Z przykładami czasownikowymi postąpimy podobnie. Warto pamiętać, że niektóre czasowniki nie dadzą się automatycznie sparafrazować.

  • uwiecznić: u-wieczń(ić) (uczynić coś wiecznym) – czasownik odprzymiotnikowy;
    (Uwaga na pierwszy nawias – objęto nim końcówkę fleksyjną czasownika!)
  • zdziwaczeć: z-dziwacz(eć) (stać się dziwakiem) – czasownik odrzeczownikowy;
  • przeciągnąć: prze-ciągnąć (pochodzi od ciągnąć) – czasownik odczasownikowy;
  • starzeć się: starz(eć)-się (stawać się starym) – czasownik odprzymiotnikowy, tym razem o bardzo rzadkim formancie (-się), nazywanym postfiksem – bardzo trudny przykład;
  • przyswoić: przy-swo(ić) (uczynić coś swoim) – czasownik odzaimkowy;
  • gdybać: gdyb(ać)-Ø (pochodzi od gdyby) – także czasownik odzaimkowy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

11. Czym różni się zasób form fleksyjnych czasowników dokonanych od niedokonanych?

Czasownik

Czasownik TEST