Jak poprawić styl?

Jedną z metod jest używanie erudycyjnych terminów.

A

Analogia – równoległość, podobieństwo.

 • Analogiczne:
  – Analogiczne ujęcie tematu,
  – Analogiczna kompozycja utworu.
  – Analogiczne biografie bohaterów
  – Dzieła obu poetów cechuje pewna analogia.

Adekwatny – odpowiedni

 • Adekwatne: stwierdzenie, cytat, przykład to…
  – Oto obraz jest adekwatny do nastroju wiersza.

Antynomia – różnica, odrębność, nawet skrajne przeciwieństwo

– Utwór zbudowany jest na zasadzie antynomii.
– W wierszu poeta prezentuje antynomię dwóch światów…

B

Beletryzacja – wprowadzenie do tekstu elementów typowych dla literatury pięknej – fabuły, narracji.

– Autor poddał utwór beletryzacji, dokument wzbogacił o opisy, akcję, postacie bohaterów.
– Zabieg beletryzacji sprawia, że…
– Beletryzacja polega na…

D

Deformacja – odkształcenie, przeformowanie, zmiana kształtów naturalnych.

– Pisarz poddaje deformacji świat przedstawiony.

Degradacja – upadek, obniżenie stopy życiowej, utrata godności.

– Degradacja uczuć…
– Został zdegradowany do…

Deprecjonować – umniejszać

– Taki finał deprecjonuje bohatera.

Destrukcja – zniszczenie

– Jego krytyka okazała się destruktywna.
– Obraz z harmonijnego przekształca się w przestrzeń destrukcji.
– Był osobowością destruktywną.

Dylemat – problem, trudny wybór między racjami, alternatywa.

– Bohater stanął wobec dylematu…
– Dylemat polega na…
– Los stawiał bohatera przed dylematem…

E

Egalitaryzm – pogląd uznający równość wszystkich ludzi wobec czegoś

– Egalitaryzm śmierci, miłości, przemijania…
– Egalitaryzm jest cechą danse macabre w kulturze średniowiecza – śmierć zrównuje bowiem stany, nie uznaje różnic społecznych.

Ekspresja – wyrażenie przeżyć, uczuć

– Ekspresywny utwór, ekspresywna wypowiedź
– Ekspresywna narracja
– Obraz pełen ekspresji

Erudycja – wiedza i obeznanie w jakiejś dziedzinie, wszechstronna znajomość rzeczy

– Autor dziełem tym dowiódł nie byle jakiej erudycji.
– Bohater należy do erudytów, ludzi światłych i oczytanych.
– Oryginalnej urodzie towarzyszy nietuzinkowa erudycja.

Euforia – stan świetnego, radosnego samopoczucia, a także (w drugim znaczeniu) hałaśliwej, chorobliwej wesołości

– Popadł w euforię.
– Stan euforii okazał się przejściowy…

F

Frustracja – stan napięcia emocjonalnego, przygnębienia, poczucia niemocy

– W takiej sytuacji łatwo popaść w stan frustracji.
– Bohater okazał się biernym, sfrustrowanym młodzieńcem.
– W warunkach skrajnych łatwo rodzi się frustracja.

Futurystyczny – przyszłościowy, wychodzący w przyszłość (futurus = przyszły)

– Poglądy poetów należy nazwać futurystycznymi.
– Ten budynek ma prawdziwie futurystyczną bryłę.
– Spojrzenie autora jest jak najbardziej futurystyczne.

I

Iluzoryczny – oparty na iluzji, złudny, zwodniczy, pozorny

Iluzoryczne – nadzieje, wyobrażenia

– Szklane domy okazały się koncepcją iluzoryczną.
– Iluzoryczne ideały rzadko się realizują.

K

Kreacja – stwarzanie świata, postaci

– Kreacja bohatera literackiego w powieści zachwyca czytelnika.
– Autor kreuje świat swojego dzieła…
– Pisarz jawi się jako kreator nowego świata…
– To postać kreatywna, kreatywność należy do jej najcenniejszych cech.
– Aktor wykreował znakomitą postać…

M

Mimesis – mimetyczny, naśladowniczy, odtwarzający

– Jest to dzieło mimetyczne.
– Mimetyzm jako technika twórcza. Pojęcie pochodzi od Arystotelesa, nie oznacza kopiowania, lecz – odwrotnie niż wizja, kreacja, zupełne nieprawdopodobieństwo – oddaje i odzwierciedla różne postacie rzeczywistości.
– Mimetyzm w literaturze i sztuce.

Modyfikować – zmieniać, przekształcać, unowocześniać

– Dzieło zostało zmodyfikowane.
– Poeta poddał modyfikacjom schemat gatunku.
– Jest to przykład bohatera romantycznego, ale zmodyfikowany.
– Schemat postaci ulega modyfikacji.

P

Percepcja – proces poznawczy, odbiór, postrzeganie

– W toku percepcji utworu…
– Percepcja utworu okazała się zaskoczeniem dla samego autora.
– Nikt nie spodziewał się tak przychylnej percepcji dzieła.

R

Replika – odpowiedź na zarzuty, może być ustna lub pisemna

– Pisarz zareplikował natychmiast.
– To opowiadanie jest repliką na zarzut braku praktycyzmu…

S

Schematyzacja – układanie utworu według wzoru, szablonu, schematu

– Socrealiści stosowali w utworach schematyzację fabuły.
– Schematyczność, sztampowość – to negatywne cechy literatury.
– Schematyzm to grzech przeciw oryginalności spojrzenia.

Specyficzny – oryginalny, swoisty, typowy dla danej dziedziny

Specyfika – swoistość, osobliwość, specyficzność

– Specyfika utworu /specyfika ujęcia
– Specyfika spojrzenia na problem

Sugestywny – przekonywujący, trafiający do przekonania.

– Sugestywny obraz – gdy mowa o filmie, spektaklu, koncercie
– Sugestywny – przekaz, wykład, sugestywna wypowiedź
– Sugestywna wypowiedź

U

Uniformizm – jednolitość, brak zindywidualizowania

– Autor dokonał uniformizacji postaci.
– Nastąpiła uniformizacja w kulturze.

Uzurpować – przypisywać sobie prawo do czegoś, rościć niesłuszne pretensje.

– Nie uzurpuję sobie praw do wydawania opinii…
– Człowiek ten to uzurpator, bezprawnie zagarnął władzę…

W

Weryfikacja – sprawdzanie, badanie prawidłowości czegoś

– Poddam weryfikacji.
– Zweryfikuj swoje poglądy.
– Poeta weryfikuje dotychczasowe poglądy i prezentuje się w nowym świetle.
– Życie weryfikuje teoretyczne deklaracje…

 

Zobacz:

Jak to wyrazić inaczej?

Jak to napisać inaczej?