TEST z Biblii

1. Podaj znaczenie słów.

a) biblion (gr.) – ……………………………………………………………………………………………………………………..
b) biblia ( l.mn.) – ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Która definicja Biblii jest prawdziwa?

Biblia to:
a) święta księga przedstawiająca historię przymierza Boga z człowiekiem.
b) zbiór pism judaistycznych.
c) święta księga judaizmu i chrześcijaństwa.
d) zbiór mitów i baśni wywodzących się z kultury Bliskiego Wschodu.

Odp. ……………………………

3. Co oznacza słowo „testament”?

a) dobrą nowinę
b) przymierze
c) apokalipsę
d) wiarę

Odp. ……………………………

4. Żydowska Tora to inaczej:

a) Księga Hioba
b) Pięcioksiąg Mojżesza
c) Ewangelie
d) Księga Kronik

Odp. ……………………………

5. Księga Rodzaju wchodzi w skład:

a) Starego Testamentu
b) Ksiąg Mądrościowych
c) Pięcioksięgu Mojżesza
d) Ksiąg Prorockich

Odp. ……………………………

6. Które z poniższych opowieści należą do Księgi Rodzaju?

a) stworzenie świata,
b) przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
c) ofiara Abrahama,
d) zniszczenie Sodomy i Gomory, e) nawrócenie Szawła

Odp. ……………………………

7. Wymień i uzasadnij 3 funkcje Biblii.

……………………………………………………………………, ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………, ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………, ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Uzupełnij schemat stworzenia świata.

Dzień pierwszy – stworzenie światła i ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień drugi – stworzenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..oddzielającego wody górne od dolnych.

Dzień trzeci – stworzenie lądu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień czwarty – stworzenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień piąty – stworzenie zwierząt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… i latających.

Dzień szósty – stworzenie zwierząt lądowych i ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień siódmy – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Co stracili, a co zyskali Adam i Ewa wypędzeni z raju?

Zapisz 3 straty i 3 zyski.

STRATY ZYSKI

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………

10. Uzupełnij podane wyrażenia, a następnie wyjaśnij ich znaczenie.

……………………………………………………………………………….. owoc – ……………………………………………………………………………..

wdowi ………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….. egipskie – ……………………………………………………………………………………………………………………………

11. Połącz wyrażenia z odpowiadającymi im znaczeniami.

A. jabłko Adama ……………….
B. Kainowe znamię …………….
C. żona Lota ……………………..
D. Salomonowy wyrok …………
E. Arka Noego …………………..
F. Sodoma i Gomora …………..
G. wieża Babel ……………………
H. manna z nieba ………………..

1. cudowny ratunek, dar od Boga
2. gniazdo rozpusty
3. przymierze
4. zamęt, bałagan
5. piętno zbrodniarza
6. chrząstka w krtani
7. ciekawość kobieca
8. mądry i sprawiedliwy

12. Wybierz 2 frazeologizmy z polecenia 4. i wyjaśnij ich biblijne pochodzenie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. O kim powiemy?

zabłąkana owieczka – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

judasz – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

samarytanin – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niebieski ptak – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Podaj definicję ewangelii.

Ewangelia – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Uporządkuj plan wydarzeń przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

a) ………… Obojętność kapłana i lewity.
a) ………… Zawiezienie rannego do gospody.
a) ………… Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha.
a) ………… Opatrzenie ran przez Samarytanina.
a) ………… Opłacenie kosztów pielęgnacji rannego.
a) ………… Obietnica uregulowania kosztów w drodze powrotnej.

16. Podaj dwa synonimy i dwa antonimy słowa miłosierdzie.

synonimy – ………………………………………………………………………
antonimy – ……………………………………………………………………….

17. Uzupełnij:

Przypowieść Postać Symbol
Przypowieść o synu marnotrawnym syn marnotrawny
ojciec
starszy brat
a) ……………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………
Przypowieść o talentach pan
pierwszy sługa
drugi sługa
trzeci sługa
d) ……………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………
f) …………………………………………………………………………………….
g) ……………………………………………………………………………………
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie zbójcy
ranny
kapłan, lewita
Samarytanin
h) ……………………………………………………………………………………
i) …………………………………………………………………………………….
j) …………………………………………………………………………………….
k) ……………………………………………………………………………………

– Bóg
– człowiek potrzebujący pomocy
– człowiek, który marnuje (zaprzepaszcza) swoje zdolności
– człowiek miłosierny
– człowiek żyjący pobożnie, ale nieumiejący wybaczać
– człowiek, który rozwija swoje talenty (dary, zdolności otrzymane od Boga)
– człowiek hojnie obdarowany przez Boga , który rozwija swoje talenty (umiejętności, zdolności)
– grzesznik, który się nawraca
– źli ludzie
– ludzie obojętni na krzywdę bliźnich
– Bóg

18. Streść Przypowieść o siewcy (w znaczeniu dosłownym).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Wypisz 6 przymiotów miłości zapisanych w Hymnie o miłości św. Pawła.

miłość – …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

20. Który z przymiotów miłości zapisanych w Hymnie o miłości św. Pawła jest dla Ciebie najważniejszy? Odpowiedź uzasadnij.

miłość ……………………………………………………………………. – …………………………………………………………… …………………………………………………………..

21. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa:

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
Wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TEST z Biblii – odpowiedzi

1.
a) biblion (gr.) – książka, zwój papirusu
b) biblia ( l.mn.) – księgi
2. c),
3. b),
4. b),
5. a), c),
6. a), c),
7.
• sakralna, ponieważ jest świętą księgą chrześcijan, a ST – świętą księgą wyznawców judaizmu
• kulturowa, ponieważ określa normy zachowań międzyludzkich
• dydaktyczna, ponieważ przekazuje konkretne wzorce postępowania
8.
Dzień pierwszy – stworzenie światła i oddzielenie go od ciemności.
Dzień drugi – stworzenie sklepienia niebieskiego oddzielającego wody górne od dolnych.
Dzień trzeci – stworzenie lądu i roślinności.
Dzień czwarty – stworzenie Słońca, Księżyca i gwiazd.
Dzień piąty – stworzenie zwierząt wodnych i latających.
Dzień szósty – stworzenie zwierząt lądowych i człowieka.
Dzień siódmy – odpoczynek, pobłogosławienie dzieła stworzenia, uczynienie dnia siódmego świętym
9.
STRATY ZYSKI
utracili niewinność nauczyli się odróżniać dobro od zła
zaczęli odczuwać ból odkryli swoje człowieczeństwo
stali się śmiertelni docenili siebie nawzajem

10.
zakazany owoc – rzecz niedozwolona i przez to pociągająca
wdowi grosz – ofiara, dar okupione wieloma wyrzeczeniami
ciemności egipskie – nieprzeniknione ciemności/plagi egipskie – dotkliwe wydarzenia, klęska, kara
11.
A. jabłko Adama 6. chrząstka w krtani
B. Kainowe znamię 5. piętno zbrodniarza
C. żona Lota 7. ciekawość kobieca
D. Salomonowy wyrok 8. mądry i sprawiedliwy
E. Arka Noego 3. przymierze
F. Sodoma i Gomora 2. gniazdo rozpusty
G. wieża Babel 4. zamęt, bałagan
H. manna z nieba 1. cudowny ratunek, dar od Boga
12.
• jabłko Adama – legenda głosi, że kiedy Adam dał się namówić na spróbowanie zakazanego owocu, kawałek jabłka utkwił mu w gardle.
• Arka Noego – Bóg postanowił zniszczyć ziemię i zgładzić ludzkość poprzez ogromny potop. Ponieważ Noe był człowiekiem prawym, Bóg postanowił go oszczędzić i kazał mu zbudować arkę,
w arce zaś skryć się z rodziną i zabrać po parze zwierząt wszelkiego gatunku. W ten sposób Noe i jego rodzina przetrwali potop i odnowili życie na Ziemi.
13.
zabłąkana owieczka – o kimś, kto się zgubił, kto popełnił błąd
judasz – o kimś, kto okazał się zdrajcą
samarytanin – o kimś, kto bezinteresownie niesie pomoc
niebieski ptak – o kimś, kto jest lekkoduchem, żyjącym z pracy innych
14.
Ewangelia – w starożytności termin ten używany był jako określenie nagrody dla osoby, która przynosiła dobrą nowinę, współcześnie wyraz ewangelia ma kilka znaczeń:
– utwór wczesnochrześcijański zawierający opis życia i naukę Jezusa;
– część mszy;
– Ewangelia (pisana wielką literą) – księga zawierająca teksty czterech ewangelistów, część Pisma Świętego Nowego Testamentu.
15.
2. Obojętność kapłana i lewity.
4. Zawiezienie rannego do gospody.
1. Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha.
3. Opatrzenie ran przez Samarytanina.
5. Opłacenie kosztów pielęgnacji rannego gospodarzowi.
6. Obietnica uregulowania kosztów w drodze powrotnej.
16.
synonimy – ofiarność, wielkoduszność
antonimy – okrucieństwo, bezduszność
17.
a) grzesznik, który się nawraca
b) Bóg
c) człowiek żyjący pobożnie, ale nieumiejący wybaczać
d) Bóg
e) człowiek hojnie obdarowany przez Boga, który rozwija swoje talenty (umiejętności, zdolności)
f) człowiek, który rozwija swoje talenty (dary, zdolności otrzymane od Boga)
g) człowiek, który marnuje, zaprzepaszcza swoje zdolności
h) źli ludzie
i) człowiek potrzebujący pomocy
j) ludzie obojętni na krzywdę bliźnich
k) człowiek miłosierny
18.
Siewca siał ziarno. Jedno padło na drogę, zostało podeptane i wydziobane przez ptaki. Inne poleciało na skały, ale ze względu na brak wilgoci uschło. Kolejne znalazło się między cierniami, a zagłuszone przez chwasty nie mogło wzrosnąć. Jeszcze inne padło na żyzną glebę, wyrosło i wydało stokrotny plon.
19.
miłość – cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie pamięta złego, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje
20.
Miłość cierpliwa jest – ponieważ oznacza to, że jeśli się naprawdę kocha – nie jest się skorym do gniewu, nie chowa się urazy, nie odpłaca się złem. Takiej właśnie postawy oczekuję od osoby, która kocha naprawdę i taką postawę sam chciałbym wobec ukochanej osoby prezentować.
Ponadto , według innej interpretacji Hymnu o miłości pocieszające dla człowieka jest to, że cierpliwa jest miłość Boga do nas. Ten miłosierny Ojciec wybacza nam naszą niedoskonałość i cierpliwie czeka na poprawę.
21.
Dopiero po śmierci, kiedy osiągniemy życie wieczne, poznamy pełnię miłości Boga do człowieka. To, czego doświadczamy podczas życia, jest jedynie namiastką miłości, której zaznają nieliczni zbawieni. Jedynie Bóg potrafi kochać w sposób doskonały. Nasza – ludzka miłość jest tylko niedoskonałym odbiciem doskonałej miłości Boga do człowieka.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Antyk i Biblia – TEST 1

Biblia – TEST 1

TEST z lektur 1.

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem

Biblia jako źródło związków frazeologicznych