Wypisz ze zdań zaimki i określ ich rodzaje.

Kto się lubi, ten się czubi.
Jak ty mnie, tak ja tobie.

kto – zaimek rzeczowny, względny
się – zaimek zwrotny
ten – zaimek przymiotny, wskazujący
jak – zaimek przysłowny, względny
ty – zaimek rzeczowny, osobowy
mnie – zaimek rzeczowny, osobowy
tak – zaimek przysłowny, wskazujący
ja – zaimek rzeczowny, osobowy
tobie – zaimek rzeczowny, osobowy

Zapamiętaj!

1. Zaimki ze względu na część mowy, którą zastępują, dzielimy na:

 • zaimki rzeczowne – odpowiadają na pytania rzeczownika (kto?, co?) – ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, kto, co, nikt, nic;
 • zaimki przymiotne – odpowiadają na pytania przymiotnika (jaki?, jaka?, jakie?) – ten, ta, to, ci, te, tamten, taki, mój, twój, nasz, wasz, jaki, który, czyj;
 • zaimki przysłowne – odpowiadają na pytania przysłówka (jak?, gdzie?, kiedy?) – tak, tu, tam, wtedy, jak, gdzie, kiedy;
 • zaimki liczebne – odpowiadają na pytania liczebnika (ile?) – ile, tyle.

2. Ze względu na znaczenie dzielimy zaimki na:

 • osobowe (np. ja, ty, my…),
 • zwrotny (się),
 • dzierżawcze (mój, twój, nasz…),
 • wskazujące (ten, ta, to, ów, tamten…),
 • pytające (kto?, co?, który?, jaki?, gdzie?…),
 • względne (łączące zdanie podrzędne z nadrzędnym, np. kto, co, który, jaki, gdzie…),
 • nieokreślone (ktoś, coś, jakiś…),
 • przeczące (nikt, nic…),
 • upowszechniające (każdy, wszyscy, zawsze).

 

Zobacz:

Zaimek

Zaimek TEST