11. Od jakich części mowy tworzymy przymiotniki? Dokonaj analizy wyrazów: przemiły, ostrzegawczy, drewniany, przydrożny, prawoskrętny, swojski, przenośny.

Oto analiza powyższych przymiotników. Wyraz podstawowy podkreślono:

 • przemiły: prze-miły (bardziej niż miły) – przymiotnik odprzymiotnikowy;
 • ostrzegawczy: ostrzeg-awczy (ten, który ostrzega) – przymiotnik odczasownikowy;
  (Uwaga na oboczność fonetyczną g : ż)
 • drewniany: drewń-any (zrobiony z drewna) – przymiotnik odrzeczownikowy; (Uwaga na zapis fonetyczny zmiękczenia głoski n.)
 • przydrożny: przy droż-ny (ten, który jest przy drodze) – przymiotnik utworzony od wyrażenia przyimkowego;
  (Uwaga na oboczność fonetyczną g : ż)
 • prawoskrętny: praw-o-skręt-ny – złożenie od dwóch wyrazów: prawo i skręt;
 • swojski: swoj-ski (odczuwany jako swój) – przymiotnik odzaimkowy;
 • przenośny: przenoś-ny (taki, który można przenosić) – znowu przymiotnik odczasownikowy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

19. Określ funkcje formantów w przymiotnikach: kościsty, widzialny, żelazny, łamliwy, niedotykalski.

Przymiotnik TEST

Przymiotnik