkówka composition/ essay – wypracowanie paper – referat to hand in sth – wręczyć homework – praca domowa to revise – powtarzać materiał promotion – promocja do następnej klasy prize – nagroda to be promoted – dostać promocję expulsion from school – wydalenie ze szkoły to be

SUBJECTS – PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Art – plastyka Biology – biologia Chemistry – chemia English – język angielski Polish – język polski French – język francuski German – język niemiecki Spanish – język hiszpański Russian – język rosyjski Italian – język włoski Latin – łacina Nature – nauka o środowisku Ethics – etyka Geography – geografia History – historia Information Technology (IT) – informatyka Maths – matematyka Music – muzyka Physical Education (P.E.) – wychowanie fizyczne

PROFESSIONS – ZAWODY

medicine – medycyna doctor – lekarz physiotherapist – fizykoterapeuta surgeon – chirurg dentist – dentysta pharmacist – aptekarz optician – optyk nurse – pielęgniarka paramedic – sanitariusz orderly – salowa to treat – leczyć to examine – badać to write (out) a prescription – wypisać receptę to prescribe medicines – przepisać lekarstwa to give an injection – dać zastrzyk to operate on a patient – operować pacjenta to take sb’s blood pressure

LOOKING FOR A JOB – SZUKANIE PRACY

LOOKING FOR A JOB Work is an essential part of our lives. Sooner or later every graduate will face the problem of job hunting. There are job centres and employment agencies which help people find a suitable job. You can find there some job offers and talk to consultants who will instruct you how to apply for a job. Employers usually want people with professional experience. Therefore, if you have no work certificate,

INSURANCE – UBEZPIECZENIA

insurance – ubezpieczenia insurance company – firma ubezpieczeniowa insurance society – towarzystwo ubezpieczeniowe individual insurance – ubezpieczenie indywidualne group insurance – ubezpieczenie grupowe social insurance – ubezpieczenie socjalne life insurance – ubezpieczenie na życie health insurance – ubezpieczenie zdrowotne property insurance – ubezpieczenie mienia insurance policy – polisa ubezpieczeniowa policy holder – ubezpieczony insurer – ubezpieczyciel underwriter – agent ubezpieczeniowy to insure – ubezpieczyć insurance premium – składka ubezpieczeniowa My

MONEY – PIENIĄDZE

banknote – banknot coin – moneta change – drobne cash – gotówka cash machine – bankomat cash card – karta bankomatowa cash a cheque – zrealizować czek credit card – karta kredytowa cheque – czek dud (cheque) – czek bez pokrycia blank cheque – czek in blanco cheque to bearer – czek na okaziciela traveller’s cheque – czek podróżny payment – płatność exchange rate – kurs wymiany currency – waluta

COMPLAINT – REKLAMACJA

customer service – obsługa klientów to complain about sb – skarżyć się na kogoś, wnosić skargę justified complaint – uzasadniona reklamacja unjustified complaint – nieuzasadniona reklamacja fault, flaw – usterka to find faults in – stwierdzić usterki to correct faults – usunąć usterki guarantee – gwarancja warranty time – czas trwania gwarancji compensation – odszkodowanie Dear Sir, I am writing to complain about the customer service in your department store.

ADVERTISEMENT – REKLAMA

commercial – reklama telewizyjna advertising agency – agencja reklamowa advertising campaign – kampania reklamowa to advertise – reklamować to create – tworzyć to manipulate – manipulować to influence – wpływać to persuade – namawiać to tempt – kusić poster – plakat billboard – billboard brochure – broszura leaflet – ulotka I would like to work for an advertising agency in the future. I find this job really interesting as it

BANKING – BANKOWOŚĆ

banking – bankowość bank account – konto bankowe to open a bank account – otworzyć konto w banku to pay money into an account – wpłacić pieniądze na konto to take money from an account – podjąć pieniądze z konta to withdraw money from an account – wycofać pieniądze z konta to close an account – zamknąć konto to transfer money to an account – przelać pieniądze na konto to

SERVICE – USŁUGI

to repair – naprawiać workshop – warsztat laundry – pralnia dry cleaner’s – pralnia chemiczna hairdresser’s – fryzjer damski barber’s – fryzjer męski bank – bank launderette – pralnia automatyczna to order – zamawiać painter – malarz glazier – szklarz plumber – hydraulik electrician – elektryk carpenter – stolarz chimney sweep – kominiarz dressmaker – krawcowa tailor – krawiec męski shoemaker – szewc watchmaker – zegarmistrz optician – optyk at

AUSTRALIA – AUSTRALIA

Canberra – stolica Aborigines – Aborygeni, autochtoniczni mieszkańcy Australii ważniejsze miasta: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide Southern Hemisphere – południowa półkula desert – pustynia semi-arid – półpustynny tropical climate – klimat tropikalny coral reef – rafa koralowa The Great Barrier Reef – Wielka Rafa Koralowa Ayers Rock/Uluru – święta skała Aborygenów (w Parku Narodowym Uluru) Australia is a country in the Southern Hemisphere comprising the world’s smallest continent and a number of

NEW ZELAND – NOWA ZELANDIA

British Commonwealth – Brytyjska Wspólnota Narodów the South Pacific – południowy Pacyfik European descent – pochodzenie europejskie Maoris – Maorysi, autochtoniczni mieszkańcy Nowej Zelandii minority – mniejszość Wellington – stolica Nowej Zelandii Aukland – największe miasto New Zealand is a country of two large islands and many smaller islands in the south-western Pacific Ocean. It is also known as Aotearoa in the Maori language, or the Land of the Long White

EDINBURGH – EDYNBURG

Edinburgh Castle – zamek w Edynburgu Edinburgh Military Tattoo – parady wojskowe odbywające się latem Edinburgh Festival – Międzynarodowy Festiwal Sztuki the Fringe – niszowa część festiwalu the Royal Mile – najstarsza, zabytkowa ulica Edynburga Edinburgh is the second-largest city in Scotland and its capital city. It is situated on the east coast of Scotland’s central lowlands on the south shore of the Firth of Forth. Edinburgh is well known for

TRADITIONS – TRADYCJE

Changing of the Guard (Buckingham Palace) – zmiana warty Ceremony of the Keys (Tower of London) – ceremonia zamykania Tower of London the Chief Warder – główny wartownik Beefeaters – strażnik londyńskiej Tower w stroju historycznym Trooping the Colour (Whitehall) – parada wojskowa odbywająca się w dniu urodzin królowej the Garter Ceremony – ceremonia wręczania Orderu Podwiązki the Royal Ascot – wyścigi konne w Ascot The British are very attached to their traditions.