Formy czasu przeszłego czasownika to be

Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I wasbyłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) – nie byłem
2 os. lp. you werebyłeś Were you? – Czy byłeś? you were not (weren’t) – nie jesteś
3 os. lp. he was był
she wasbyła
it wasbyło
Was he? – Czy był?
Was she? – Czy była?
Was it? – Czy było?
he was not (he isn’t) – nie jest
she
was not (she isn’t) – nie jest
it
was not (it isn’t) – nie jest
1 os. lm. we werebyliśmy Were we? – Czy byliśmy? we were not (weren’t) – nie jesteśmy
2 os. lm. you werebyliście Were you? – Czy byliście? you were not (weren’t) – nie jesteście
3 os. lm. they werebyli Were they? – Czy byli? they were not (weren’t) – nie są

Jeśli używamy czasownika to be – być (formy przeszłe to was / were), wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Zdania twierdzące

podmiot + was / were + reszta zdania

I was in London in 2005. (W 2005 byłem w Londynie.)
Peter and Mark were very busy yesterday.
(Wczoraj Piotr i Marek byli bardzo zajęci.)

Zdania pytające

was / were + podmiot + reszta zdania
Was I in London in 2005? (Czy w 2005 byłem w Londynie?)
Were Peter and Mark very busy yesterday?
(Czy wczoraj Piotr i Marek byli bardzo zajęci?)

Zdania przeczące

podmiot + was / were + not + reszta zdania
I was not (wasn’t) in London in 2005. (W 2005 nie byłem w Londynie.)
Peter and Mark were not (wern’t) very busy yesterday.
(Wczoraj Piotr i Marek nie byli bardzo zajęci.)

Jeśli używamy pozostałych czasowników

Zdania twierdzące

 • W przypadku czasowników nieregularnych to stosujemy II formę (druga pozycja w tabelach czasowników nieregularnych).
  podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania
 • I bought some apples and oranges. (Kupiłem trochę jabłek i pomarańczy.)
  We saw him again this afternoon. (Widzieliśmy go znowu dziś popołudniu.)
  We went out for a long walk last week. (W zeszłym tygodniu poszliśmy na długi spacer.)

Uwaga!
II forma czasowników nieregularnych jest z góry ustalona i nie ma zasad na jej tworzenie – trzeba ją zapamiętać.
see (widzieć); II forma – saw
buy (kupić); II forma – bought
go (iść); II forma – went

 • W przypadku czasowników regularnych dodajemy do ich formy podstawowej końcówkę
  • -ed (jeśli czasownik zakończony jest na spółgłoskę),
  • końcówkę -d (jeśli ostatnią literą w formie podstawowej jest e)
   I worked as a teacher ten years ago.
   (Dziesięć lat temu pracowałem jako nauczyciel.)
   In 2001 I lived in London for over five months. (W 2001 mieszkałem w Londynie przez ponad pięć miesięcy.)

Tak więc ogólny schemat to:

podmiot + II forma czasownika lub forma podstawowa czasownika + -ed + reszta zdania

Uwaga!

 • W przypadku gdy podstawowa forma czasownika kończy się samogłoską y, np. carry (nieść), literę y wymienia się na i przed dodaniem końcówki czasu przeszłego prostego -ed.

carry carried,
marry
married (ożenić się),
buryburied (pogrzebać)

 • Jeśli czasownik kończy się na literę -l, to literę tę podwajamy:

traveltravelled (podróżować)

 • Jeśli czasownik kończy się na pojedynczą spółgłoskę, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, to tę ostatnią spółgłoskę podwajamy, np.:

stopstopped,
robrobbed,
begbegged,
preferpreferred.

Zdania pytające

Tworzymy je przy pomocy słówka (operatora) did, które w zdaniu stawiamy przed podmiotem i zmieniając II formę czasownika głównego na formę podstawową.

did + podmiot + forma podstawowa czasownika (bez końcówki -ed) + reszta zdania
Did you work as a teacher ten years ago? (Czy dziesięć lat temu pracowałeś jako nauczyciel?)
Did Peter and Mark play tennis yesterday?
(Czy wczoraj Piotr i Marek grali w tenisa?)

Odpowiedzi na pytania ogólne (na które odpowiada się „tak” lub „nie”).

Na pytania ogólne udzielamy krótkich odpowiedzi, używając tylko did lub did not (didn’t).

Did you go to the cinema yesterday? (Czy poszedłeś wczoraj do kina?)
Yes, I did.
No, I didn’t.
Did they play bridge last Saturday?
(Czy grali w brydża w sobotę?)
Yes, they did.
No, they didn’t.

Pytania szczegółowe

Schemat takich zdań:

zaimek pytający + did + podmiot + forma podstawowa czasownika (bez końcówki -ed) + reszta zdania

How log did you work as a teacher ten years ago?
Where did you go for holiday last summer?

How often did you go to the theatre last year?
What kind of music did you like when you were a
teenager?

Pytania o podmiot

W pytaniach o podmiot (who, what) stosujemy szyk zdania twierdzącego.
Uwaga! Nie używamy did. Czasowni podstawowy pozostaje w II formie lb z końcówka czasu przeszłego -ed..

Who played tennis yesterday? (Kto wczoraj grał w tenisa?)
Who lived here ten years ago?
(Kto tutaj mieszkał dziesięć lat temu?)
What happend here when you were a child? (Co tutaj się wydarzyło kiedy byłeś dzieckiem?)
Who was in Warsaw in 2015? (Kto był w Warszawie w 2015 roku?)
What was crowded and noisy yesterday?
(Co było wczoraj zatłoczone i hałaśliwe?) (Zdanie w stronie biernej.)

Pytania zaprzeczone

Pytania zaprzeczone tworzymy na podstawie zdań przeczących przestawiając didn’t przed podmiot.

Didn’t you work as a teacher ten years ago? (Czy dziesięć lat temu nie pracowałeś jako nauczyciel?)
Didn’t Peter and Mark play tennis yesterday. (Czy wczoraj Piotr i Marek nie grali w tenisa?)

Jeśli chcemy zadać pytanie zaprzeczone szczegółowe, to na początku stawiamy odpowiedni zaimek pytający, np. why?, what?

Why didn’t you work as a teacher ten years ago? (Dlaczego nie pracowałeś jako nauczyciel, kiedy mieszkałeś w Londynie?)
What didn’t you meet Mary yesterday. (Czego wczoraj nie spotkałeś się z Mary?)
Why didn`t you phone me straight away. (Dlaczego nie zadzwoniłaś od razu?)

Zdania przeczące

Tworzymy je stawiając po czasowniku posiłkowym did słówko not. W mowie did i not często ulegają ściągnięciu do formy didn’t.

podmiot + did + not (didn’t) + forma podstawowa czasownika (bez końcówki -ed) + reszta zdania
I did not (didn’t) work as a teacher ten years ago. (Dziesięć lat temu nie pracowałem jako nauczyciel.)
Peter and Mark
did not (didn’t) play tennis yesterday. (Wczoraj Piotr i Marek nie grali w tenisa.)

czasownik nieregularny buy (kupować) i czasownik regularny watch (oglądać)
Zdania twierdzące Pytania (inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I bought, watched Did I buy, watch? I did not (don’t) buy, watch
2 os. lp. you bought, watched Did you buy, watch? you did not (don’t) buy, watch
3 os. lp. he/she/it bought, watched Did he/she/it buy, watch? he/she/it did not (doesn’t) buy, watch
1 os. lm. we bought, watched Did we buy, watch? we did not (don’t) buy, watch
2 os. lm. you bought, watched Did you buy, watch? you did not (don’t) buy, watch
3 os. lm. they bought, watched Did they buy, watch? they did not (don’t) buy, watch
Zapamiętaj

W zależności od tego, czy chcemy utworzyć zdanie twierdzące, przeczące bądź też pytające w Past Simple będziemy musieli użyć różnych form czasownika:

 • dla twierdzenia zastosujemy II formę,
 • dla pytania i przeczenia zaś formę pierwszą.

Dzieje się tak, gdyż zarówno w przeczeniu, jak i w pytaniu to czasownik posiłkowy do w swojej przeszłej formie did wyraża przeszły aspekt danej konstrukcji:

 • I didn’t go to cinema yesterday
 • Did your mother see Peter last week?

Uwaga!
Ponieważ do (a więc i jego przeszła forma did) jest zarówno zwykłym czasownikiem, jak i słowem posiłkowym, należy pamiętać o tym, aby prawidłowo tworzyć zdania, w których on występuje:

I did some shopping yesterday.

(czasownik podstawowy)

Did you do any shopping yesterday?


czasownik czasownik
posiłkowy
podstawowy

I did not (didn’t) do any shopping yesterday.


czasownik czasownik
posiłkowy
podstawowy

 

Zastosowanie czasu Past Simple

1.
Czasu tego używamy, gdy chcemy powiedzieć, że dana czynność lub stan miały miejsce w przeszłości, które definitywnie się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością.
W tego typu zdaniach czynność lub stan są zazwyczaj mniej lub bardziej dokładnie określone za pomocą okoliczników czasu:

 • at 2.15 p.m. – o 2.15 po południu,
 • at 11 o’clock last night – o jedenastej ubiegłej nocy,
 • yesterday – wczoraj,
 • the day before yesterday – przedwczoraj,
 • two weeks agodwa tygodnie temu,
 • when I was in Warsaw – kiedy byłem w Warszawie,
 • last week / year / spring / summer – w poprzednim tygodniu / w zeszłym roku / zeszłej wiosny / lata,
 • last time – ostatnim razem,
 • 5 days / weeks / months / years ago – 5 dni tygodni / miesięcy temu,
 • in 2003 – w roku 2003,
 • many years ago wiele lat temu,
 • a long time ago dawno temu,
 • once niegdyś,
 • one day – pewnego dnia,
 • on Monday – jeżeli dzień, do którego się odnosimy należy już do przeszłości,
 • in the 19th century – w XIX wieku,
 • in my childhood – w dzieciństwie,
 • during the war – podczas wojny,
 • in the Middle Ages – w średniowieczu,

Możemy je wstawić na początku lub na końcu zdania (w pytaniach i przeczeniach są one zawsze na końcu):

 • The bus left at 2.15 p.m. (Autobus odjechał o 2.15.)
 • Yesterday I went to the cinema. (Wczoraj poszedłem do kina.)
 • I was in Norway last summer. (Zeszłego lata byłem w Norwegii.)
 • It was a beautiful town once. (To było kiedyś piękne miasteczko.)
 • The Johnson bought their house a long time ago. (Państwo Johnson kupili swój dom dawno temu)
 • One day they went for a walk in the park.
 • They travelled all over Africa during their last expedition.

Należy pamiętać, że określeniem czasu będą także wyrażenia zaczynające się od when:

 • when I was a child,
 • when she was 18 years old, itp.
 • I went to many different schools when I was young.
 • I worked as a teacher when I lived in Warsaw.

W tego typu zdaniach można wykorzystać również następujące wyrażenia:

 • for the first time (po raz pierwszy)
  Yesterday we were alone together for the first time.
  (Wczoraj po raz pierwszy byliśmy sami razem.)
  For the first time I was in the mountain when I was a boy. (Po raz pierwszy byłem w górach gdy byłem chłopcem.)
 • for the last time (po raz ostatni)
  For the last time I saw her twenty years ago.
  (Po raz ostatni widziałem ją dwadzieścia lat temu.

Krótszą odmianą tego wyrażenia jest first i last, które umieszcza się przed czasownikiem głównym, ale po czasowniku was/were.

 • I was first at the seaside with my parents two years ago. (Po raz pierwszy byłem nad morzem z rodzicami dwa lata temu.)
 • When did we last played tennis? (Kiedy ostatnim razem graliśmy w tenisa?)


Również kiedy chcemy podkreślić, że dana czynność trwała przez jakiś czas w przeszłości.

 • We played chess for two hours. (Graliśmy w szach przez dwie godziny.)
 • We spent two weeks at the seaside. (Spędziliśmy dwa tygodnie nad morzem.)
 • I lived in this town for 2 years when I was a boy. (Kiedy byłem chłopcem mieszkałem w tym mieście 2 lata.)
 • For some time they listened to the band which was playing all the time. (Przez pewien czas słuchali zespołu, który grał przez cały czas.)

2.
Czasu przeszłego prostego używamy również, gdy chcemy podkreślić, że dana czynność powtarzała się w przeszłości lub miała charakter zwyczaju, nawyku.
W tego typu zdaniach często stosujemy przysłówki częstotliwości, takie jak: often (często), sometimes (czasami), always (zawsze) i inne.

 • I went for a walk twice a day. (Chodziłem na spacer dwa razy w ciągu dnia.)
 • I drank milk every day in the morning. (Piłem mleko każdego dnia rano.)
 • She always said she would never marry. (Zawsze mówiła, że nigdy nie wyjdzie za mąż.)
 • She always wore black clothes. (Zawsze nosiła czarne ubrania.)

3.
Do opisu sekwencji zdarzeń:

 • When the fire appeared, I ran out from the room quickly. (Gdy pojawił się ogień, szybko wybiegłem z pokoju.)
 • When the sausage was ready, I put it on the plate. (Kiedy kiełbasa była gotowa, położyłem ją na talerzu.)
 • My parents sold the old car and bought a new one. (Rodzice sprzedali stary samochód i kupili nowy.)

Gdy dwa zdarzenia miały miejsce jednocześnie, a my chcemy przedstawić jedno z nich jako efekt drugiego;

 • As it grew darker, we found it much more difficult to read the letters. (W miarę jak się ściemniało, coraz trudniej było nam odczytać litery.
 • As the snow fell down, it became impossible to drive along the road. (W miarę jak przybywało śniegu, stało się niemożliwym, by jechać tą drogą.

Również w opowiadaniach i relacjach z różnych wydarzeń.

 • It was a great time. We were in the mountains. My father bought there a small house about ten years ago. I had a great time there. Believe me. We even climbed one of the highest peaks.
  (To były wspaniałe wakacje. Byliśmy w górach. Mój ojciec kupił tam mały dom jakieś 10 lat temu. Super się tam bawiłem. Wierz mi. Nawet wspięliśmy się na najwyższy szczyt).

4.
Do wszelkiego rodzaju narracji, biografii itp.:

 • X was born in 1890. He spent his childhood in a small village near Brighton. He wrote his first novel when he was only fourteen…

5.
Do tworzenia pytań, dotyczących przeszłości (rozpoczynających się pytajnikiem when).

 • When did you start your studies? (Kiedy rozpocząłeś studia?)
 • When were you in Scotland? (Kiedy byłeś w Szkocji?)
 • When did Bill come back home? (Kiedy Bill wrócił do domu?)

6.
Kiedy chcemy aby nasza wypowiedź była uprzejma.

 • I wanted to speak to you. (Chciałbym z tobą pomówić.)
 • I thought you might need some money. (Myślałem, że mógłbyś potrzebować trochę pieniędzy.)
 • I wondered if you could do me a favour. (Zastanawiałem się, czy nie mógłbyś oddać mi przysługi.

7.
Kiedy mówimy o czynnościach lub wydarzeniach, które, możemy umiejscowić w przeszłości (choć ich czas nie jest podany) biorąc pod uwagę kontekst lub ogólną wiedzę historyczną o świecie.

 • What a lovely dress. Where did you buy it. (Sukienka musiała być kupiona wcześniej.)
 • Did you hear the knocking? (Czy słyszałeś stukanie?)
 • I spent the years of war in Warsaw. Were you there too? (Spędziłem lata wojny w Warszawie. Czy byłeś tam również?
 • Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. (Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.)
 • That man know Mickiewicz. (Ten człowiek znał Mickiewicza)
 • Napoleon won the battle of the battle of Austerlitz. (Napoleon wygrał bitwę pod the battle of Austerlitz.)
 • Shakespeare lived during the regins of Quinn Elizabeth I. (Szekspir żył w czasie panowania królowej Elżbiety I.)
 • Did Bach compose any mazurkas? (Czy Bach skomponował jakieś mazurki?)
 • Who discovered America? (Kto odkrył Amerykę?)

8.
Zamiast czsu przyszłego, teraźniejszego po wyrażeniach: I wish, if only, it`s time.

 • I wish I knew the answer to this question. (Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie.)
 • It`s time we went home. (Czas żebyśmy poszli do domu.)

 

8.
Zamiast czasu przyszłego, teraźniejszego po wyrażeniach: I wish, if only, it`s time.

 • I wish I knew the answer to this question. (Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie.)
 • It`s time we went home. (Czas żebyśmy poszli do domu.)