TEST z wiedzy o antyku

Uwaga! W niektórych pytaniach można wybrać kilka odpowiedzi.

1. Która z podanych definicji eposu jest prawdziwa?

a) Epos to utwór, którego bohaterami są wyłącznie postacie fantastyczne.
b) Epos to utwór, którego fabuła rozgrywa się wyłącznie w planie realistycznym.
c) Epos to utwór epicki, wierszowany, przedstawiający wielkie czyny bohaterskie na tle przełomowych wydarzeń historycznych.
d) Epos to rozbudowany utwór liryczny, zawierający sceny batalistyczne.

2. Iliada Homera opowiada o:

a) dziesięcioletnim przebiegu wojny trojańskiej;
b) epizodzie, jaki miał miejsce w dziesiątym roku wojny trojańskiej, którego bohaterem był Achilles;
c) wędrówce Eneasza po upadku Troi;
d) pojedynku pomiędzy Achillesem i Hektorem.

3. Historia rodu Labdakidów dotyczy miasta:

a) Ateny
b) Teby
c) Korynt
d) Chios

4. Które pary mitologicznych bohaterów połączono niewłaściwie?

a) Eros – Psyche.
b) Pigmalion – Hermiona.
c) Herkules – Dejanira.
d) Tezeusz – Klitajmestra.

5. Retardacja to zabieg stosowany w eposie, polega na:

a) wprowadzeniu stylu wysokiego do utworu;
b) wprowadzeniu rozbudowanego opisu w celu zwolnienia, zatrzymania akcji i wzbudzenia u czytelnika większego napięcia;
c) dynamizacji języka uzyskanej dzięki zastosowaniu czasowników ruchu;
d) wprowadzeniu do utworu postaci boskich.

6. Do podanych poniżej postaci dopisz ich najbardziej charakterystyczny atrybut: (np. Artemida – łuk i strzały)

Posejdon – ………………………………………………………………………………..
Urania – ……………………………………………………………………………………
Klio – ………………………………………………………………………………………..
Melpomena – …………………………………………………………………………….
Atena – ……………………………………………………………………………………..
Kaliope – ……………………………………………………………………………………

7. Archetypy są to:

a) pierwowzory ludzkich zachowań
b) dzieci Latony
c) niezmienne wyobrażenia tkwiące w zbiorowej świadomości
d) epigramaty greckie

8. Heksametr jest to:

a) przewodnik chóru w tragedii;
b) ideał wychowania u starożytnych Greków;
c) rytm wiersza charakterystyczny dla eposów Homera;
d) słynny mitologiczny potwór.

9. Mimesis to kategoria, według której:

a) sztuka powinna spełniać funkcje wychowawcze;
b) sztuka powinna naśladować naturę;
c) sztuka nie powinna przestrzegać reguł zawartych w Poetyce Arystotelesa;
d) sztuka powinna przedstawić jedynie postacie wysokiego stanu.

10. Spośród podanych poniżej nazwisk wskaż nazwisko komediopisarza greckiego:

a) Sofokles
b) Tyrtajos
c) Pitagoras
d) Epikur
e) Tukidydes
f) Arystofanes

11. Który z greckich filozofów jest autorem słynnej maksymy „Wiem, że nic nie wiem”?

a) Sokrates
b) Zenon z Kition
c) Epikur
d) Platon

12. Do charakterystycznych cech tragedii antycznej należy zaliczyć:

a) podniosły styl;
b) występowanie narratora;
c) przedstawianie w dramacie scen brutalnych, krwawych;
d) występowanie epejsodionów i stasimonów;
e) obecność koryfeusza – przewodnika chóru.

13. Dytyramb jest to:

a) oczyszczająca funkcja tragedii;
b) pieśń pochwalna ku czci Apollina i muz;
c) zabieg polegający na wyolbrzymieniu postaci lub zjawiska;
d) pierwotnie: podniosły hymn ku czci boga winnej latorośli Dionizosa, uroczysta pieśń pochwalna.

14. Istotę greckiej tragedii najlepiej charakteryzuje:

a) klęska bohatera, który postępował szlachetnie;
b) starcie dwóch równorzędnych racji, spośród których nie sposób dokonać wyboru;
c) uwikłanie bohatera w „winę niezawinioną” kończące się zwykle jego śmiercią;
d) walka dobra ze złem.

15. Katharsis to pojęcie oznaczające:

a) oczyszczającą funkcję tragedii;
b) wywołanie w widzu uczucia litości i trwogi oraz uwolnienie z tych uczuć;
c) sakralną funkcję tragedii;
d) transformację bohatera.

16. Tyrteizm to pojęcie oznaczające:

a) postawę cierpienia jednostki za ogół;
b) zdolność do wielkich czynów, przekraczających możliwości przeciętnego człowieka;
c) jeden z nurtów filozofii starożytnej;
d) poezję obywatelską, inspirującą do walki.

17. Parnas był siedzibą:

a) cyklopa Polifema
b) Zeusa i Hery
c) dziewięciu Muz
d) Ifigenii

18. Mit wyjaśniający cykliczność pór roku to:

a) mit o Korze i Demeter;
b) mit o kolistym czasie natury;
c) mit, którego bohaterem jest Artemida – bogini łowów;
d) mit, którego bohaterami są zantropomorfizowane żywioły przyrody.

19. Realistyczne postacie w eposie ulegają:

a) antropomorfizacji
b) hiperbolizacji
c) idealizacji
d) karykaturze

20. Wyjaśnij znaczenie podanych niżej związków frazeologicznych:

puszka Pandory – ……………………………………………………………………………………………………………………
róg obfitości – …………………………………………………………………………………………………………………………
jabłko niezgody – …………………………………………………………………………………………………………………….
stajnia Augiasza – …………………………………………………………………………………………………………………..
męki Tantala – …………………………………………………………………………………………………………………………
Ikarowe loty – …………………………………………………………………………………………………………………………..

21. Przeczytaj podane niżej informacje o postaciach z mitologii i wpisz ich imiona w wykropkowane miejsca:

a) Jej ulubionym (i poświęconym jej) zwierzęciem była łania – …………………………………………………………
b) Ich przewodnikiem był Apollo – …………………………………………………………………………………………………
c) Zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu Galatei – ………………………………………………………..
d) Porwana przez Zeusa, który ukazał się jej pod postacią byka – …………………………………………………….
e) Udusiły go dwa węże – …………………………………………………………………………………………………………….
f) Po tym, jak utraciła dzieci, Zeus zamienił ją w skałę – …………………………………………………………………….
g) Zabiła swoich synów-bliźniaków poczętych z Jazonem i na wozie zaprzężonym w smoki uleciała do Aten – ……………………………………………………………
h) Rzuciła na stół jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej” – …………………………………………………………………

22. Zastanów się, o jakiej postaci mitologicznej mówią poeci w przytoczonych poniżej cytatach. Wpisz jej imię w wykropkowane miejsce:

a)
To ja, …………………………………………………………..
A to jest moje miasto pod popiołem
A to jest moja laska i wstążki prorocze
Wisława Szymborska
b)
mocno przywiązany do drzewa dokładnie odarty
ze skóry …………………………………………………….. krzyczy
Zbigniew Herbert
c)
Powiedźcie mu, niech próżno nie frasuje głowy,
Bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy,
Skąd żadna ……………………………………………….,
żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, a tam ścieżki mylne
Jan Kochanowski

d)
Znów purpurową mnie piłką
Trafił……………………………………………… złotowłosy
I do igraszek z dziewczęciem
W barwnych sandałach zaprasza
Anakreont

e)
Więc go mroczne …………………….. spętały pośród
wirów Kocytu,
szyję ścisnąwszy obrożą
Erucjusz, I w. p.n.e.

f)
Taki był……………….…………., mieniąc się to w smoka.
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka
Jan Kochanowski

 

TEST z wiedzy o antyku – odpowiedzi

1) c;
2) b;
3) b;
4) b, d;
5) b;
6) trójząb; cyrkiel i kula; zwój papirusu; maska tragiczna; sowa; tabliczka i rylec;
7) a;
8) c;
9) b;
10) f;
11) a;
12) a, d, e;
13) d;
14) b;
15) a, b;
16) d;
17) c;
18) a;
19) c;
20) źródło niekończących się kłopotów, smutków i nieszczęść; symbol bogactwa, niewyczerpanych zasobów; punkt sporny, powód kłótni; bałagan, chaos; straszliwe cierpienia; działania szalone, bardzo ryzykowne, skazane na niepowodzenie;
21) a) Artemida; b) Muzy; c) Pigmalion; d) Europa; e) Laokoon; f) Niobe; g) Medea; h) Eris;
22) a) Kasandra; b) Marsjasz; c) Ariadna; d) Amor; e) Laokoon; f) Proteus

Zobacz:

TEST z lektur 1.

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem

Antyk i Biblia – TEST 1

Antyk i Biblia – TEST 2