Powtórka z części zdania!

Części zdania jest pięć!

 • podmiot
 • orzeczenie
 • dopełnienie
 • przydawka
 • okolicznik

Orzeczenie

 • Do czego służy ta część zdania?
  Wyraża czynność lub stan podmiotu.
 • Jak szukać orzeczenia w zdaniu?
  Pytaj tak jak o czasownik:

  • co robi?
  • w jakim jest stanie?
  • co się z nim dzieje?
 • Przykłady orzeczeń:
  Ula odrobiła lekcje.
  Obraz wisi na ścianie.

Wyróżnisz:

 • Orzeczenie czasownikowe, czyli takie, które wyrażone jest czasownikiem w różnych czasach trybu oznajmującego, rozkazującego lub przypuszczającego, np. Zosia prasuje. Mama gotowała. Piotrek przeczytałby.

Uwaga! Orzeczenie może być też wyrażone czasownikiem w formie nieosobowej, ale takie orzeczenie spotkasz w zdaniach bezpodmiotowych, np. Napisano pracę. Posprzątano stołówkę.

 • Orzeczenie imienne – składające się z dwóch części: czasownika w formie osobowej (łącznika) – być, stać się, zostać oraz innej części mowy, którą nazywamy orzecznikiem, np.
  Maciek zostanie (łącznik) tancerzem (orzecznik = rzeczownik).
  Damian jest (łącznik) uparty (orzecznik = przymiotnik).

Jaka część mowy może być w zdaniu orzeczeniem?

 • Czasownik, np. Julka uwielbia książki przygodowe.

 

Podmiot

 • Do czego służy ta część zdania?
  Określa wykonawcę czynności. Nazywa osobę, zwierzę rzecz czy zjawisko, czyli oznacza to, o czym w zdaniu orzekasz za pomocą orzeczenia.
 • Jak szukać podmiotu w zdaniu?
  Pytaj jak o rzeczownik:

  • kto? co?
 • Przykłady podmiotów:

Zuzia jest moją siostrą.
Filip usnął na kanapie.
Był okropny deszcz.

Wyróżnisz:

 • Podmiot szeregowy, czyli podmiot składający się z szeregu wyrazów. Wyrazy w podmiocie szeregowym są równorzędne, np. Ania i Kasia mają świetne oceny.
 • Podmiot domyślny – tak powiesz o podmiocie, którego w zdaniu nie ma, a którego możesz się domyśleć z kontekstu zdania, np. Odłożyliśmy pójście do kina na sobotę. (kto? – my = podmiot domyślny).

Zapamiętaj!
Są zdania, w których nie ma podmiotu. Takie zdanie, w którym nie ma podmiotu i nie można się go domyślić, jest zdaniem bezpodmiotowym, np. Chmurzy się. Nakarmiono koty.

Jaka część mowy może być w zdaniu podmiotem?

 • Rzeczownik w mianowniku, np.

Gosia ugotowała barszcz.
Michał jest prymusem.
Miłość przerażała Kacpra.

 • Bezokolicznik, np.

Czytać jest przyjemnie.

 • Imiesłów, np.

Malujący zostali nagrodzeni.

 • Zaimek rzeczowny, np.

On nie umie prasować.

Ważne! Na teście może pojawić się pytanie dotyczące podmiotu gramatycznego i logicznego.

 • Podmiot gramatyczny to podmiot, który jest rzeczownikiem w mianowniku, np. Ola zna włoski.
 • A podmiot logiczny to podmiot, który jest rzeczownikiem w innym przypadku niż mianownik, np.
  Zabrakło nam wody. (rzeczownik w celowniku)
  Nie ma na to zgody.
  Przybyło wielu gości.

  Matyldzie jest gorąco. (rzeczownik w celowniku)

 

Dopełnienie

 • Do czego służy ta część zdania?
  Określa orzeczenie. Uzupełnia informacje o orzeczeniu.
 • Jak szukać dopełnienia w zdaniu?
  Na pewno przy orzeczeniu. Pytaj jak o przypadki:

  • kogo? czego?
  • komu? czemu?
  • kogo? co?
  • z kim? z czym?
  • o kim? o czym?
 • Przykłady dopełnień:

Słucham muzyki.
Gotuj zupę.
Myślę o tobie.

Wyróżnisz:

 • Dopełnienie bliższe, czyli takie, które przy zmianie konstrukcji zdania z czynnej na bierną staje się podmiotem i zmienia swoją funkcję w zdaniu, np. Majka napisała artykuł (dopełnienie). Artykuł (podmiot) został napisany przez Majkę.
 • Dopełnienie dalsze, czyli takie, które przy zmianie konstrukcji zdania z czynnej na bierną nie zmienia się, np.
  Majka dała mi (dopełnienie dalsze) prezent (dopełnienie bliższe).
  Prezent (podmiot) został mi (dopełnienie dalsze) dany przez Majkę.

Jaka część mowy może być w zdaniu dopełnieniem?

 • Rzeczownik w różnych przypadkach (oprócz mianownika i wołacza), np. Jutro opowiem o filmie.
 • Bezokolicznik, np. Marcin umiał zakończyć rozmowę.
 • Zaimek rzeczowny, np. Ona myślała o tobie.

 

Przydawka

 • Do czego służy ta część zdania?
  Określa rzeczownik.
 • Jak szukać przydawki w zdaniu?
  Na pewno obok rzeczowników. Pytaj o nią:

  • jaki? jaka? jakie?
  • który? która? które?
  • czyj? czyja? czyje?
 • Przykłady przydawek:

Kinga dała Markowi książkę Idy.
Byłam na balu z moim bratem.

Jaka część mowy może być w zdaniu przydawką?

 • Rzeczownik: Film Damiana był świetny.
 • Liczebnik: Przyniosę ci jutro dwanaście płyt.
 • Zaimek: Uwielbiam się bawić z moją siostrą.
 • Przymiotnik: Obejrzałem interesujący program.
 • Imiesłów: Uśpiłem płaczące dziecko.

 

Okolicznik

 • Do czego służy ta część zdania?
  Okoliczniki najczęściej określają czasowniki lub przymiotniki. Mówią o okolicznościach wykonywanych czynności. Okolicznik określa czas, miejsce lub cel jakiegoś działania. Okoliczników jest tyle, ile różnych określeń czynności.
 • Jak szukać okolicznika w zdaniu?
  Pytaj o niego:

  • gdzie?
  • skąd?
  • kiedy?
  • dokąd?
  • jak długo?
  • w jaki sposób? po co?
 • Przykłady okoliczników:

Byłem wczoraj na basenie.
Marzena pracowała w piekarni.
Miłka spała spokojnie.

Wyróżnisz:

 • Okolicznik miejsca – pokazuje, w jakim miejscu dana czynność się odbywa. Jak rozpoznać okolicznik miejsca?
  Pytaj: gdzie? dokąd? skąd? którędy?
  Siedzieliśmy na ławce.
  Mieszkam w Elblągu.
 • Okolicznik czasu – określa czas, w jakim odbywała się dana czynność. Jak rozpoznać okolicznik czasu?
  Pytaj: kiedy? odkąd? jak długo? jak często?
  Położyłem się dopiero o świcie.
  Od rana sprzątam w pokoju.
 • Okolicznik przyczyny – wyjaśnia, z jakiego powodu coś się stało. Jak rozpoznać okolicznik przyczyny?
  Pytaj: z jakiej przyczyny?
  Zrobiłem to ze strachu.
  Ola płakała ze złości.
 • Okolicznik stopnia (inaczej miary) – określa intensywność wykonania czynności. Jak rozpoznać okolicznik stopnia?
  Pytaj: jak? w jakim stopniu? jak bardzo? ile?
  Ula jest niezwykle miła.
  Pisałam bardzo szybko.
  Jestem prawie gotowa.
 • Okolicznik sposobu – nazywa sposób wykonania jakiejś czynności. Jak rozpoznać okolicznik sposobu?
  Pytaj: jak? w jaki sposób?
  Uciekał szybko.
  Pisał starannie.
 • Okolicznik celu – określa cel opisywanej czynności. Jak rozpoznać okolicznik celu?
  Pytaj: w jakim celu? po co?
  Idę do apteki po lekarstwa.
  Idę na przedstawienie do teatru.
 • Okolicznik przyzwolenia – mówi o takich warunkach, które powinny przeszkodzić, a nie przeszkodziły w wykonaniu czynności. Jak rozpoznasz okolicznik przyzwolenia?
  Pytaj: pomimo co? mimo czego?
  Mimo śniegu pojechaliśmy do lasu.
  Pomimo bólu wstałam z łóżka.
 • Okolicznik warunku – mówi o warunkach, od których zależy, czy czynność się odbędzie, czy nie. Jak rozpoznać okolicznik warunku? Pytaj: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?, np.
  Na wypadek deszczu weź płaszcz przeciwdeszczowy.
  W przypadku choroby zostanę w domu.

 

Jaka część mowy może być w zdaniu okolicznikiem?

 • Rzeczownik, np. Wieczorem padało.
 • Przysłówek, np. Mieszkam daleko od Anki.
 • Zaimek przysłowny, np. Tam zostawiłam torbę.
 • Imiesłów przysłówkowy współczesny, np. Pisał, słuchając muzyki.

 

Zadania

Zadanie 1.

Z podanych zdań wypisz okoliczniki:

A. Wróciłem z kina.
B. Jadę jutro do Krakowa.
C. Wstałam o świcie.
D. Wieczorem padało.

Odpowiedź:

 1. z kina
 2. jutro do Krakowa
 3. o świcie
 4. wieczorem

Zadanie 2.

W którym ze zdań został użyty okolicznik warunku?

A. Jutro opowiem ci o książce.
B. Film Damiana był świetny.
C. Na wypadek deszczu weź parasol.
D. Michał był prymusem.

Odpowiedź: C.

Zadanie 3.

Jaką częścią mowy jest w podanym zdaniu dopełnienie?
Ona myślała o tobie.

A. przymiotnikiem
B. zaimkiem rzeczownym
C. rzeczownikiem
D. czasownikiem

Odpowiedź:: B.

Zadanie 4.

Dokończ zdanie.
Podmiot gramatyczny to…

Odpowiedź: Podmiot gramatyczny to podmiot, który jest rzeczownikiem w mianowniku.

Zadanie 5.

Poniżej podane wypowiedzenie przekształć na zdanie z orzeczeniem czasownikowym.
Narcyzm to bezkrytyczne umiłowanie siebie, zwłaszcza zachwycanie się sobą.

Odpowiedź:
Narcyzm jest bezkrytycznym umiłowaniem siebie, zwłaszcza zachwycaniem się sobą.

 

Zobacz:

Części zdania. Podstawowe informacje.

Części mowy – powtórka

Części mowy a części zdania

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/2-czesci-zdania