Zdania klucze

Jak zakończyć pracę?

Zakończyć powrotem do własnego odkrywczego pomysłu

 • Nie było trudno obronić pozornie dziwną teorię.
 • Podobno wartość dzieła mierzy się ilością możliwych odczytań. Mam nadzieję, że znalazłem jeszcze jedno.
 • I tak oryginalna teoria okazała się zupełnie prawdopodobna.
 • Pomysł pisarza okazał się eksperymentem tak jak przewidywałem. Niepotrzebnie kolejne pokolenia traktują go tak serio.
 • Zakończę refleksją o swoim pomyśle mnie też zaskoczył!

Zakończyć refleksją o kompozycji

 • Kończąc, podkreślę kunszt kompozycyjny dzieła to jego najważniejsza cecha.
 • Wniosek końcowy musi zawierać uwagę o nowatorskiej kompozycji utworu.
 • Na koniec pragnę podkreślić wagę kompozycyjnych osiągnięć autora.
 • Na plan pierwszy w ocenie dzieła wysuwa się jego kompozycja.
 • Na koniec wniosek o strukturze utworu…
 • Na koniec powrócę na chwilę do zagadnień związanych z budową dzieła.
 • Zakończę wnioskiem o powiązaniu przesłania z kompozycją w tym utworze udało się to znakomicie.

Zakończyć tekst naukowy

 • Zakończeniem pracy niech będzie konsensus kilku poglądów.
 • Sukcesem przeprowadzonego wyżej procesu myślowego jest wniosek…
 • Suma wniosków nie jest może odkryciem, ale bardzo porządkuje materiał.
 • Owocem pracy tak humanistycznej, jak i dotyczącej nauk ścisłych powinna być nowa wartość, myśl, jakość. Niech będzie nią refleksja o…
 • W pracy przyjąłem metodę badawczą polegającą na analizie utworów. Czas na syntezę.
 • Praca okazała się spektrum kilku punktów widzenia.
 • Wynikiem analiz będzie wniosek…

Zakończyć powrotem do myśli o epoce, autorze, bohaterze z początku prac

 • A zatem romantyzm dopuszczał praktyczne, czy wręcz humorystyczne, ujęcie zagadnienia.
 • W analizowanych wyżej utworach autor ujawnił talent satyryka i niezwykłe poczucie humoru.
 • I oto autor zaskoczył nas… tradycyjnością ujęcia, zwłaszcza po szumnych zapowiedziach nowatorstwa.
 • W okresie modernizmu powyższe postawy okazały się dość typowe i popularne.
 • Utwór, który dogłębnie omówiłem, to tragifarsa połączenie humoru z tematem godnym tragedii.
 • Po pełnej analizie czynów i konstrukcji bohatera mogę zaliczyć go do grona postaci tragicznych.

Zakończyć notką, kim się okazał bohater

 • Bohater romantyczny okazał się bohaterem przegranym.
 • Lalka pozostała lalką pustą, ładną porcelaną bez duszy.
 • W finale mamy do czynienia z jeszcze jednym nawróconym zbrodniarzem.
 • Dowiódł swojego rycerstwa (szlachetności, wiary, uczciwości) okazał się postacią godną podziwu.
 • Z persony tragicznej pozostał mały, zalękniony człowieczek.
 • Nie wytrzymał próby obnażył oblicze oszusta (zdrajcy, tchórza, outsidera).
 • Kiedy maska spadła, oczom widzów ukazała się zmęczona, przeciętna twarz…

Zakończyć cudzym i własnym słowem

 • Koniec i bomba, kto czytał ten trąba. Tak kończy Gombrowicz „Ferdydurke” ja tylko cytuję i proszę czytelnika o wyrozumiałość.
 • „Nikt nie jest wolny od mówienia bredni”. Słowa Michaela Montaigne’a dodają otuchy, zwłaszcza jeśli w pracy znajdą się mylne poglądy…
 • „Non omnis moriar”. Złotą myśl Horacego można zastosować z powodzeniem i do tego znakomitego poety.
 • „Kobieto, puchu marny! Namiętny okrzyk Mickiewicza z IV części Dziadów uważam za bardzo trafne podsumowanie mojej pracy o postaciach kobiecych.
 • „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” powtórzę za Norwidem, by zamknąć rozważania o historii w dziełach literackich.

Zakończyć refleksją o ludziach (bohaterowie, autor)

 • Na końcu mała refleksja bohater, o którym tyle piszę, nigdy nie istniał. Ale codziennie spotykam podobne postacie.
 • Szereg postaci zostało tu wspomnianych. Co ich łączy? Idea wskazana w temacie.
 • W zakończeniu pracy przywołam autora tej lektury rzeczywiście jest reprezentantem nurtu, obrońcą, piewcą, orędownikiem idei.
 • Autorzy naszych lektur często nie sądzili, że ich utwory będą przedmiotem szkolnych prac i niech to będzie przestrogą dla piszących i zakończeniem mojego wypracowania.
 • Podsumuję: przewinęły się w powyższych rozważaniach osoby rozmaitych epok i przestrzeni. Bardzo różne. Wszystkie jednak potwierdzają myśl tematu.
 • Pisałem o kilku osobach ale z pełną świadomością, że są to postacie reprezentatywne dla całej społeczności.

Zakończyć refleksją o sobie

 • Praca nad tematem okazała się dla mnie nowym doświadczeniem.
 • Jestem zaskoczony własną tezą.
 • Bohaterowie i ich problemy nauczyły mnie pewnej życiowej mądrości.
 • Analiza utworu choć męcząca okazała się pouczająca.
 • I oto jestem ofiarą własnego wywodu myślowego zaprzeczam tezie postawionej we wstępie.
 • Z pozoru nudna analiza tego tekstu okazała się intelektualną przygodą!

Zakończyć z fasonem

 • Takie są moje ostateczne wnioski, a ich poszukiwanie okazało się dla mnie swoistą przygodą intelektualną.
 • Koniec pracy skłania mnie do powtórnego postawienia pytania z początku. A odpowiedź brzmi tak:
 • Zakończę pracę słowami prawdziwego autorytetu naszych czasów…
 • W finale pracy stwierdzam z zaskoczeniem, że nie należy zbyt pochopnie formułować tez wstępnych…
 • Powyższy wywód w pełni potwierdził (lub zakwestionował) założenie (tezę) postawioną w temacie na wstępie).

Zakończyć zaprzeczeniem tezy

 • Zaskakująco wywód zaprzecza tezie postawionej w temacie.
 • W zakończeniu sformułuję odmienną tezę.
 • Prawda okazała się odmienna od założonej w temacie.
 • I oto wnikliwa analiza doprowadza do wniosku, że nie jest tak, jak zakładaliśmy na początku.
 • Na koniec podsumuję wnioski dowodzą one, że temat zakładał tezę nieprawdziwą.

Zakończyć powrotem do wstępu

 • Myślę, że czas powrócić do wstępu moich rozważań, czas sprawdzić i ocenić prawdziwość postawionej tam tezy.
 • I oto jeden z paradoksów rzeczywistości. Zakończenie przemyśleń jest takie samo jak wstęp. Nie przynosi pewności, okazuje się początkiem, bo stawia kolejne pytania.

Zakończyć wnioskiem

 • Teraz, gdy pora kończyć, nie będę powtarzał tych argumentów, które wyżej przytoczyłem. Wniosek niech będzie krótką deklaracją mojego stanowiska…
 • Ostateczne moje twierdzenie brzmi następująco…
 • Swoją pracę pragnę „zaopatrzyć” w następujące podsumowanie:…
 • Być może (a nawet na pewno) nie wszystkie możliwe tytuły (wydarzenia, osoby) zostały tu ujęte i omówione. Lecz „wszystkie możliwe” nie są przecież konieczne, by móc pokusić się o podsumowanie…
 • Po analizie wymienionych tu utworów, po przemyśleniach i po próbach dyskusji z samym sobą, kończę następującym wnioskiem:…

Zakończyć oceną

 • Nadszedł czas na ostateczną ocenę (twórczości, czynów postaci, dzieła literackiego). Nie jest to zadanie łatwe pomimo powyżej napisanych słów…

Zakończyć cytatem

 • Sądzę, że będzie taktownym gestem wobec poety, o którym tyle już napisałam, jeśli zakończę swoją pracę cytatem z jego twórczości:…

Zakończyć zebraniem podsumowującym wcześniejszych argumentów

 • Czy udało mi się skonstruować odpowiedź na pytania, które stawia temat? Pozwolę sobie teraz zebrać uwagi końcowe…
 • W finale mojej pracy chcę zamieścić taką myślę, że sumującą wszystko co powiedziałam na ten temat, tezę.
 • Łatwo zacząć taki cykl przemyśleń, gorzej go zakończyć. Niech sumą wniosków będzie następujące stwierdzenie…
 • Jak powinny brzmieć podsumowania powyższych rozważań? Pogrupuję je następująco…

Zakończyć osobistym wyznaniem

 • Ujawniłem w tej pracy swoją duszę, swoje prawdziwe ja bo przecież fascynacje literackie są prawdą o mnie, są tym co rzeczywiście w człowieku jest autentyczne.
 • Ludzie mają różne zamiłowania czytelnicze i, oczywiście, mają prawo wyboru swoich lektur. Ja wybrałam właśnie ten a nie inny typ literatury i starałam się uczciwie umotywować dlaczego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wprowadzić nowy wątek?

Jak podkreślić wagę wypowiedzi?

Jak przywołać słowa bohatera?