Wymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji.

 • Anafora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek.
 • Antropomorfizacja – uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich.
 • Apostrofa – bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata.
 • Epitet – określenie rzeczownika, najczęściej przymiotnik (wiosenne słońce) albo rzeczownik (morze łez).
 • Metafora (przenośnia) – niecodzienne połączenie słów , które daje nowe znaczenie.
 • Metonimia – wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje inny, pominięty (czytać Mickiewicza – w znaczeniu czytać wiersze Mickiewicza).
 • Oksymoron – pozornie bez sensu połączenie dwóch wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, co daje nową poetycką całość (zimny ogień).
 • Onomatopeja – wyraz dźwiękonaśladowczy (szeleści, tupie).
 • Peryfraza – to zastąpienie nazwy jakimś dłuższym opisem (tęcza – barwny łuk na błękicie).
 • Porównanie – wskazanie podobieństwa między dwoma zjawiskami, najlepiej bardzo różnymi.
 • Rym – powtórzenie takich samych lub podobnych układu głosek na końcu wersu lub zdania.
 • Hiperbola – przesadnia. Przedstawienie zjawiska, aby celowo wyolbrzymić jego cechy.
 • Elipsa – opuszczenie części zdania, której można się domyślać na podstawie poprzednich zdań albo kontekstu wypowiedzi.

Zobacz:

Czy środki stylistyczne są tylko w poezji?

Epitety i inne środki stylistyczne

Składniowe środki stylistyczne

Leksykalne i słowotwórcze środki stylistyczne