Kultura i rozrywka

MAGAZINES AND NEWSPAPERS – CZASOPISMA I GAZETY

daily newspaper – gazeta codzienna weekly (magazine) – tygodnik monthly (magazine) – miesięcznik journalist – dziennikarz correspondent – korespondent editor – redaktor agony aunt – osoba udzielająca porad dla czytelników reporter – reporter headlines – nagłówki front page – pierwsza strona back issue/copy – numer archiwalny local newspaper – gazeta lokalna national newspaper – gazeta ogólnokrajowa quality newspaper, broadsheet – poważna gazeta tabloid – brukowiec to hit the headlines –

THEATRE – TEATR

performance – przedstawienie play – sztuka contemporary play – sztuka współczesna social drama – dramat społeczny historical drama – dramat historyczny comedy of manners – komedia obyczajowa tragedy – tragedia matinee – przedstawienie poranne revue – rewia act – akt scene – scena (część dramatu) puppet theatre – teatr lalkowy to stage a play – wystawić sztukę stage – scena scenography – scenografia leading part – główna rola to master a role

TELEVISION – TELEWIZJA

channel – kanał to host a programme – prowadzić program, być gospodarzem programu to change, switch channels – zmieniać programy (pilotem) to switch to another channel – przełączyć na inny program digital TV – telewizja cyfrowa cable TV – telewizja kablowa prime time – najlepszy czas antenowy turn on/off the TV – włączyć, wyłączyć telewizję turn the volume down/up – zwiększyć głośność, ściszyć episode – odcinek to zap through all the

FINE ARTS – SZTUKI PLASTYCZNE

antique art – sztuka antyczna Egyptian – egipska classic – klasyczna contemporary – współczesna modern – współczesna, nowożytna realistic – realistyczna abstract – abstrakcyjna folk – ludowa Byzantine art – sztuka bizantyjska the Renaissance period – renesans the Baroque age – barok The Romantic era – romantyzm Impressionism – impresjonizm art lover – miłośnik sztuki to be interested in – interesować się to admire – podziwiać to be impressed by

LITERATURE – LITERATURA

broaden the mind – poszerzać horyzonty entertain – bawić communicate feelings – przekazywać uczucia communicate a message – przekazywać jakieś przesłanie convey a message – przekazywać przesłanie, komunikat preserve cultural bonds – podtrzymywać więzi kulturalne mock – wyśmiewać, wykpić denounce – demaskować, obnażać coś interpret – interpretować knowledge – wiedza literary achievement – osiągnięcie literackie bookworm – mól książkowy literary genres – gatunki literackie novel – powieść adventure novel – powieść przygodowa

OPERA, BALLET – OPERA, BALET

opera – opera (liryczna) comic opera – opera komiczna aria – aria orchestra – orkiestra conductor – dyrygent soloist – solista opera singer – śpiewak soprano – sopran mezzo-soprano – mezzosopran alto – alt tenor – tenor baritone – baryton bass – bas choir – chór opera house – teatr operowy choreographer – choreograf choreography – choreografia prima ballerina – primabalerina ballet dancer – tancerz, tancerka/baletnica corps de ballet –

CINEMA – KINO

film industry – przemysł filmowy to produce a film – wyprodukować film to make a film – zrobić film to direct a film – nakręcić, wyreżyserować film producer – producent director – reżyser actor/ actress – aktor/aktorka role, part – rola starring role – główna rola supporting role – rola drugoplanowa stunt – kaskader cameraman – operator to shoot – robić zdjęcia scriptwriter – scenarzysta script, screenplay – scenariusz set designer – scenograf

MUSIC – MUZYKA

modern, contemporary music – muzyka współczesna classical – klasyczna folk, ethnic – ludowa chamber – kameralna symphonic – symfoniczna church – kościelna pop – rozrywkowa electronic – elektroniczna rock – rock blues – blues jazz – jazz country and western – country disco – disco soul – soul ballad – ballada choir – chór tune – melodia concert – koncert concert hall – sala koncertowa orchestra – orkiestra to listen