Terminy związane z wierszem

 • Adresat – osoba, do której podmiot liryczny kieruje swoją wypowiedź, do niej skierowany jest wiersz:
  • może być postacią prawdziwą (w przypadku wierszy dedykowanych komuś),
  • może być fikcyjną.
 • Alegoria – rodzaj przenośni, obraz, motyw, który ma trwałe znaczenie przenośne, zrozumiałe dla odbiorców.
  • Przykład: statek w czasie burzy – alegoria ojczyzny w niebezpieczeństwie.
 • Aluzja literacka – nawiązanie w wierszu do innego utworu literackiego lub do autora, twórczości.
  • Np. w tytule wiersza Tuwima Rzecz Czarnoleska jasna jest aluzja do Jana Kochanowskiego.
 • Anafora – konsekwentne powtórzenie na początku wersów wyrazu lub zwrotu:
  nic to, że…
  nic to, że….
  nic to, że…
 • Animizacja – ożywienie. Rodzaj przenośni, za sprawą której przypisuje się przedmiotom martwym cechy istot żywych. Np.
  • kamień poruszył się,
  • dom pogalopował itp.
 • Antyteza – zestawienie dwu przeciwnych myśli. Np.:
  • – Rzekł jeden: „Noc nadchodzi”
  • – A drugi rzekł: „Dnieje!”
 • Apostrofa – zwrot do kogoś, bezpośredni, jasno zawarty w utworze. Adresatem apostrofy może być osoba, ale i abstrakcyjna idea lub rzecz.
  Nie należy mylić apostrofy z inwokacją, która jest szczególnym zwrotem do adresata, zawartym we wstępie eposu (patrz – inwokacja).

  • Przykładem apostrofy jest zwrot podmiotu lirycznego do… łyżki durszlakowej w wierszu Mirona Białoszewskiego Szare eminencje zachwytu.
  • Apostrofą są treny skierowane przez ojca – poetę Kochanowskiego do Urszulki itp.
  • Panie, to moja praca, a zdarzenie twoje – słynna apostrofa Kochanowskiego do Boga.
 • Bajka – gatunek literacki, uprawiany m.in. przez Ignacego Krasickiego. Krótki, często pisany wierszem, zakończony pouczeniem, morałem wynikającym z pokazanej scenki. Szczególnie popularna odmiana: bajka zwierzęca. Bohaterami w niej są zwierzęta, ale wiadomo, że reprezentują cechy i przygody ludzi. (Np. Ptaszki w klatce).
 • Ballada – także gatunek literacki, powstał w romantyzmie. Ballady to utwory dłuższe, wierszowane, wywodzące się z ludowych opowieści. Opowiadają zagadkowe, tajemnicze historie, posiadają fabułę oraz nastrój grozy i fantastyki. Przykład: Świteź.
 • Bohater liryczny – bohater wiersza. Opisywany „on”
  • nie mówiące „ja” (to podmiot),
  • nie liryczne „ty” (to adresat),
  • lecz „on”, ktoś, o kim mowa w wierszu.
  • Przykład: Emilia Plater w wierszu Śmierć Pułkownika.
 • Dialog – rozmowa, zestawienie wypowiedzi bohaterów. Dialog jest najbardziej charakterystyczny dla dramatu, często spotykamy go w powieści, ale może też być chwytem kompozycyjnym w wierszu.
  • Przykład: bajka Ptaszki w klatce jest dialogiem dwóch czyżyków: starego i młodego.
 • Dwuwiersz – najmniejsza strofa (zwrotka) w poezji polskiej: składa się tylko z dwóch wersów i zwana jest też dystychem.
 • Epitet – zabieg poetycki, wyraz będący określeniem innego wyrazu. Najczęściej przymiotnik. Epitet to bardzo popularny środek poetycki, nadaje utworowi obrazowość i plastyczność. Przykłady:
  • gorące uczucie,
  • srebrzyste skrzydła,
  • białomorska pławaczka.
 • Epos – najstarszy w literaturze gatunek epicki!
  • Eposy tworzył Homer, najlepsze przykłady to Iliada i Odyseja.
  • Eposy to utwory długie, napisane podniosłym stylem, opiewające ważne wydarzenia.
  • Typowe są dla nich sceny batalistyczne, dokładnie opisane przedmioty, inwokacja, porównania homeryckie.
  • Polski przykład: Pan Tadeusz.
 • Fraszka – gatunek literacki słusznie kojarzony z Janem Kochanowskim. To on wprowadził tę nazwę do polskiej literatury i pisał fraszki.
  • Utwór to krótki, często żartobliwy, zawierający trafną puentę.
 • Hymn – gatunek literacki, wywodzący się jeszcze ze starożytności.
  • Utwór taki, poważny i wzniosły, poświęcony był bogom i herosom.
  • Hymny często pisane były jako głos podmiotu zbiorowego (Prosimy Cię, Panie).
  • Wyłamał się z tej konwencji Juliusz Słowacki w słynnym hymnie Smutno mi, Boże…
 • Inwersja – odwrócenie, przestawienie szyku zdania. W języku polskim szyk jest swobodny, posiada jednak pewne stałe cechy.
  • Poeci (zwłaszcza barokowi) lubili ów szyk przestawiać, inwersja była wówczas środkiem poetyckim.
  • Przykład: jam to, ze schodów zbiegłszy, uczynił.
 • Inwokacja – szczególna apostrofa, umieszczona we wstępie do eposu. Poeta zwraca się do bóstwa o pomoc w tworzeniu i o natchnienie.
  • Zmienia to nieco Mickiewicz w najsłynniejszej polskiej inwokacji w Panu Tadeuszu. Zaczyna: Litwo! Ojczyzno moja, a więc zwraca się do ojczyzny, nie do Boga. Potem jednak nawiązuje do obowiązujących reguł, zwracając się do Matki Boskiej.
 • Ironia – taki zabieg stylistyczny, który sprawia, że sens wypowiedzi jest zupełnie odwrotny, niż się to pozornie wydaje.
  • Zdanie brzmi jak komplement (Ale ładna sukienka!), a znaczy: Co to za okropny łach. W satyrze Do króla Krasicki ustami przeciętego szlachcica wymienia same wady Stanisława Augusta. Wymowa jest odwrotna: król wychodzi na postać pozytywną, szlachcic na głupca.
 • Kontrast – celowe, bardzo wyraźne, jaskrawe zestawienie przeciwieństw.
  • Lubiany przez poetów baroku, którzy zestawili na przykład młodość i starość, piękno i brzydotę, ciemność i jasność itp.
 • Koncept – pomysł, zaskakujący chwyt, który ma zadziwić odbiorcę. Także typowy dla twórców barokowych.
 • Liryka – jeden z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu).
  • Skupia utwory, w których głównym elementem kompozycyjnym jest podmiot liryczny, a cały utwór jest subiektywnym wyrazem uczuć bez narracji i fabuły.
  • Liryka od lat kojarzona jest z poezją, więc z utworami wierszowanymi, krótkimi, rymowanymi. W wielu przypadkach taka klasyfikacja jest słuszna, lecz nie zawsze. Część utworów leży na pograniczu rodzajów literackich, są też utwory wyglądające jak wiersz – a epickie. Np. bajka narracyjna.
 • Liryka bezpośrednia – utwór, w którym podmiot wypowiada się w osobie 1., bezpośrednio daje relację o swoich uczuciach.
 • Liryka pośrednia – utwór, w którym podmiot liryczny nie ujawnia się bezpośrednio, mówi w osobie 3., relacjonuje coś, opowiada, ale sam pozostaje w ukryciu.
 • Liryka wyznania – podmiot liryczny wyznaje swoje uczucia, tajemnice. Czasem zwana liryką konfesyjną, gdy przyjmuje postać spowiedzi.
 • Liryka apelu – utwór-zwrot do jakiejś społeczności, wezwanie do czynu, apel o coś.
 • Metafora (przenośnia) – jeden z najważniejszych zabiegów poetyckich. Polega na przeniesieniu znaczenia z jednego zjawiska na inne.
  • Znaczenie przenośne jest różne od dosłownego.
  • Przykład: Noszę w sercu twój obraz. To przenośnia, bo naprawdę niemożliwy jest żaden obrazek w sercu.
  • Wg niektórych przenośnia to skrócone porównanie, pozbawione elementu „jak”.
  • Np.: zamiast: Góry jak stada szarych słoni mówimy o górach od razu: Stada szarych, nieruchomych słoni.
  • Zamiast: oczy jak gwiazdy – gwiazdy oczu itp.
 • Monolog – dłuższa wypowiedź bohatera. Jeśli taką dłuższą wypowiedź snuje podmiot liryczny, mamy do czynienia z monologiem lirycznym.
 • Neologizm poetycki – słowo nowo utworzone, specjalnie na użytek wiersza, niefunkcjonujące w zwykłej mowie potocznej.
  • Mistrzem neologizmów poetyckich był Bolesław Leśmian, który stworzył: „Dusiołka”, „błyszczydła oczu”, „wymrocze” itp.
 • Nonsens – inaczej absurd, zjawisko, element niemożliwy. Wykorzystywany w utworach żartobliwych, limerykach, aforyzmach, w grotesce.
 • Obraz poetycki – wizja świata, fragment świata zawarty w wierszu.
  • Utwór może być jednym obrazem, ale może też zawierać ich kilka.
  • Na przykład w pierwszej strofie – opis pejzażu, w drugiej opis sytuacji, w trzeciej inny opis krajobrazu.
  • Poeta zestawia w utworze swoje subiektywne obrazy poetyckie.
 • Oksymoron – zestawienie dwóch przeciwieństw, w rzeczywistości niemożliwe, w poezji potrzebne do uzyskania efektów, np. żywy trup, gorący lód, czarny śnieg.
 • Onomatopeja – wyraz dźwiękonaśladowczy, używany w poezji do zorganizowania brzmienia utworu. Onomatopeje to:
  • wyrazy bezpośrednio naśladujące dźwięk: szur, szur, kap, kap,
  • czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki powstałe z naśladowania dźwięku: piszczy, dudni, szemrzący, siorpający, stukot, trzask.
 • Personifikacja – uosobienie, nadanie pojęciom, rzeczom czy zwierzętom cech człowieka, osoby.
  • Personifikacja jest odmianą animizacji, bo bywa ożywieniem – np. drzewo przemówiło. Ale – mówią tylko ludzie; jest więc to ożywienie szczególne: uosobienie, drzewo otrzymało cechę ludzką.
  • Personifikacji używają poeci często – często też pada polecenie wskazania jej w tekście.
 • Pieśń – gatunek liryczny, pochodzący jeszcze ze starożytności, początkowo związany z muzyką.
  • Słynne pieśni tworzył rzymski poeta Horacy, a w Polsce – Jan Kochanowski (własne i tłumaczenie utworów Horacego).
 • Podmiot liryczny – podmiot mówiący, głos mówiący w wierszu.
  • Nie musi być głosem poety!
  • Jest najważniejszym elementem utworu poetyckiego, dzięki przekazowi podmiotu lirycznego utwór może zaistnieć.
  • Mówi się też o nim: „ja liryczne” utworu.
 • Porównanie – często używana w poezji figura stylistyczna, polegająca na zestawieniu rzeczy porównywanej z rzeczą, do której porównujemy, za pomocą słówka:
  jak, jakoby, niby, jakby. Np.:

  • ma oczy jak pochodnie,
  • przebiegł cicho niby kot.
 • Porównanie homeryckie – specjalny rodzaj porównania, używany przez Homera w eposach. Polega na tym, że człon porównujący (opis rzeczy, do której coś porównano) rozrasta się w całą scenkę. Oddzielny epizod. Znany przykład z Kochanowskiego: porównanie losu Urszulki do oliwki – przy czym opisane są dzieje oliwki.
 • Powtórzenie – chwyt polegający na co najmniej dwukrotnym powtórzeniu tego samego elementu: wyrazu, wersu, strofy.
  • Powtórzenie na początku wersów wiersza: anafora, na końcu: epifora, jeśli regularnie powtarza się cała strofa, choćby dwuwersowa – to refren.
 • Przerzutnie – występują, gdy koniec wiersza nie zgadza się z końcem zdania i część całości zdaniowej zostaje przerzucona do następnego wersu:
  to było dobrze… wszystko co niejasne
  zdawało się tak proste, jakbyś w gębę trzasnął.
  Ernest Bryll, Sarmacki
 • Rym – zabieg poetycki, polegający na powtórzeniu w końcu wersów tych samych układów głosek, co daje specjalny efekt brzmieniowy, charakterystyczny dla klasycznej poezji.
  • W poezji współczesnej rym nie jest konieczny w wierszu, istnieją wiersze białe, bezrymowe.
  • Dawniej rym był zasadą utworu poetyckiego, choć też nie zawsze.
  • Rozróżniamy rymy męskie i żeńskie.
   • Rym męski: koń – dłoń, dłoń – grom. Akcent pada w tym przypadku na ostatnią sylabę, co w języku polskim powoduje, że chodzi zwykle o wyrazy jednosylabowe.
   • Rym żeński: pisała – szukała, towarzyszy mu akcent paroksytoniczny (przypadający na przedostatnią sylabę).
  • Inny podział rymów:
   • parzyste (w sąsiadujących wersach: aa bb),
   • przeplatane (w co drugim wersie abab),
   • okalające (w pierwszym i ostatnim wersie strofy (abba).
 • Rytm – zjawisko charakterystyczne dla poezji, polegające na regularnym następstwie i powtarzalności elementów wiersza:
   • rozłożenia akcentów,
   • głosek,
   • pauz,
   • wersów.
  • Daje to efekt rytmiczności. Greckie słowo rhytmos oznaczało każdy ruch odbywający się do taktu.
 • Serenada – wywodząca się z Włoch pieśń liryczna o tematyce miłosnej, wykonywana wieczorem pod domem ukochanej przy akompaniamencie instrumentu.
 • Sonet – gatunek liryczny, typ wiersza o konkretnie określonej budowie.
  • Z reguły: dwie strofy czterowersowe (opisujące zjawisko) plus dwie strofy trzywersowe (podsumowujące, refleksyjne).
  • Najsłynniejsze sonety pisali Francesco Petrarka, William Szekspir, Adam Mickiewicz (Sonety krymskie).
 • Strofa – inaczej zwrotka.
  • Musi mieć co najmniej dwa wersy.
  • Jest swoistym segmentem, odcinkiem utworu poetyckiego.
  • Uwaga: wiersz może nie składać się ze strof, lecz być ciągłą wypowiedzią, wtedy nazywamy go ciągłym.
 • Symbol – specjalny chwyt poetycki, szczególny rodzaj przenośni.
  • Polega na tym, że jakiś element (przedmiot, osoba itd.) otrzymuje oprócz znaczenia własnego, znaczenie dodatkowe, symboliczne, przenośne.
  • Wymyśla to znaczenie poeta, może być bardzo nowatorskie, choć są też symbole utarte, powszechnie znane.
   • Serce – symbol miłości,
   • Hamlet – postać – symbol wahania i niezdecydowania itd.
 • Synestezja – zabieg poetycki, polegający na przeniesieniu wrażeń zmysłowych charakterystycznych dla danego zjawiska na inne np:
  • zmysł wzroku na zapach (błękitna woń)
  • słuchu na barwę (szeleszcząca zieleń) itp.
 • Sytuacja liryczna – sytuacja podmiotu lirycznego w wierszu. Na przykład:
  • sytuacja wyznania (liryka wyznania),
  • relacji,
  • pytań itp.
  • Zależy od sytuacji i postawy podmiotu lirycznego.
 • Średniówka – regularnie powtarzający się podział w środku wersu, dzieli wers na dwa odcinki – np. 5 + 6 zgłosek (średniówka typowa dla jednozgłoskowca).
  • Występuje w wersach, które mają co najmniej 7 zgłosek.
 • Tren – inaczej pieśń żałobna, opiewająca zalety i zasługi zmarłego oraz wyrażająca żal po jego stracie.
  • Treny poświęcane były osobom zasłużonym: wodzom i dostojnikom państwowym.
  • Wyłom w tym zwyczaju uczynił Jan Kochanowski, poświęcając słynne treny swojej zmarłej córeczce – Urszulce.
 • „Ty” liryczne – wyraźnie zarysowany adresat wiersza, osoba, do której zwraca się podmiot liryczny.
 • Wers – podstawowy element budowy wiersza – jedna linijka strofy.
 • Wiersz – utwór poetycki, zamknięta całość mowy wiązanej, zwykle zatytułowana.
  • Wiersz biały – pozbawiony rymów.
  • Wiersz ciągły – bez podziału na strofy.
  • Wiersz sylabiczny – w poszczególnych wersach występuje jednakowa, powtarzalna liczba sylab (np. ośmiozgłoskowiec – 8 sylab w każdym wersie).
  • Wiersz sylabotoniczny – posiada stałą liczbę sylab w wersach, a akcenty są rozmieszczone w tych samych miejscach, regularne.
  • Wiersz toniczny – zgadza się i powtarza rozmieszczenie akcentów w wersie, ale nie zgadza się liczba sylab w wersach.
  • Wiersz wolny – typowy dla poezji współczesnej, o swobodnym układzie wersów, nieregularnej liczbie sylab, odchodzącej od rygorów regularnego wiersza tradycyjnego.

Zobacz:

Epitety i inne środki stylistyczne

Jakie funkcje pełnią środki stylistyczne?

Fonetyczne środki stylistyczne

Składniowe środki stylistyczne

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/leksykalne-slowotworcze-srodki-stylistyczne-2

Facebook aleklasa 2