I. Które z podanych poniżej wydarzeń historycznych znacząco wpłynęły na ukształtowanie się epoki renesansu?

a) wielkie odkrycia geograficzne
b) powołanie Świętej Inkwizycji
c) upadek Bizancjum
d) jednoczenie się państw po okresie roz­bicia feudalnego
e) noc św. Bartłomieja we Francji

2. Które z wymienionych niżej cech przypisałbyś kulturze renesansu?

a) świeckość
b) uniwersalizm
c) anonimowość
d) nawiązania do antyku

3. Autorem maksymy „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” jest:

a) Francesco Petrarca
b) Terencjusz
c) Pierre Ronsard
d) Epikur

4. Które ze starożytnych nurtów filozoficznych znalazły szczególne odzwierciedlenie w światopoglądzie renesansu?

a) stoicyzm
b) atomizm
c) epikureizm
d) sceptycyzm

5. Antropocentryzm to idea światopoglądowa wyrażająca się w:

a) uznaniu życia wiecznego za główny cel ludzkiego istnienia
b) uznaniu człowieka za miarę wszech-rzeczy
c) umiejscowieniu człowieka w centrum zainteresowania
d) nadawaniu przyrodzie ludziom cech

6. Które z wymienionych niżej cech najlepiej określają sztukę i architekturę renesansu?

a) prostota
b) dynamizm
c) harmonia
d) monumentalność
e) dysproporcja

7. Wśród wymienionych poniżej nazwisk twórców renesansu wskaż przedstawicieli reformacji:

a) Florian Ungler
b) Martin Luter
c) Katarzyna Medycejska
d) Jan Hus
e) król angielski Henryk VIII

8. Teorię predestynacji mówiącą, że człowiek jest z góry przeznaczony do zbawienia lub potępienia głosił:

a) luteranizm
b) kalwinizm
c) arianizm
d) husytyzm

9. Koncepcję człowieka jako istoty o skażonej naturze, niezdolnej do zdobycia samodzielnie zbawienia drogą dobrych uczynków głosił:

a) luteranizm
b) kalwinizm
c) arianizm
d) husytyzm

10. Renesansowy irenizm to:

a) idea zgodnego współistnienia różnych odłamów religijnych
b) idea załatwiania wszelkich konfliktów międzynarodowych na drodze pokojowej
c) model wychowania młodzieży w du­chu świeckim
d) filozofia szczęścia umiarkowanego

11. Twórcą fresków w Kaplicy Sykstyńskiej był:

a) Rafael Santi
b Albrecht Durer
c) Michał Anioł
d) Leonardo da Vinci

12. Bazylikę św. Piotra w Rzymie projektował:

a) Lucas Cranach
b) Michał Anioł
c) Bartolomeo Berrecci
d) Donato Bramante

13. Model literatury „niskiej”, zanurzonej w cielesności, operującej rubasznym dowcipem reprezentują:

a) François Rabelais
b) Francesco Petrarca
c) Klemens Janicki
d) Mikołaj Rej

14. Które z wymienionych wzorów osobowych odnajdziesz w literaturze odrodzenia?

a) wzór szlachcica-ziemianina
b) wzór idealnego władcy
c) wzór wytwornego dworzanina
d) wzór mnicha, świętego, ascety

15. Którego z wymienionych poniżej myślicieli renesansu cechował mądry sceptycyzm płynący z przekonania o ograniczoności i względności wszelkiego poznania?

a) Erazma z Rotterdamu
b) Michela de Montaigne’a
c) Niccolo Machiavellego
d) Thomasa More’a

16. Który z wymienionych myślicieli renesansu wyznawat zasadę o pierwotnej dobroci ludzkiej natury, którą można udoskonalić zespołem ćwiczeń, wiarą i karnością wobec boskich przykazań?

a) Erazm z Rotterdamu
b) Niccolo Machiavelli
c) Jan Kalwin
d) Andrzej Frycz Modrzewski

17. Cytat z pieśni Kochanowskiego: „Nie porzucaj nadzieje jakoć się kolwiek dzieje” uznałbyś za credo:

a) stoicyzmu
b) hedonizmu
c) epikureizmu
d) sceptycyzmu

18. Cytat z pieśń Kochanowskiego: „Chwalę szczęście stateczne: Nie chce li też być wieczne….” uznałbyś za credo:

a) stoicyzmu
b) epikureizmu
c) irenizmu
d) humanizmu

19. Które z wymienionych motywów odnalazłbyś w pieśniach Jana Kochanowskiego?

a) motyw niestałej, zwodniczej Fortuny
b) motyw Polski jako
tonącego okrętu
c) motyw świata jako teatru i ludzi jako marionetek
d) motyw rozdarcia między pokusami ciała a dążeniem duszy do wieczności
e) motyw niespełnionej miłości

20. Która z wymienionych fraszek Kochanowskiego ma charakter autobiograficzny?

a) O żywocie ludzkim
b) Do gór i lasów
c) Raki
d) Do
snu

21. Jakie gatunki publicystyczne uprawiano w renesansie?

a) felietony
b) eseje
c) dysertacje, traktaty
d) kazania sejmowe

22. Motyw wsi (w różnych ujęciach stylistycznych) występuje w następujących utworach:

a) Dworzanin polski Łukasza Górnickiego
b) Pieśń świętojańska o Sobótce Jana Ko­chanowskiego
c) Żeńcy Szymona Szymonowica
d) Do fraszek Jana Kochanowskiego

23. Które z wymienionych cech przypisałbyś dramatowi szekspirowskiemu?

a) zasada trzech jedności: miejsca, cza­su i akcji
b) współistnienie planu realistycznego i fantastycznego
c) nieprzedstawianie scen krwawych, dra­pieżnych
d) wyłącznie wysoki styl
e) zmienność, transformacja postaci

24. Vanitas — motyw nietrwałości świata zawiera:

a) fraszka Kochanowskiego O żywocie ludzkim
b) Kazania sejmowe Piotra Skargi
c) Sonety do Laury Petrarki
d) sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

25. Rozszyfruj podane cytaty, wpisując w wykropkowane miejsce kto, do kogo, o czym (o kim), w jakiej sytuacji mówi?

a)
„Boleścią się posilam, płacz ze śmie­chem mieszając,
Jednak smak tak w życiu, jak w śmierci odnoszę,
W takim bycie dla ciebie, pani, się znaj-duję”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)
„Miły wójcie, cóż się dzieje?

Aboć się ten z nas śmieje?
Mało śpiewa, wszystko dzwoni
Msza nie była jako łoni (jak przed ro­kiem)”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)
„Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia
Uchodzisz gorącego letnich dni promie­nia,
(…]
Ani mię za to winem, ani pój oliwą Bujne drzewa najlepiej dżdżem niebieskim żywą:

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)
„Skujmy talerze na talery skujmy,
A żołnierzowi pieniądze gotujmy!

Inszy to darmo po drogach miotali,
A my nie damy, bychmy w cale trwali?”
odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e)
„Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszystkim, co zebrał,

utonąć musi (…] Ten najmilszy okręt oj­czyzny naszej wszystkich
nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem
źle dzieje, gdy dziur jego nie zatkamy(…] zatonie, i z nim
my sami poginiemy(…]”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f)
„O nierządne królestwo i zginienia bliskie

Gdzie ani prawa rządzą, ani sprawiedli­wość ma miejsce
A wszystko złotem kupić trzeba…”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g)
„Szczęście twoje, że odszedł starosta na stronę,
Wzięłabyś była pewnie na boty czerwo­ne […]
Dobrze mieć, jako mówią, język za zębami.
I my mu dajmy pokój, choć żartuje z nami.”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h)
„Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!

Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubo­ści
Niebacznie za jźrząc duchowi zwierzchno­ści,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i)
„[…] Wszytki ludzkie frasunki umiesz wykorzenić,
A człowieka tylko nie w anioła odmienić,
Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
Złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje.
Ty wszytki rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie,
Jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie
Zawżdy niesiesz. […]”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

j)
„Gospodarzu nasz wybrany, Ty masz mieć wieniec kłosiany,
Gdy w ostatek zboża zatnie Krzywa kosa już ostatnie.”

odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26. W podanym fragmencie wiersza Zbigniewa Herberta pominięto imię bohatera jednej z szekspirowskich tragedii. Mając na względzie kontekst, spróbuj odgadnąć, o kogo chodzi, jak również, kto przemawia do tej postaci.

Tak czy owak musiałaś zginąć …………………………………………. nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie gli­nę ludzką
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowi­łeś chimery…

Kto mówi? – ………………………………………………………………………………………………..

 

Odpowiedzi:

1. a, c, d;
2. a, d;
3. b;
4. a, c, d;
5. b, c;
6. a, c, d;
7. b, d, e;
8. b;
9. a;
10. b;
11. c;
12. d;
13. a, d;
14. a, c;
15. b;
16. a, d;
17. a;
18. b;
19. a, c;
20. b;
21. c, d;
22. b, c;
23. b, e;
24. a, d;
25.
a) podmiot liryczny sonetów Petrarki do ukochanej Laury, o miłosnej udręce,
b) szlachcic z Krótkiej rozprawy… Reja do wójta o zaniedbywaniu przez kler obowiązków duszpasterskich,
c) upersonifikowana lipa czarnoleska z fraszki Na lipę do poety, zaprasza, by skrył się w jej cieniu,
d) podmiot liryczny Pieśni V Jana Kochanowskiego wzywa szlachtę, aby przygotowała pieniądz na opłacenie wojska zaciężnego,
e) Piotr Skarga w kazaniu przestrzega rodaków przed groźbą upadku ojczyzny,
f) Ulisses przemawia do obradujących, którzy postanowili pozostawić Helenę w Troi,
g) Oluchna do Pietruchy Żeńcy, postrzega przed zbyt hardym zachowaniem wobec starosty,
h) Podmiot liryczny Sonetu IV Sępa-Szarzyńskiego mówi do Boga o rozdarciu między pokusami ciała a dążeniem duszy do nieskończoności,
i) podmiot liryczny Trenu IX do stoickiej Mądrości, potrafiącej uniezależnić człowieka od energii i namiętności,
j) Panna VI do Gospodarza o końcu żniw;
26. do nieżyjącego Hamleta mówi Fortynbras