ROMANTYZM

EUROPA 1798-1848 (1850)

 • 1798 – początek Wielkiej Rewolucji ­Francuskiej
 • 1848 – Wiosna Ludów
 • 1950 – startuje realizm

 

POLSKA 1818 (1822)-1863

 • 1818 – początek teoretyczny, rozprawa Kazimierza Brodzińskiego: O klasyczności i romantyczności
 • 1822 – Początek praktyczny – Ballady i romanse Adama Mickiewicza
 • 1863 – powstanie styczniowe.

………………………………………..

Typowe dla Polski

 • pierwszy temat: wolność ojczyzny, spisek, bunt;
 • mesjanizm narodowy – Polska Chrystusem narodów;
 • specjalna konstrukcja bohatera romantycznego

………………………………………………

Ludzie, dzieła (EUROPA)

Ideologia i fascynacje

Ludzie, dzieła (POLSKA)

Johann Wolfgang Goethe – pisarz przełomu epok, wielki preromantyk, twórca werteryzmu i faustyzmu.

George Byron – idol epoki, twórca bajronizmu.

 

Dzieła

Cierpienia młodego Wertera – powieść, która zapoczątkowała romantyzm, wyraziła nastrój młodych
i stała się biblią romantyków (Goethe).

Faust (Goethe) – wielkie dzieło romantyczne,
o rozczarowaniu wiedzą
i poszukiwaniu sensu istnienia.

Giaur – poemat epicki Byrona, oddający krąg zainteresowań romantyków.

……………………………………………

Sturm und Drang – epoka burzy i naporu

 • Wiara, uczucie, precz z kultem rozumu!
 • Weltschmerz – choroba wieku, ból świata
 • Jednostka ważniejsza niż zbiorowość!
 • Wolność, młodość, bunt
 • Tajemnica, zaświaty, irracjonalizm
 • Miłość jako pokrewieństwo dusz
 • Natura, folklor, Orient
 • Kult poezji i poety

Bohater:

 • typ werterowski
 • typ bajroniczny
 • bohater romantyczny

Gatunki, w których tworzono:

 • poemat epicki,
 • ballada,
 • poemat dygresyjny,
 • dramat romantyczny.
 • Adam Mickiewicz – pierwszy
  i najważniejszy wieszcz. Twórca walenrodyzmu, idei mesjanizmu narodowego, typu bohatera romantycznego.
 • Juliusz Słowacki, drugi wieszcz,
  w cieniu Mickiewicza. Twórca, winkelriedyzmu, filozofii genezyjskiej, szekspiryzmu romantycznego i poematu dygresyjnego.
 • Zygmunt Krasiński – romantyk arystokrata, wyznawca prowidencjalizmu.
 • Cyprian Kamil Norwid – poeta nowator, wyznawca kultu wielkich jednostek.

Dzieła

 • Konrad Wallenrod (Mickiewicz)
  – ważne dzieło dla Polaków – apoteoza spisku i konspiracji.
 • Dziady (Mickiewicz) – narodowy dramat romantyczny (Polska Chrystusem narodów).
 • Pan Tadeusz (Mickiewicz) – narodowy epos o rzeczpospolitej szlacheckiej.
 • Kordian (Słowacki) – narodowy dramat romantyczny (Polska Winkelriedem narodów).
 • Nie-Boska komedia (Krasiński)
  – dramat romantyczny o rewolucji.

Porównanie epok

Klasycyzm

 • rozum, doświadczenie, wiedza
 • autorytet uczonych i osiągnięć starożytnych
 • klasyczne, starożytne kanony sztuki (wg Arystotelesa i Boileau)
 • patriotyzm w postaci działań reformatorskich, legalizmu, działań parlamentarnych
 • ideał: wolnomyśliciel, erudyta, mędrzec
 • ideał piękna: klasyczny ład, harmonia, spokój

Romantyzm

 • serce, intuicja, uczucie
 • autorytet wiary prostego ludu
 • obalenie klasycystycznych kanonów sztuki,
 • wskrzeszenie dramatu szekspirowskiego,
 • nowe reguły i nowe gatunki
 • bunt, spisek, konspiracja, powstanie przeciw zaborcy
 • bohater romantyczny – gwałtowny, uczuciowy indywidualista, człowiek wyobcowany, samotny, mistyk, często poeta, zbuntowany przeciw światu i rozczarowany jego ideałami
 • niepokój, dysharmonia, bunt, ekspresja uczuć, tajemniczość, w literaturze, sztuce i filozofii

Dziedzictwo epoki

 • Nowy sposób myślenia: raz podważone zaufanie do wiedzy na zawsze pozostawi miejsce dla fantastyki i tworów wyobraźni w kulturze.Apoteoza uczuć, miłości i wrażliwości.
 • Typ werterowski i bajronowski w kulturze Europy – kult indywidualizmu.
 • Kult wolności – jednostki i narodu – w Polsce walka o wolność ojczyzny jako najważniejsze wyzwanie, czas powstania listopadowego.
 • W Polsce panteon dzieł narodowych; dramaty romantyczne i Pan Tadeusz, kanon poezji narodowej.
 • W Polsce mit spisku, konspiracji, kreacja tragicznego bohatera poświęcającego się za ojczyznę.
 • Apoteoza poezji i poety.

Tylko w Polsce!

W Polsce romantyzm stał się czymś więcej niż kolejną, błyskotliwą epoką literacką. Idee romantyzmu zdominowały literaturę polską, a osiągnięcia twórców tego okresu tworzą skarbnicę literatury narodowej.

Przyczyny

 • Romantyzm polski przypadł na szczególny okres w historii narodu: utrata niepodległości, klęska Napoleona, którego uznawano za ostatnią szansę odzyskania wolności, zabory, utworzenie podległego Rosji Królestwa Kongresowego.
 • Polityczny i światopoglądowy bunt młodego pokolenia – współgrają z nim idee epoki.
 • Po upadku powstania listopadowego nastąpiło upolitycznienie romantycznego światopoglądu, poezja przejęła rząd dusz, a poeta został uznany za narodowego przywódcę. W wielkich dramatach romantycznych (Dziady cz. III, Kordian) pojawiły się koncepcje mesjanizmu i winkelriedyzmu uzasadniające szczególną rolę Polski w dziejach świata.

Wielki patron – WILLIAM SZEKSPIR

Romantycy odnaleźli w twórczości Szekspira inspirację i natchnienie. Na wzór mistrza budują mroczną atmosferę swoich utworów, podejmują podobne tematy, fantastykę i grozę, przejmują kompozycję dramatu, odbiegającego od uporządkowanych norm klasycznych.

Nawiązania do Szekspira

 • Monolog Hamleta – właśnie słynne słowa „być albo nie być” stały się wzorem romantycznych monologów (improwizacji Konrada, monologu Kordiana na Mont Blanc).
 • Fantastyka – na wzór Szekspira romantycy wprowadzili do swoich utworów postacie fantastyczne, zjawy i wizje – dowodem choćby Dziady Mickiewicza (obrzęd dziadów).
 • Podobnie jak Szekspir romantycy przyjęli metodę czerpania tematów ze starych kronik i przekazów historycznych, sięgania do historii swojego kraju jako źródła inspiracji. Przykładem jest szereg dzieł: Grażyna i Konrad Wallenrod Mickiewicza.
 • Szczególne pokrewieństwo romantyzmu z metodą twórczą Szekspira ujawnia się w kompozycji dramatu romantycznego, gdyż jest on „unowocześnioną wersją” dramatu szekspirowskiego. To Szekspir pierwszy zerwał z regułami tragedii antycznej, „rozprzestrzenił” świat dramatu, zlikwidował jedność miejsca, akcji i czasu, wprowadził sceny zbiorowe i synkretyzm uczynił cechą dramatu.
 • Tragiczna miłość Romea i Julii odradza się w perypetiach bohaterów romantycznych, na przykład Gustawa, do niej nawiązuje też Cyprian Kamil Norwid w pięknym wierszu pt. W Weronie.

Ważne pojęcia związane z romantyzmem.

 • Ludowość – fascynacja kulturą ludu, twórcy czerpią inspiracje z podań i bajań ludowych. Wyraz literacki: Ballady i romanse Mickiewicza.
 • Orientalizm – fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu, jej bogactwem i egzotyką, Sonety krymskie Mickiewicza.
 • Mistycyzm – wiara w możliwość kontaktu ze światem pozaziemskim. Scena mistyczna – Dziady część II Mickiewicza.
 • Indywidualizm romantyczny – przypisywanie jednostkom wybitnym szczególnej roli dziejowej, wiara w ich moc. Wyraz literacki: kreacja bohatera romantycznego.
 • Historyzm – fascynacja historią, sięganie do kronik i źródeł historycznych po wątki i motywy tematyczne, szczególna fascynacja średniowieczem (Konrad Wallenrod).
 • Prometeizm – kult postawy poświęcenia i cierpienia dla ogółu – na wzór mitologicznego Prometeusza. Postacie Gustawa-Konrada, Wallenroda, Kordiana.
 • Mesjanizm narodowy – pomysł, że Polska jest zbawcą narodów, cierpi za wolność Europy:
  • w ujęciu Mickiewicza: Polska Chrystusem narodów,
  • w ujęciu Słowackiego: Polska Winkelriedem narodów.
 • Profetyzm – proroctwo, jasnowidzenie jako sposób poznania przyszłości. Najważniejsza scena profetyczna – Widzenie księdza Piotra, Dziady część IV.
 • Prowidencjalizm – teoria Krasińskiego: historia jest wynikiem wyroków Boskich, nie dziełem ludzkim. Wyraz literacki: finał Nie-Boskiej komedii Krasińskiego.

Ludzie

Johann Wolfgang Goethe Z biografii

 • Uczony, prawnik, przyrodnik, autorytet swoich czasów, ważna postać kultury niemieckiej, jego dom w Weimarze stał się mekką młodych.
 • Prekursor europejskiego romantyzmu uznawany jest także za wielkiego twórcę oświecenia – żył w latach 1749-1832.
 • Największe dzieła: Cierpienia młodego Wertera (biblia romantyzmu) i Faust.
Ważne

 • Wprowadza do kultury postawę werterowską, typ Wertera i modę na Weltschmerz – odczuwanie bólu świata przez wrażliwą jednostkę.
 • Podejmuje motyw szatana, rozczarowania wiedzą książkową, faustyzmu – tworząc arcydzieło życia – czyli Fausta.
 • W balladzie Król olch dokonuje równouprawnienia świata fantazji
  z realnym.

 

 

 

 

 

George Gordon Byron Z biografii

 • Skandalista i buntownik.
  Jego życie stało się legendą. Podróżnik, bojownik o wolność narodów, walczył po stronie greckich powstańców i w ich obozie umarł.
 • Idol swoich czasów – postać modna i pożądana w salonach.
 • Najważniejsze dzieła Giaur, Korsarz, Wędrowki Childe Harolda.
Ważne

 • Oryginalna twórczość Byrona fascynowała współczesnych. Zawdzięczamy mu typ bohatera bajronicznego i powieść poetycką Giaur.
 • Wprowadził do literatury kilka nowych gatunków literackich, między innymi poemat dygresyjny i powieść poetycką.
 • Za jego sprawą modna stała się postawa buntu, tajemniczości, odwrócenia od świata.
Adam Mickiewicz Z biografii

 • Związany z Litwą – kształcił się w Wilnie, ten epizod biografii znajduje swoje odzwierciedlenie w Dziadach.
 • Nieszczęśliwa miłość do Maryli Wereszczakówny ukształtuje typ romantycznej miłości w jego utworach.
 • Nie brał udziału w powstaniu listopadowym, co wywołało chęć rehabilitacji – w postaci dzieła narodowego, napisał Dziady część III.
 • Na emigracji przebywał w Paryżu i Lozannie – owocem tęsknoty za krajem jest Pan Tadeusz..
Ważne

 • Najważniejszy polski romantyk, wieszcz narodowy twórca dzieł narodowych.
 • Twórca ideologii mesjanizmu narodowego i hasła „Polska mesjaszem narodów”.
 • Kreator polskiego bohatera romantycznego.
 • Wprowadza do poezji folklor, fantastykę, mistycyzm, orientalizm.
 • Twórca nowych gatunków w polskiej literaturze: dramatu romantycznego, poematu epickiego – i tradycyjnego, ale ostatniego eposu.
 • Kreator narodowych mitów; apoteozy spisku i walki za kraj, tęsknoty emigranta, mitu szlacheckiego domu polskiego i słonecznej przeszłości ojczyzny.
Juliusz Słowacki Z biografii

 • Wychowywał się pod dużym wpływem matki – Salomei Bécu.
 • Odrzucony przez Ludwikę Śniadecką, podobnie jak Mickiewicz stworzył topos romantycznej, nieszczęśliwej miłości.
 • Nie wziął udziału w powstaniu listopadowym – ale ocenia je w Kordianie.
 • Wrażliwy indywidualista, skłócony z emigracją
  i Mickiewiczem – kreuje mit osamotnionego poety, wodza duchowego narodu.
Ważne

 • Jest twórcą specyficznej poetyki romantycznej.
 • Jego pomysł na mesjanizm narodowy to wzór bohatera szwajcarskiego – Winkelrieda.
 • Podejmuje wątki szekspirowskie (Balladyna, Kordian).
 • Wprowadza do polskiej literatury poemat dygresyjny (Beniowski).
 • Tworzy postać Kordiana – spiskowca i podróżnika, drugiego, ważnego bohatera romantycznego.
 • W wierszu Testament mój kreuje się na sternika okrętu, którym jest Polska.

 

 

 

 

 

Zygmunt Krasiński Z biografii

 • Wychowywany pod silnym wpływem dominującego ojca – generała Krasińskiego.
 • Arystokrata – ma to wpływ na postrzeganie rewolucji i powstania listopadowego.
 • Podróżnik z własnej woli, bywalec Europy i salonów, uczestnik romansów.
Ważne

 • Jako autor Nie-Boskiej komedii podjął temat rewolucji i nawiązał do Dantego.
 • Stworzył Orcia – bohatera dziecięcego.
 • Głosił prowidencjalizm – to Bóg decyduje o dziejach społeczeństw.
Cyprian Kamil Norwid Z biografii

 • Postać tragiczna – niezrozumiany przez współczesnych, samotny, złożony choroba.
 • Nieszczęśliwie kocha piękną damę Marie Kalergis – podróżuje, zatrzymuje się w Paryżu.
 • Nękany biedą i głuchotą umiera w przytułku.
 • Odkryty i doceniony dopiero przez modernistów polskich.
Ważne

 • Jest twórcą nowatorskiej poezji.
 • Podejmuje tematy filozoficzne, ponadczasowe, mniej narodowe.
 • Zamieszcza w poezji kult wielkich jednostek nierozumianych przez swoich współczesnych, odgrywających wielką rolę w historii i kulturze.
 • Używa nowych chwytów poetyckich: przemilczeń, neologizmów, znaków graficznych.

 

 

 

Aleksander Fredro Z biografii

 • Krytyka jego sztuk przez współczesnych spowodowała dziesięcioletnią przerwę w twórczości. Zarzucano mu nienarodowość utworów.
 • Po wielu latach i perypetiach udało mu się ożenić z ukochaną kobietą – rozwódką – Zofią Skarbkową.
Ważne

 • Jego komedie utrwalają szlachecką kulturę sarmacką mit polskiego dworu i tradycji – w pozytywnym, narodowym ujęciu.
 • Jest najważniejszym komediopisarzem polskim XIX wieku.
 • W Ślubach panieńskich parodiuje bohatera romantycznego typu werterowski. Przeciwstawia się koncepcji miłości nieszczęśliwej – propaguje typ uczucia szczerego i szczęśliwie zakończonego małżeństwem.

 

obacz:

Zestawienie lektur romantycznych

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-romantyzmu/preromantyzm-scharakteryzuj-zjawisko

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-wiedzy-romantyzmu-cz-1

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/przed-klasowka-z-romantyzmu