Pytanie na maturze może brzmieć następująco:

Zaklasyfikuj podane wyrazy do odpowiednich części mowy…

Najpoważniejszą pomyłką, jaka może przydarzyć się w trakcie udzielania odpowiedzi na pytanie z gramatyki, jest pomylenie pojęć odnoszących się do dwóch tytułowych klasyfikacji.

 • Wyrazy jako element języka polszczyzny, dzielimy na części mowy.
 • Natomiast jako części zdania możemy określić te wyrazy, które zostały użyte w danym analizowanym zdaniu.

Oba te podziały są więc oparte na różnych kryteriach i czemu innemu służą. Dlatego nie wolno ich mylić.

Przyjrzyjmy się poniższym zdaniom.

 1. Książka leży na półce.
 2. Wczoraj przeczytałem bardzo ciekawą książkę.
 3. W książkach można znaleźć inne interesujące poglądy.

Mimo różnej długości i różnej liczby wyrazów są to zdania pojedyncze, gdyż w każdym z nich występuje jedno orzeczenie. Orzeczenie to jedna z pięciu części zdania. W każdym z podanych zdań występuje rzeczownik książka, tyle, że w różnych formach fleksyjnych, czyli w różnych przypadkach. Rzeczownik to jedna z dziesięciu części mowy.

 • Jednakże w zdaniu pierwszym ten rzeczownik – wyraz „książka” – jest PODMIOTEM, tworzy z orzeczeniem związek główny, związek zgody.
 • W zdaniu drugim ten sam rzeczownik postawiono w bierniku. Odpowiada on na pytanie kogo? co?, czyli jedno z pytań dopełnia jest DOPEŁNIENIEM). Z orzeczeniem łączy się również, tyle że związkiem rządu.
 • W zdaniu trzecim do tego rzeczownika należałoby zamiast pytania w kim? w czym? postawić raczej trafniejsze pytanie gdzie? To jedno z pytań OKOLICZNIKA MIEJSCA.

Zapamiętaj!
Ten sam wyraz może być więc – w różnych zdaniach – podmiotem, dopełnieniem czy okolicznikiem. Za każdym razem pełni w zdaniu inną funkcję. PODZIAŁ WYRAZÓW NA CZĘŚCI ZDANIA UWZGLĘDNIA WŁAŚNIE FUNKCJĘ SKŁADNIOWĄ DANEGO WYRAZU W PODANYM ZDANIU. Zatem pytanie: „Jaką częścią zdania jest wyraz książka”? nie ma sensu, gdyż brakuje w nim zdania zawierającego ten wyraz.

Bez względu na to, jakie zdanie wymyślimy, wyraz „książka” pozostanie rzeczownikiem, jedną z najważniejszych części mowy. Ta klasyfikacja nie ma jednoznacznego kryterium – uwzględnia się tu przede wszystkim właściwości gramatyczne wyrazu i jego znaczenie. Najłatwiej zapamiętać wszystkie części mowy, jeśli podzieli się je na nieodmienne i odmienne.

 

CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI ZDANIA
ODMIENNE NIEODMIENNE
RZECZOWNIKI
CZASOWNIKI
PRZYMIOTNIKI
LICZEBNIKI
ZAIMKI (większość)
PRZYSŁÓWKI
SPÓJNIKI
PRZYIMKI
PARTYKUŁY
WYKRZYKNIKI
PODMIOT
ORZECZENIE
PRZYDAWKA
DOPEŁNIENIE
OKOLICZNIK

Wyrazy odmienne można łatwo rozróżnić na podstawie cech gramatycznych; tu warto wspomnieć, że chociaż rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez przypadki i liczby, to rodzaj gramatyczny charakteryzuje każdą z tych części mowy na innych zasadach.

 • Przymiotniki odmieniają się przez rodzaj (biały, biała, białe);
 • rzeczowniki rodzaj mają (wyraz „stół” jest rodzaju męskiego, wyrazowi „książka” przypisano rodzaj żeński, wyraz „okno” ma rodzaj nijaki).

 

Nieodmienne części mowy

 • Najłatwiej rozpoznać WYKRZYKNIKI. Są one przedstawieniem stanów emocjonalnych (och!, ach!) lub odgłosów (łup!, brzdęk!, trzask!).
 • PRZYSŁÓWKI nie powinny być przez nikogo mylone z przymiotnikami: wyraz „ładnie” jest przysłówkiem, „ładny” zaś to przymiotnik (odmienia się).
 • PARTYKUŁY są to wyrazy modyfikujące znaczenie innych wyrazów. Typowe partykuły to: nie, by, , -że, niech.
  Uwaga! Do tej klasy zaliczamy również wyrazy przypominające przysłówki: bodaj, chyba, już, jeszcze, niestety.
 • Najczęściej mylimy PRZYIMKI i SPÓJNIKI, chyba dlatego, że mogą one być bardzo krótkie, czasem nawet jednoliterowe (w, z są przyimkami, a, i są spójnikami). Obie te klasy różnią się przede wszystkim pod względem składni: przyimki wymagają, by rzeczownik (z którym tworzą wyrażenie przyimkowe) stał w określonym przypadku. Wyrażenia „pod stołem” albo „pod stół” są poprawne, gdyż przyimek pod ma rząd narzędnikowy lub biernikowy to znacz, że rzeczownik stół musi znaleźć się w narzędniku lub bierniku, w zależności od znaczenia całości. Konstrukcje „pod stołu”, „pod stole” są niepoprawne, gdyż formy fleksyjne rzeczownika nie spełniają składnikowych wymagań tego przyimka. Tymczasem w konstrukcjach: „i stół”, „i stołu”, „i stołem” nie widać niczego dziwnego czy niepoprawnego. Oto zdania, które tego dowodzą:
  • Przynieśli fotele i stół.
  • Nie zapominaj przetrzeć półek i stołu.
  • Zajmijmy się gośćmi i stołem.

Uwaga!
Gdy na ustnej maturze z polskiego okaże się jakikolwiek rozbiór zdania, pamiętajmy przede wszystkim o tym, by nie pomieszać terminów. Najlepiej wszystkie wyrazy opisać dwukrotnie – na wykresie jako części zdania. Jest to uzasadnione, gdyż wykres przejrzyście ilustruje związki składnikowe między częściami zdania. Wykonamy wtedy rozbiór logiczny zdania. Tu użyjemy tylko pięciu terminów – PODMIOT, ORZECZENIE, PRZYDAWKA, DOPEŁNIENIE i OKOLICZNIK. Do tego dochodzą – ewentualnie – ważniejsze odmiany niektórych z nich.

Zobacz:

Części mowy – powtórka

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części zdania. Podstawowe informacje.