1. Która definicja Biblii jest prawdziwa?

Biblia to:
a) święta księga przedstawiająca historię przymierza Boga z człowiekiem.
b) zbiór pism judaistycznych.
c) święta księga judaizmu i chrześcijaństwa.
d) zbiór mitów i baśni wywodzących się z kultury Bliskiego Wschodu.

2. Co oznacza słowo „testament”?

a) dobrą nowinę
b) przymierze
c) apokalipsę
d) wiarę

3. Księga Rodzaju wchodzi w skład:

a) Starego Testamentu
b) Ksiąg Mądrościowych
c) Pięcioksięgu Mojżesza
d) Ksiąg Prorockich

4. Motyw „vanitas” – marności, nietrwałości świata znajdziemy w:

a) Pieśni nad Pieśniami
b) przypowieści o siewcy
c) Apokalipsie św. Jana
d) Księdze Koheleta

5. Żydowska Tora to inaczej:

a) Księga Hioba
b) Pięcioksiąg Mojżesza
c) Ewangelie
d) Księga Kronik

6. Za autora większości psalmów uważa się:

a) żydowskiego króla-poetę Dawida
b) żydowskiego króla Salomona
c) wędrownych pieśniarzy
d) św. Pawła

7. Wskaż charakterystyczne cechy psalmów:

a) podniosły styl
b) rytmiczny język
c) obecność narratora wszechwiedzącego
d) paralelizmy składniowe

8. Która definicja psalmów jest prawdziwa?

Psalmy to:
a) zbiór hymnów pochwalnych sławiących Boga
b) krótkie formy narracyjne opowiadające o stworzeniu świata
c) utwory poetyckie o charakterze modlitewnym, śpiewane zazwyczaj przy akompaniamencie instrumentu strunowego
d) zbiór hymnów opiewających mękę Chrystusa

9. Przypowieści biblijne to:

a) przysłowia
b) utwory paraboliczne, zawierające plan znaczeń dosłownych i plan znaczeń alegorycznych bądź symbolicznych
c) utwory narracyjne o schematycznej fabule, zawierające pewne uniwersalne prawdy o świecie i człowieku
d) utwory liryczne przepełnione zawiłą symboliką

10) Przypowieści są częścią:

a) Dziejów Apostolskich
b) Ewangelii
c) Nowego Testamentu
d) Księgi Kronik

11) Problem niezawinionego cierpienia zawiera:

a) Apokalipsa św. Jana
b) Księga Rodzaju
c) Pieśń nad Pieśniami
d) Księga Hioba

12) Które z poniższych opowieści należą do Księgi Rodzaju?

a) stworzenie świata
b) przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
c) ofiara Abrahama
d) zniszczenie Sodomy i Gomory
e) nawrócenie Szawła

13) Co oznacza słowo „ewangelia”?

a) opowieść
b) Dobrą nowinę
c) dziękczynienie
d) nadzieję

14) Autorem Hymnu o Miłości jest:

a) św. Paweł
b) Jezus Chrystus
c) św. Jan
d) król izraelski Dawid

15) Które z obrazów zawarte są w Objawieniu św. Jana?

a) kazanie na górze
b) wizja potopu i budowa arki przez Noego
c) czterech jeźdźców Apokalipsy
d) wizja Nowego Jeruzalem
e) smok walczący z niewiastą

16) Apokalipsa św. Jana to księga uniwersalna mówiąca o:

a) miłości i nienawiści
b) walce dobra ze złem
c) chaosie i upadku ludzkości
d) prawości
e) przywracaniu ładu na świecie


17. Wulgata to:

a) przekład całej Biblii na język łaciński dokonany przez św. Hieronima w IV w. n.e.
b) przekład Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki, dokonany w Aleksandrii na przełomie III-II w. p.n.e.
c) pierwszy polski przekład Biblii
d) przekład Biblii obowiązujący w kościele rzymsko-katolickim

18. Pierwszym polskim przekładem Biblii jest:

a) Wulgata
b) Biblia królowej Zofii
c) Biblia Jakuba Wujka
d) Biblia gdańska


19. Cytat „Na początku było słowo…” pochodzi z:

a) Księgi Rodzaju
b) Ewangelii św. Mateusza
c) Ewangelii św. Jana
d) Apokalipsy św. Jana

20) Poniższy cytat:

Wy jesteście solą ziemi […]
Wy jesteście światłością światła, nie może
się ukryć miasto położone na górze…

to fragment:

a) Księgi Wyjścia
b) Kazania na górze
c) Listu św. Pawła do Koryntian
d) przypowieści o robotnikach pracujących w winnicy

21) Poniższy fragment:

… nie szuka poklasku
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego…

pochodzi z:

a) Pieśni nad Pieśniami
b) Psalmu Dawidowego
c) Hymnu o Miłości św. Pawła
d) Księgi Hioba

22) Poniższy fragment:

Marność nad marnościami
wszystko marność.
Jaki pożytek ma człowiek z całego
swego trudu,
który znosi pod słońcem?
Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi,
ale ziemia trwa na wieki…

pochodzi z:

a) Wstępu do Lamentacji
b) Księgi Psalmów
c) Księgi Koheleta
d) Apokalipsy św. Jana

23. Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych wywodzących się z tradycji biblijnej:

a) zakazany owoc – ………………………………………………………………………………………………………………………
b) manna z nieba – ……………………………………………………………………………………………………………………….
c) niewierny Tomasz – …………………………………………………………………………………………………………………..
d) hiobowa wieść – ………………………………………………………………………………………………………………………..
e) trąby jerychońskie – …………………………………………………………………………………………………………………..
f) Sodoma i Gomora – ……………………………………………………………………………………………………………………
g) wdowi grosz – …………………………………………………………………………………………………………………………..
h) zamienić się w słup soli -– …………………………………………………………………………………………………………..

24. Kto wypowiada podane niżej kwestie? Wpisz imię postaci biblijnej, domyślając się z kontekstu, o kogo chodzi:

a)

Przywdziałem wór na swe ciało,
czołem w proch uderzyłem,
oblicze czerwone od płaczu,
w oczach już widzę pomrokę,
choć rąk nie zmazałam występkiem
i modlitwa moja jest czysta…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………..

b)

… wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł:
Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego,
wasza to rzecz.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………..

c)

Wstańże, moja przyjaciółko,
moja piękna i chodź […]
Daj mi oglądać swoje oblicze,
daj mi usłyszeć swój głos,
gdyż słodki jest twój głos
i pełna wdzięku twoja postać.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………..

d)

I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał
im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was
daję; to czyńcie na pamiątkę moją…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………..

25. W podanych niżej fragmentach wierszy brakuje postaci biblijnych, wpisz je, domyślając się z kontekstu, kogo autor ma na myśli.

a)
[…] Musimy od niego
ciągnąc konstrukcje sprytne jak pienia ………………………………………………………..? (czyje?)
– on łechtał Lewiatana w jęzor, on mu żuchwy
rozwierał sławiąc rozkosze ziewania,
w brzuchu markował sytość.
Ernest Bryll

b)
[…] fruwały ptaki niebieskie
rósł kąkol nieogolony
pacholę podawało koszyk na pustyni
dzień się nachylił
na Taborze …………………………………….? jaśniał jak śnieg…”
Ks. J. Twardowski

c)
Bądź cierpliwa jak ……………………
skrzętna jak …………………………….
upragniona jak …………………………
chytra jak ………………………………..
pokorna jak ……………………………..
A Kamieńska

d)
Jeszcze raz człowiek z gnoju – ………………………………
bierze do ręki berło jabłko
i żonie mówi żono moja
i dzieciom mówi dzieci moje …………………………………
T. Nowak

e)
Obejrzałam się podobno z ciekawości
Ale prócz ciekawości mogłam mieć inne powody
Obejrzałam się z żalu z miską ze srebra
Przez nieuwagę – wiążąc rzemyk u sandała
Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark
męża mojego ……………………………………..
Wisława Szymborska

Odpowiedzi

1. a.c;
2. b;
3. a, c;
4. d;
5. b;
6. a;
7. a,b,d;
8. a,c;
9. b,c;
10. b,c;
11. d;
12. a,c,d;
13. b,
14. a,
15. c,d,e;
16. b,c,e;
17. a,d;
18. b;
19. c;
20. b;
21. c;
22. c;
23.
a) zakazany owoc – coś niedozwolonego, zakazanego,
b) manna z nieba – niespodziewany dar losu,
c) niewierny Tomasz – ktoś nieufny, sceptyczny,
d) hiobowa wieść – tragiczna wiadomość,
e) trąby jerychońskie – bardzo głośne, hałaśliwe dźwięki,
f) Sodoma i Gomora – symbol rozpusty, grzechu,
g) wdowi grosz – ostatnie pieniądze wydane przez kogoś ubogiego,
h) zamienić się w słup soli – być zaskoczonym, zdumionym z jakiegoś powodu,
24.
a) Hiob,
b) Poncjusz Piłat,
c) Oblubieniec,
d) Jezus Chrystus,
25.
a) Jonasz,
b) Jezus,
c) Sara, Rebeka, Rachel, Lea, Hagar,
d) Hiob,
e) Lot

Zobacz:

TEST z Biblii

Biblia – TEST 1

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem