Jeden, osiem, dwa, piętnaście – to są liczebniki właśnie.
Ty, on, ona, my, nasz, was – to zaimków cały las!

Krok 1.

Zaczynamy od liczebników!

Zadanie
Podane liczebniki wpisz w odpowiednie miejsce tabelki: siódmy, czwarty, trzy, pięćdziesiąt osiem, troje, ośmioro, dwa, trzynaście, kilka, siedmioro, pół, pierwszy, jedna czwarta.

Liczebniki
główne porządkowe zbiorowe ułamkowe nieokreślone

 

To nie jest trudne zadanie. Musisz tylko przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości o liczebnikach.

To pamiętaj!
Liczebniki oznaczają liczbę i kolejność osób lub przedmiotów.
Liczebniki odpowiadają na pytania: ile? który?

Zapamiętaj podział liczebników!

 • Liczebniki główne
  Określają liczbę przedmiotów, osób, ludzi. Pokazują np., ile dziewczyn, a ilu chłopców chodzi do klasy Maćka:
  W klasie Maćka jest dwunastu chłopców i osiem dziewczyn.
 • Liczebniki porządkowe
  Te liczebniki ustawiają przedmioty lub osoby w odpowiedniej kolejności, np.
  Maciek był piąty na mecie podczas ostatnich zawodów.
 • Liczebniki zbiorowe
  Gdzie znajdziesz liczebniki zbiorowe?

  • Przy rzeczownikach osobowych oznaczających osoby różnej płci, np. Babcia Majki ma dwoje wnucząt.
  • Przy rzeczownikach nazywających osobniki niedorosłe, np. troje źrebiąt, pięcioro kurcząt.
  • Przy rzeczownikach nazywających obiekty występujące w parach, np. dwoje oczu, uszu, rąk.
 • Liczebniki ułamkowe
  To liczebniki typu:
  jedna druga, ćwierć, pół, półtora, trzy czwarte.
 • Liczebniki nieokreślone
  Liczebniki te podają przybliżoną liczbę, m.in. niewiele, dużo, mało, trochę, kilkanaście.

Teraz bez problemu uzupełnisz tabelkę!

Liczebniki
główne porządkowe zbiorowe ułamkowe nieokreślone
trzy, siódmy, troje, pół, kilka
pięćdziesiąt osiem, czwarty, ośmioro, jedna czwarta
dwa, pierwszy siedmioro
trzynaście

 

Krok 2.

Teraz kolej na zaimki!

Zadanie
Połącz strzałkami zaimki z ich odpowiednią nazwą:

on
ja
ty
ona
się
my
wasz
mój
nikt
ten

zaimek osobowy
zaimek wskazujący
zaimek zwrotny
zaimek pytający
zaimek przeczący
zaimek nieokreślony
zaimek dzierżawczy

To musisz wiedzieć o zaimkach!
Zaimki to odmienne części mowy. Ich zadaniem jest zastępowanie w zdaniach innych części mowy: rzeczowników, przymiotników, liczebników i przysłówków.

Spójrz na przykłady:
Mama nie poszła z nami do kina. Ona nie miała czasu.
. ↑ ↑
rzeczownik zaimek rzeczowny

Ale ten rower jest szybki! Chciałbym mieć taki rower.
. ↑ ↑
przymiotnik zaimek przymiotny

– Ala, pożycz mi dwa złote. – Tylko tyle?
↑ ↑
. liczebnik z
aimek liczebny

Uwielbiam jeździć nad jezioro, nie lubię co prawda komarów, ale tam jest tak uroczo.

. zaimek przysłowny

Zapamiętaj podział!

 • zaimki osobowe (ja, ty, my, on, wy) – wskazują na osobę
 • zaimki wskazujące (ten, tamten, ów) – odnoszą się do osoby albo rzeczy wskazanej przez gest lub nazwanej w poprzedniej wypowiedzi
 • zaimek zwrotny (się) – wskazuje na podmiot, który jest równocześnie odbiorcą własnej czynności (Ona skaleczyła się w palec.), służy do tworzenia czasowników zwrotnych– myć się, czesać się, uśmiechać się
 • zaimki pytające (kto, co, który, jaki, gdzie) – odnoszą się do osoby lub rzeczy, o którą pytamy
 • zaimki przeczące (nikt, nic, żaden)
 • zaimki nieokreślone (ktoś, coś, cokolwiek, jakiś, kilka) – odnoszą się do bliżej nieokreślonej osoby, przedmiotu
 • zaimki dzierżawcze (mój, twój, nasz, wasz, swój) – zastępują imię właściciela przedmiotu, o którym jest mowa, odpowiadają na pytanie: czyj?

Teraz bez trudu połączysz zaimek z jego właściwą nazwą:

on zaimek osobowy
ja zaimek osobowy
ty zaimek osobowy
ona zaimek osobowy
się zaimek zwrotny
my zaimek osobowy
wasz zaimek dzierżawczy
mój zaimek dzierżawczy
nikt zaimek przeczący
ten zaimek wskazujący

Zobacz:

Części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik)

Liczebnik

Zaimek