Tag "przemiany społeczne"

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w dobie rozbicia dzielnicowego

Postęp w gospodarce rolnej Od XII w. miał na ziemiach polskich miejsce postęp w dziedzinie rolnictwa. Wprowadzono trójpolówkę, lepsze narzędzia, zwiększono wydajność ziemi. Starano się rozszerzać uprawy przez zagospodarowanie pustek. Osiągano to na drodze osadnictwa, zarówno na prawie polskim jak i niemieckim. Immunitet Dobra kościelne i możnowładcze otrzymywały w okresie rozdrobnienia feudalnego immunitet – czyli przywilej, w którym monarcha zrzekał się wszystkich lub niektórych ciężarów swego prawa (immunitet ekonomiczny), lub

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w dobie rozbicia dzielnicowego

Postęp w gospodarce rolnej Od XII w. miał na ziemiach polskich miejsce postęp w dziedzinie rolnictwa. Wprowadzono trójpolówkę, lepsze narzędzia, zwiększono wydajność ziemi. Starano się rozszerzać uprawy przez zagospodarowanie pustek. Osiągano to na drodze osadnictwa, zarówno na prawie polskim jak i niemieckim. Osadnictwo na prawie polskim Osadnicy, zwani gośćmi (hospites) otrzymywali od pana ziemi pożyczkę w inwentarzu i nasionach oraz zwolnienie na pewien czas od świadczeń, z wyjątkiem danin dla

Przeobrażenia gospodarczo-społeczne w Europie zachodniej w XI-XII wieku

Intensyfikacja gospodarki rolnej W XI i XII w nastąpił w Europie zachodniej postęp w technice uprawy roli. Miało to miejsce dzięki zastosowaniu na większą skalę żelaza w narzędziach rolniczych, nowej metodzie uprawy roli (trójpolówka) i kolonizacji pustek. Oby zachęcić chłopów do zakładania nowych wsi na obszarach nie nadających się dotąd do uprawy, feudałowie zwalniali osadników od robocizn i nadzwyczajnych danin i ograniczali ich obowiązki do ściśle określonego, niewielkiego czynszu, płaconego

Przemiany społeczne na ziemiach polskich w II połowie wieku XIX i na początku wieku XX

Sytuacja Polski w II połowie XIX w. Ziemie polskie w II połowie XIX w. były podzielone między trzy państwa (Polski nie było na mapie Europy), które w 1795 r. dokonały III rozbioru Rzeczypospolitej. Były to Rosja, Austria (od 1867 r. Austro-Węgry) i Prusy (w 1871 r. powstały zjednoczone Niemcy, czyli II Rzesza). Każdy z zaborów inaczej rozwijał się gospodarczo, był powiązany z krajami, które bardzo różniły się od siebie poziomem rozwoju przemysłu, handlu i rolnictwa. Zabór pruski W Poznańskiem i na Pomorzu rozwijało

Przemiany w życiu społeczno-ekonomicznym w XIV-XVI w.

Gospodarka towarowo-pieniężna W ciągu XIV i XV w. zapoczątkowana dwa wieki wcześniej w Europie Zachodniej, gospodarka towarowo-pieniężna rozpowszechniła się w niemal wszystkich krajach naszego kontynentu. Przyczyniła się do znacznego wzrostu stopy życiowej ludności. Najważniejszym miernikiem wartości stał się pieniądz. W rolnictwie renta pieniężna wyparła prawie całkowicie rentę naturalną i odrobkową. Na skutek rozwoju miast i wzrostu ludności, od połowy XV w. zaznaczyła się koniunktura na zboże i artykuły hodowlane. W