Tag "folwark"

Czym był i jak funkcjonował folwark pańszczyźniany?

Rosnące ceny wyrobów rzemieślniczych i przeróżnych usług, spadek wartości realnej czynszów (w XIV-XV w.), wzrost popytu na zboże zarówno w kraju, jak i poza nim, oraz koniunktura na polskie wyroby rolniczego pochodzenia na zachodzie (możliwości eksportu) zachęciły szlachtę do zakładania i organizowania folwarków. Władza polityczna ułatwiała szlachcie narzucanie pańszczyzny, która do tej pory była jedną z kilku (trzech) form renty feudalnej. Ta sama władza pomagała w ograniczaniu mobilności chłopów, czyli ich swobody poruszania się, stopniowo przywiązując włościan

Na czym polegał dualizm w rozwoju gospodarczym i politycznym Europy XV-XVI w.?

Zachód, aktywnie włączający się za Hiszpanią i Portugalią w działalność zamorską i handel atlantycki, korzystający z przemieszczenia głównych szlaków handlowych nad ocean, stworzył, czerpiąc w tym zakresie z doświadczeń bogatych państw włoskich, struktury prekapitalistyczne. Powstały wówczas takie podmioty gospodarcze jak: giełda, banki, instytucje kredytowe, manufaktury – pierwsze fabryki. Na wschodzie Europy, gdzie mieszczaństwo było wyraźnie słabsze, a pozycja szlachty pod względem politycznym dominująca (np. Polska), drogą rozwoju gospodarczego stały się folwarki pańszczyźniane, bazujące na niewolniczej pracy chłopów.