Odrębnym, wysoko cenionym dziełem Kochanowskiego, jest jego Psałterz Dawidów – czyli poetycko przetłumaczony na język polski zbiór psalmów Dawidowych – wydany w roku 1579. Poeta jest jego twórcą, gdyż nie dokonał dosłownego, odtwórczego przekładu, lecz włożył w to dzieło cały kunszt poetycki, myśl psalmów ujmował na swój własny sposób. Dzieło to wyraża uczucia człowieka, zwróconego ku Bogu, wielbiącego Boga, pokładającego w nim nadzieję, lecz także człowieka obnażającego własny lęk, rozpacz i żal. Cechą szczególną psalmów są poetyckie określenia Kochanowskiego – wkład poety, operującego pięknem języka, bogactwem epitetów, wynalazczością językową.

Czym różni się tłumaczenie Kochanowskiego od innych przekładów?

Po pierwsze Kochanowski nie przekładał psalmów z oryginału hebrajskiego, lecz z tłumaczenia łacińskiego. A po drugie i tak nie trzymał się tekstu źródłowego. Jego tłumaczenie jest raczej artystyczną parafrazą psalmów. Jan z Czarnolasu, pracując nad Psałterzem, dostosował go do polskich warunków. Czy biblijny psalmista mógł wspominać o… padalcach? Nie! To Kochanowski wprowadził nazwę tych gadów zamieszkujących w polskich lasach po to, by przybliżyć treść psalmów swym rodakom. Pełno w Psałterzu środków stylistycznych, obrazowych porównań, metafor, epitetów. Jan Kochanowski wiedział, że jego Psałterz jest dziełem o ogromnym znaczeniu. Zadedykował go swojemu mecenasowi Piotrowi Myszkowskiemu.

Uwaga
Psalmy to hymny pochwalne na cześć Boga. Dzielą się na błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, mądrościowe.

Jan Kochanowski wiedział, że jego Psałterz jest dziełem o ogromnym znaczeniu. Zadedykował go swojemu mecenasowi Piotrowi Myszkowskiemu. Na wstępie umieścił zdanie:

I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy,
Gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

PSALM

Jan Kochanowski – jak pisać o…

Na czym polega kunszt poetycki Jana Kochanowskiego?

Jakie tematy podejmował w swojej twórczości Jan Kochanowski?

Wizja Boga i obraz natury w twórczości Jana Kochanowskiego

W jakim stopniu Jan Kochanowski jest twórcą biblijnych psalmów?