Język polski na tle innych języków słowiańskich.

Jak zacząć?

W znanych nam językach europejskich możemy obserwować podobieństwa językowe i w gramatyce, i w słownictwie. Na przykład: w polskim, angielskim i rosyjskim mamy podobny podział wyrazów na części mowy i części zdania. Podobieństwa językowe wyraźniejsze są w słownictwie – porównaj wyrazy: pol. siostra, brat; ros. siestra, brat; ang. sister, brother.

 

Przechodzisz do sedna wypowiedzi!

Jak powstają podobieństwa językowe?
Ich przyczyną mogą być wzajemne oddziaływania języków oraz ich pokrewieństwo językowe, czyli pochodzenie od wspólnego przodka – prajęzyka. Podane przykłady podobieństw języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego wiążą się ze wspólnym ich pochodzeniem od tzw. języka praindoeuropejskiego, którym posługiwano się ok. trzech tysięcy lat p.n.e. na obszarach położonych nad dolną Wołgą. W wyniku wędrówek ludów plemiona indoeuropejskie zasiedliły całą Europę i znaczną część Azji.

Jedną z grup etnicznych, która ukształtowała się po rozbiciu wspólnoty praindoeuropejskiej, byli nasi przodkowie – Prasłowianie. Przez kilka wieków (od III w. p.n.e. do III w. n.e.) zajmowali oni tereny między Odrą a Bugiem, Karpatami a Bałtykiem oraz nad Prypecią i środkowym Dniestrem. Mówili wspólnym językiem – językiem prasłowiańskim.

Między III a VIII w. n.e. nastąpił rozpad wspólnoty prasłowiańskiej w wyniku kolejnej fali wędrówek ludów. Zaczęły wyodrębniać się języki słowiańskie. Utworzyły się trzy wielkie grupy językowe. Najstarsze znane nam teksty zapisane w języku słowiańskim pochodzą z IX wieku i zostały spisane w tzw. języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

 

Znane nam języki słowiańskie dzielimy następująco:

1. zachodniosłowiańskie:

 • polski
 • czeski
 • słowacki
 • górnołużycki
 • dolnołużycki

2. wschodniosłowiańskie:

 • rosyjski
 • ukraiński
 • białoruski

3. południowosłowiańskie:

 • serbsko-chorwacki
 • słoweński
 • bułgarski
 • macedoński

Krótko podsumuj:

Rodowód naszego języka sytuuje nas w wielkiej wspólnocie kulturowej ludów indoeuropejskich i w mniejszej wspólnocie narodów słowiańskich. Określa więc nasze miejsce na mapie Europy.

Zobacz:

Jak powstawał język polski?

1. Do jakiej grupy językowej należy język polski? Wymień języki najbliżej z nim spokrewnione.