Neologizmy, archaizmy TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

1. Który tytuł wiersza Bolesława Leśmiana jest neologizmem?

A. Garbus,
B. Topielec,
C. Spojrzystość,
D. Urszula Kochanowska.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przeczytaj fragment wiersza pt. Wiosna:

W dali postrach na wróble
przesadnie rękaty z zeszłorocznym
rozpędem chyli się we światy.

Słowa „postrach” i „rękaty” to:

A. archaizmy,
B. poetyzmy,
C. epitety,
D. neologizmy.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. Spośród grup wyrazów wskaż tę, w której są wymienione tylko neologizmy artystyczne.

a) wzrok, urok, czar, głębina;
b) wymrocze, potworzy, rękaty, tok-show;
c) wymrocze, Mironczarnia, podwika, pawęż;
d) wymrocze, niepotraf, spojrzystość, rękaty.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Dobierz odpowiedni termin do przykładu:

a) poetyzm …………………..
b) archaizm ……………………
c) neologizm ………………..
d) wulgaryzm ………………….

A. modry
B. gówniarz
C. dusiołek
D. macierz

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wskaż we fragmencie wiersza Białoszewskiego archaizm i neologizm.

Wracamy z pogrzebu, ciocia
– tu pięknie, las, po prostu retro
Ojciec, bo go odwiedziłem, mówi
– i dobrze się czuję, nie mam stresu,
a od stresu to można nogami powłóczyć

A. retro i stres
B. ciocia i powłóczyć
C. pogrzeb i powłóczyć
D. w tym fragmencie nie ma ani archaizmu, ani neologizmu

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

6. Przeczytaj podane fragmenty i stwierdź, który autor użył archaizmu.

A.
Serce roście, patrząc na te czasy!
Jan Kochanowski, XVI wiek

B.
Panny, na to się trzymajcie,
Małe kęsy przed się krajcie.
Słota O zachowaniu się przy stole, XV wiek

C.
Tak sobie przemile jadą
w tym realizmie najfeudalniejszym
Wisława Szymborska, XX wiek

D.
Idą panny żałobne: jedne, podnosząc ramiona
Ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa;
Drugie, w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa,
Inne, drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona…
Cyprian Kamil Norwid, XIX wiek

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

7. Przeczytaj wiersz Mirona Białoszewskiego, pt. Mironczarnia i powiedz: Jak nazywamy podkreślone w tekście wyrazy? W jaki sposób powstały?

męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń

niepotraf ………………………………………………………………………………………………………………….
cozrobień ………………………………………………………………………………………………………………..

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

8. Odszukaj i wypisz z wiersza neologizmy.

Pierwsza z brzękiem zbudziła się mucha,
Pierwsze liście powypełzły z drzew,
I deszcz pierwszy wdudnia mi do ucha
Rozegrzmiały w błyskawicach śpiew.

Tego śpiewu zgruch i rozgruch długi
Któż by pojął, któż pochwyciłby?
Rozbrykane, rozwierzgane strugi
Miażdżą o ziem pluskające łby.
Bolesława Leśmiana Pierwszy deszcz

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Neologizmy, archaizmy TEST – odpowiedzi

1. C.;
2. B.;
3. D.;
4. a) A., b) D., c) C., d) B.;
5. D.;
6. C. przemile;
7. neologizmy artystyczne (wyrazy utworzone przez poetę dla potrzeb konkretnego wiersza).
Powstały (jako rzeczowniki) od słów: „nie potrafić” i „co zrobić” (czasowników z partykułą i zaimkiem).
8. powypełzły, wdudnia, rozegrzmiały, zgruch, rozgruch

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Co to są neologizmy?

 

Archaizmy, neologizmy, zapożyczenia i żargon